Úvod Miestna samospráva Obecné zastupiteľstvo
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 20 až 22 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Obecné zastupiteľstvo
Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Nedeľa, 24 Marec 2013 12:05

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Na ďalšom rokovaní OZ (prítomných 6 z 9 poslancov) sme schválili zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Žitavanoch (presun zo Zl. Moraviec). Ďalej podľa záverečného účtu obce sme za rok 2012 hospodárili s prebytkom cca 22 000 €. Tento prebytok je spôsobený nevyčerpanou dotáciou pre ZŠ (vyčerpala sa až v tomto kalendárnom roku). Do rezervného fondu sme odviedli cca 2300 € (teraz je tam takmer 5 tisíc €). Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky inventarizácie obecného majetku.

Finančná komisia pripravila rámcový rozpočet obce na roky 2013 - 2015 (ako poznamenal jeden z poslancov, ide o presné súčty nepresných čísel). Ďalej sme schválili VZN o parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách. Toto VZN určuje úlohy a povinnosti občanov,ale aj iných návštevníkov a subjektov zdržujúcich sa na území obce a upravuje podmienky parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v celej obci.

Vo veci výstavby bytovky sa doťahujú detaily zmluvy o budúcej zmluve. V každom prípade, do konca roka by mala byť bytovka hotová.

Budova firmy Skydent (čítaj skident) sa bude zatepľovať. Samotné zateplenie bude financované formou refundácie nájmu po dobu štyroch rokov.

Posledná informácia: verejné obstarávanie na nové svetlá v obci malo 6 chýb, t.j. momentálne nie je možné výmenu zrealizovať a celý proces sa určite posunie. O ďalšom postupe v tejto veci budeme informovať.
 
Prvé rokovanie OZ v roku 2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 19 Január 2013 23:36

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Po úvodnom privítaní poslancov a hostí starosta obce informoval o plnení uznesení z posledného zastupiteľstva. Hlavnou časťou následného rokovania bola žiadosť Ing. Josefa Veverku (fa. Skydent) o zateplenie budovy požiarnej zbrojnice. Ing. Veverka má budovu v prenájme už 20 rokov a zamestnáva približne 30 ľudí z obce. Obecné zastupiteľstvo je myšlienke naklonené a preskúmame cenu.

Obec vystúpila zo stavebného úradu Zlaté Moravce, vstupujeme do novovzniknutého úradu so sídlom v Žitavanoch.
Projekt verejného osvetlenia pokračuje, bola podpísaná zmluva s firmou Elza, ktorá to bude realizovať.
Pán Grežďo bol vyzvaný listom opraviť nefunkčné čidlá na kontrolu teploty a následné automatické vykurovanie v kotolni ZŠ. Oprava sa má vykonať do 31.1. 2013.
Počas budúceho týždňa sa uskutoční slávnostné otvorenie plynovej kotolne (spolu s novými oknami) v ZŠ - zúčastniť by sa mal minister školstva a niektorí poslanci NRSR.
O 2 týždne (3.2.) bude mať premiéru nová hra divadelného súboru Hrušov pod vedením Ľubomíra Hosťoveckého.

Posledná úprava Sobota, 19 Január 2013 23:38
 
Posledné zastupiteľstvo v roku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 15 December 2012 19:15

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Posledné zastupiteľstvo tohto roka je za nami.  Patrilo k tým časovo kratším :) Na úvod sa kontrolovali uznesenia z  predošlého zasadnutia (napr. to, či sa Dom nádeje skutočne zamkýna v čase, keď tam nie sú príbuzní zosnulého). Schválili sa drobné zmeny v rozpočte na rok 2012 (kvôli získaným dotáciám) a dohodlo sa, že rozpočet na ďalší rok sa schváli počas prvého štvrťroka 2013, kedy bude jasné, aká suma na daniach bude obci od januára chodiť na účet. Približne na prelome rokov (ak teda nebude koniec sveta) sa vykoná inventarizácia majetku obce. Čo sa týka miestnych daní a poplatkov, nezvyšujeme žiadne dane - naopak, daň z nehnuteľností sa pre podnikateľov znižuje o vyše 11 %. Poplatky v školskej jedálni pre stravníkov z obce nepostačujú, preto sa zvyšujú z 2,2 eur na 2,5 eur - čo je podľa nás stále výhodná cena. Starosta obce informoval o prebiehajúcej výmene okien v ZŠ - výmena je takmer hotová. Ďalej hovoril o problematickej ceste do Veľkých Uheriec - problém je na strane Trenčína, ktorý s cestou dlhodobo nič nerobí a ich najnovším cieľom je osadenie značiek, ktoré by nasmerovali nákladnú dopravu cez našu obec.
Ako je napísané v inom článku, prešiel nám ďalší projekt - Osvetlenie obce (podaný ešte bývalým starostom p. Gahérom). Svetlá v obci budú nižšie, bude možné regulovať ich intenzitu a bude nová kabeláž (v dĺžke asi 7 km). Čo sa týka odhŕňania snehu, neustále pretrváva problém s parkovaním na ceste (napr. na ulici Športová, Pod vŕškami atď.) - to je dôvod, pre ktorý nie je možné ulicu odhrnúť kvalitne, niekedy to nie je možné vôbec. Opätovne vyzývame obyvateľov obce, aby svoje autá neparkovali na ceste, ale vo dvore, prípadne pred bránou tak, aby nezasahovali do cesty.


Želám Vám príjemné sviatky.

