Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 7 až 5 °C a najvyššie denné teploty 10 až 12 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 7 až 5 °C a denné maximá 8 až 10 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.Rokovanie OZ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Vladimír Ondrejka ml.   
Sobota, 05 Máj 2012 07:16
zhrnutie
zhrnutie zhrnutie
V našej obci sa konalo už 12. obecné zastupiteľstvo. Po dvoch neformálnych stretnutiach poslancov v predošlom období sme tentokrát oficiálne rokovali o dôležitých témach.

K niektorým len jednou vetou :

Na úvod sme schválili všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) o verejnej zeleni. Žiadosť Tomáša Matejovho o odkúpenie pozemku pri družstevnej bytovke nebola schválená, obec nemá záujem tento pozemok odpredať. Zámer na obsadenie školskej bytovky je schválený, 15 dní musí byť zverejnený na nástenke aj na webovej stránke obce. Následne komisia zložená z poslancov odporučí starostovi, ktorú zo žiadostí akceptovať. V súčasnosti prebieha v obci plynofikácia základnej školy. Boli zakúpené sedáky do Domu nádeje (smútku), v ďalšom týždni sa zakúpi aj nový katafalk (cca 2100 euro). Začína sa pripravovať Partizánsky chodník, bude sa konať 25.8. 2012. Koncom júna (30.6.) sa zrejme uskutoční súťaž vo varení gulášu na ihrisku, so živou hudbou. Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov musí obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokovať plat starostu. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo ponechať plat starostu ako v minulom roku, t.j. s 10%-ným navýšením.


Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer stavať v obci novú bytovku. Predchádzala tomu dlhá diskusia s argumentami z oboch strán. Máme záujem zvýšiť počet obyvateľov v obci, ideálne pritiahnutím mladých rodín. Zároveň sa niektorí z nás obávajú nízkeho záujmu o novú bytovku. Po osobnom stretnutí s konateľkou stavebnej firmy v priebehu týždňa sme sa nakoniec  rozhodli. Bude stáť na školskom dvore, pod školskou bytovkou. Pozemok je už zameraný, tvorí sa geometrický plán. Stavbu zrealizuje firma Agrostav-HSV. Bude v nej 6 bytov (4x dvojizbové, 2x jednoizbové + 6 parkovacích miest).

Posledná úprava Sobota, 05 Máj 2012 07:50
 
«ZačiatokDozadu1112131415161718DopreduKoniec»

Stránka 18 z 18
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Motocross 2...
Image Detail