Úvod Verejné obstarávanie
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až 0 °C a najvyššie denné teploty 3 až 5 °C. Zajtra zamračené a občasný dážď, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 2 až 4 °C.

Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie ponuky - Výstavba detského ihriska PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 12 September 2018 09:50

Výzvu na predloženie ponuky – Výstavba detského ihriska v obci Skýcov nájdete na tomto linku.

Posledná úprava Streda, 12 September 2018 10:17
 
Informácia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 12 Február 2014 07:00

Informácia o zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

p.č.

Dátum zadávania

Dátum zverejnenia

Predmet zákazky

Cena zákazky (v EUR bez DPH)

Cena zákazky (v EUR s DPH)

Termín zadania zákazky

Názov víťazného uchádzača

1

29.01.2014

12.02.2014

Prestavba časti ZŠ na Materskú škôlku- I. etapa

27 849,830

33 419,80

17.02.2014

AGROSTAV HSV spol. s.r.o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce

2

13.2.2014

27.2.2014

Prestavba časti ZŠ na Materskú škôlku –II. Etapa – PSV práce

21 700,46

26 040,55

4.2.2014

AGROSTAV HSV spol. s.r.o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce

3.

27.2.2014

14.3.2014

Prestavba časti ZŠ na Materskú škôlku –III. Etapa – Elektromontáže

8 877.60

10 653.12

19.3.2014

AGROSTAV HSV spol. s.r.o., Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce

Posledná úprava Streda, 19 Marec 2014 15:53
 
Výzva na predkladanie ponúk PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 18 December 2015 03:32

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Skýcov, IČO: 00308421    DIČ: 2021037986

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus - starosta obce Skýcov

Sídlo: Obec Skýcov, Školská 294, Skýcov   PSČ: 951 85

Telefón: 037/634 62 16          Fax: 037/634 62 15

Elektronická pošta - E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


2. Názov predmetu zákazky: Kamerový systém v obci Skýcov

Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie kamerového systému v obci Skýcov. Systém bude slúžiť na monitorovanie vybraných lokalít a vonkajších priestorov obce.


3. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 850,00 Eur bez DPH


4. Miesto dodania tovaru:   Obec Skýcov, Školská 294, Skýcov 951 85


5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 35125300-2 – Bezpečnostné kamery


6. Rozsah predmetu zákazky:

Kamera otočná IP IPL – SD202 - 2ks, kamera stacionárna IPL C203 - 2ks, optický kábel, materiál k optickému káblu, Prevodníky (LAN –Optika), Montážne krabice IP66, Zdroj kamera 220V/12-24, Materiál k 220V prípojkám, Inštalácia optického vedenia, inštalácia kamier,  inštalácia a nastavenie CMS, Revízia 220V.


7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.


8. Mena: EUR


9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie


10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo


11. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR, alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).


12. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale.

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve

- obchodné meno a adresu uchádzača

- označenie SÚŤAŽ  - neotvárať

- označenie heslom zákazky: „VO Skýcov


13. Lehota na predkladanie ponúk: 04. januára 2016 do 09.00 hod.


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov


14. Otváranie obálok s ponukami: 04. januára 2016 o 10.00 hod.

Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH

 

16. Obhliadka miesta uskutočňovania predmetu zákazky: V prípade potreby môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vykonanie obhliadky miesta dodávky a inštalácie tovaru, aby si sám overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto, dátum a čas obhliadky určí verejný obstarávateľ. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu záujemcu.


17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.


Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :

 

.............................................

Mgr. Tomáš Kolembus  starosta obce Skýcov

 

 

Výzva zo dňa:  18. decembra 2015

Posledná úprava Piatok, 18 December 2015 03:38
 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávani PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 04 December 2013 15:30

FORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia


1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Skýcov

IČO: 00308421

Školská 294, 951 85 Skýcov

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Skýcov

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus

Telefón: +421 376346216

Fax: +421 376346215

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.skycov.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 14721-WYP, číslo VVO 167/2013 z 27.08.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. b) zákona

Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti : 04.12.2013

Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 04.12.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 04.12.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Posledná úprava Streda, 04 December 2013 15:30
 
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 04 December 2013 15:11

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Skýcov

IČO: 00308421

Školská 294, 951 85 Skýcov

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Skýcov

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus

Telefón: +421 376346216

Fax: +421 376346215

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):
http://www.skycov.sk


2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 14721-WYP, číslo VVO 167/2013 z 27.08.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ


Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 13.12.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 04.12.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Posledná úprava Streda, 04 December 2013 15:33
 


Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
nočné_čítan...
Image Detail