Posledná úprava Nedeľa, 16 December 2012 00:42
 
Zastupiteľstvo č. 14 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Nedeľa, 28 Október 2012 17:46

Minulý týždeň bolo už štrnáste obecné zastupiteľstvo, trvalo približne dve hodiny. Stručne k jednotlivým bodom :

- budovanie kríža na Domovine sa zdá byť oveľa drahšie ako hovorili prvé prepočty (nie 200, ale skôr 500 euro) kvôli cene materiálu. Pán starosta sa pokúsi vybaviť materiál lacnejšie, ak sa to nepodarí, zrejme sa kríž stavať nebude.
- starosta informoval o situácii ohľadne okien v ZŠ. Podrobnosti zverejníme neskôr.
- ZŠ má záujem o obnovenie národopisnej miestnosti v kultúrnom dome, obec jej bude v tomto nápomocná
- schválili sme VZN o zásobovaní vodou v prípade krízových situácií
- prebehla zmena územného plánu kvôli stavbe novej bytovky, na rade je vypracovanie zmluvy na prenájom pozemku pod budúcou bytovkou firme, ktorá ju bude stavať
- schválili sme rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2012
- začína sa pripravovať obecný ples (pravdepodobný termín je koniec januára)
- opravovala sa kanalizácia pri Nováckych
- uskutočnilo sa stretnutie s odhŕňačmi snehu (pán Gahér a pán Lisý). Sneh budú odhŕňať obaja. Žiadame občanov, aby neparkovali svoje autá na ulici pred domami, pretože kvôli tomu nie je možné previesť kvalitné odhrnutie.
- pred časom sa stretli zástupcovia nitrianskeho a trenčianskeho kraja, viacerí policajní predstavitelia a starostovia. Dôvodom bol havarijný stav cesty Skýcov - Veľké Uherce (úsek, ktorý voláme Suť). V podstate sa veci nikam nepohli, zodpovedný je však trenčiansky kraj, ktorý doteraz nekonal - vypracoval nejaký projekt, ale prakticky sa nič nevykonalo. Dúfajme, že sa v zime nič vážne na tomto mieste nestane.
- žiadame občanov, aby pri svojom odchode uzamykali Dom nádeje na cintoríne

Zároveň blahoželáme poslankyni, ktorej sa v nedávnej dobe menilo priezvisko :) Zuzana Rajtárová (rod. Juríková), v ďalšom živote vám želáme veľa šťastia, lásky a porozumenia.

Posledná úprava Nedeľa, 28 Október 2012 20:17
 
Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Piatok, 03 August 2012 09:14

zhrnutie
zhrnutie zhrnutie

Včera prebehlo ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa okrem pána starostu, poslancov obce a Bc. J. Medvecovej zúčastnili aj riaditeľ ZŠ Mgr. J. Zvolenský a pán Alexej Černák.
Pán A. Černák tlmočil návrh na vztýčenie kovového dvojkríža na Domovinu, ktorý by bol vysvätený pri príležitosti 20. výročia založenia SR (1.1. 2013). Náklady na stavbu vyčíslil na cca 300 euro. OZ návrh zobralo na vedomie a ďalším krokom bude zistiť, kto je vlastníkom pozemku, kde by mal strieborný kríž stáť.
Plynofikácia ZŠ je takmer úplne dokončená (je potrebné už len chemicky prečistiť systém) a prvý prepočet z SPP o spotrebe vychádza na cca 1200 euro mesačne. Doterajšie vykurovanie vychádzalo na cca 720 euro mesačne (pevné palivo + plat kuriča). Je potrebné si uvedomiť, že predošlý spôsob vykurovania bol nielen neekologický, ale najmä - po tých rokoch - nekvalitný a mohol kedykoľvek vzniknúť vážny problém s funkčnosťou. Určite by pomohlo vymeniť v škole okná, práve v týchto dňoch sa OcÚ snaží o vybavenie tejto veci. Ďalšou snahou je zateplenie strechy. Každopádne bude potrebné ten finančný rozdiel pokryť zo zdrojov ZŠ, čo nie je jednoduchá úloha.
Je už august a v obci sú ľudia, ktorí ani po prvej výzve nezačali platiť dane za tento rok, takže OcÚ pošle druhú a poslednú výzvu doterajším neplatičom.
Schválili sme rozbor hospodárenia za prvý polrok, a zároveň sme vzali na vedomie správu auditora o roku 2011, ktorý nenašiel v účtovníctve žiadne nedostatky.
Na novom cintoríne je vybudovaných 6 nových hrobových miest v cene 1200 euro / kus. Kvôli skalám v podloží bolo toto vybudovanie výrazne drahšie ako predošlé hroby, preto časť ceny dotuje obec - napriek tomu je cena 1200 euro za kus.
25.8. bude tradičný pochod Skýcov - Zlatno, tentokrát s cieľom na Skýcove. Z najvyšších predstaviteľov štátu sú pozvaní viacerí ministri aj prezident. Pre mňa osobne je dôležitejšie, aby na pochod prišli hlavne naši ľudia :)
Prebieha vysporiadavanie pozemkov ulíc - ak obec nemá pozemky, na ktorých je cesta, na liste vlastníctva, nemôže prakticky s cestami nič robiť. Prvé sa robia ulice Tabaková (je takmer hotová), Školská a následne Družstevná.

Na záver bytovka, čaká sa na dokončenie zmeny územného plánu.

Posledná úprava Piatok, 25 Júl 2014 21:24
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 9 z 11
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Zrkadlo____...
Image Detail