18.zasadnutie OZ Skýcov - 23.máj 2008 Tlačiť
Streda, 04 Jún 2008 11:43

Rokovanie 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril starosta Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Na rokovaní boli prítomní aj občania obce Karol Šedivý ml., ul. Hlavná 508 a Karol Šedivý st., ul. Topoľčianska 430.

 

Zároveň konštatoval že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Jána Hőzla.

Uznesenia

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 23. mája 2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o
 1. Správu o plnení uznesení a volebnom programe obce

 2. Návrhy a interpelácie poslancov OZ

 3. Pripomienky k rekonštrukcii cintorína

 4. Finančný audit za rok 2007

 5. Voľné návrhy:

 • žiadosť o úhradu za web stránku obce

 • žiadosť podnikateľských subjektov o zníženie dane z nehnuteľnosti

 • návrh na prevádzku darovaného osobného motorového vozidla

 1. Rôzne:

 • žiadosť Mgr. Ondrejku o výmenu okna a Mrg. Zvolenského – odpad, batéria

 • dopravné značenie miestnych komunikácií

 • informácia o kontrole zo ŽP

 • MK na ul. Tabaková

 • žiadosť Dany Miškovej

 • chodník a prechod pre chodcov na ulici Hlavná (centrum obce)

 • zakúpenie druhého katafalku do Domu smútku

 1. Uznesenie

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

návrh posl. Jarmily Minárovej, aby sa rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2008 prerokoval na ďalšej schôdzi OZ z dôvodu, že tento ešte neprerokovala plánovacia komisia OZ

aby manželom Veverkovým, ktorí doteraz nepodpísali novú nájomnú zmluvu bola daná výpoveď z bytu. Kedy bola zrušená výstavba cesty na ul. Za humnami?

Poslanec Ľubomír Černák vyslovil nespokojnosť s prácou koordinátora AČ, nakoľko kosenie verejných priestranstiev sa vykonáva neskoro, keď je tráva už prerastená a kazia sa kosačky. Kritizoval, že nie je pokosená celá plocha obecného cintorína.

Poslanec Dominik Černák kritizoval stav MK na ul. Tabaková, hlavne v zátačke pred jeho domom sú stále neopravené výtlky ešte z minulého roku pre zaujatosť starostu.

Karol Šedivý ml. sa spýtal ako je to vlastne s tým cintorínom. Jedná sa o rozšírenie alebo rekonštrukciu? Lebo z hygieny mu odpísali a on tomu teda nerozumie. Žiadal, aby sa oddrenážovala plocha pripravovaného pohrebiska na odstránenie budúcej mŕtvolnej vody v pivnici jeho rodinného domu, aj tak jej má už teraz dosť, odkedy dal starosta prehradiť cintorín zemným valom. Žiadal, aby bola posunutá hranica oplotenia obcou prenajatej časti cintorína tak, aby on mohol mať prístup do svojej prenajatej časti. Poukázal na to, že tzv. kocky na bývalom smetisku Micheľovská sú nebezpečným odpadom a niečo s tým treba robiť. Kritizoval, že starosta sa o problematike cintorína nechce s ním baviť ani s jeho manželkou, ktorá ho vo veci navštívila dnes podvečer na OcÚ.

Starosta obce p. Štefan Gahér reagoval na všetky diskusné príspevky a interpelácie nasledovne:

Posl. J. Minárovej dal za pravdu, že plánovacia komisia o rozbore hospodárenia obce ešte nerokovala napriek tomu, že rozbor hospodárenia obdržali týždeň pred rokovaním OZ, tak ako aj všetci ostatní poslanci OZ. Súhlasil s odložením rokovania k predmetnému bodu po jeho prerokovaní plánovacou komisiou a kontrolórkou obce na ďalšej schôdzi OZ. Poukázal však na to, že dovtedy sú zablokované požiadavky občianskych združení a klubov na finančné príspevky.

Nesúhlasil s názorom, aby manželom Veverkovým bola daná výpoveď z bytu za to, že doteraz nepodpísali nájomnú zmluvu. Manželia Veverkoví nájomné zaplatili po konzultácii a znížení predpisu o 220,- Sk ročne, o ktorú sumu im bol znížený platobný výmer. Poukázal na to, že bez podpísania nájomnej zmluvy obec nemôže pristúpiť k ich požiadavke na opravy a údržbu bytu požadovanú v liste zo dňa 25.2.2008.

K výstavbe cesty na ul. Za humnami, ktorá je resp. bola súčasťou zástavbovej štúdie poznamenal, že OZ túto zrušilo svojim uznesením č. 98/2008 zo 16. schôdze, za ktoré poslanci hlasovali v záujme žiadateľov – budúcich stavebníkov rodinných domov bratov Marcela a Mariána Miškových, ktorí v lokalite vykúpili pozemky pre stavbu rodinných domov. Pravdivosť uznesenia bola overená prečítaním počas rokovania OZ.

Ku kritike práce koordinátora AČ p. M. Škodu ohľadom organizovania prác na kosení verejných priestranstiev starosta poukázal na to, že dočasným zrušením AČ zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nie je koho koordinovať a na pomocné práce bol prijatý na polovičný úväzok p. Milan Gajdoš a p. Miroslav Škoda, aby sa vôbec nejaké verejnoprospešné práce mohli vykonávať. Iným dôvodom nestíhania kosenia je aj potreba ostatných AČ a údržby zariadení a nehnuteľností v majetku obce.

Starosta obce nesúhlasil s kritikou Dominika Černáka zo zaujatosti, pre ktorú údajne neboli zaasfaltované výtlky na MK ul. Tabaková pred jeho rodinným domom. V r. 2007 boli v celej obci zaasfaltované najkritickejšie úseky predtým posúdené realizačnou firmou s tým, že na ul. Tabaková je po realizácii rekonštrukcie kanalizačného potrubia vhodná úplná asfaltová úprava celej MK.

K otázkam a požiadavkám p. Karola Šedivého ml. starosta poznamenal, že vzájomná komunikácia o pripravovanej rekonštrukcii prenajatého cintorína trvá už roky. V tejto súvislosti bol p. K. Šedivý aj písomne vyzvaný na vypratanie priestoru aj na zriadenie samostatného vchodu do ním prenajatej časti cintorína zo strany jeho pozemku alebo strany MK vedúcej do bývalého Kovoplastu stým, že obec mu môže dať na to súhlas.

Sťažnosť na prítomnosť dažďovej vody zriadením zemného valu, ktorý bol hranicou prenajatých pozemkov je napriek neopodstatnenosti riešená jeho odstránením počas rekonštrukcie oplotenia, pričom starosta netrvá na prísľube nepriehľadného oplotenia na náklady p. Šedivého v prípade, že od rím.-kat. cirkvi uzavrie zmluvu o prenájme dolnej časti cintorína pre potreby svojho podnikania. Aj odvodňovací rigol budúceho pohrebiska sa t.č. realizuje na základe tvaromiestneho posúdenia za prítomnosti zást. oboch zmluvných strán – (za obec Š. Gahér, Ľ. Černák) a pracovníkov dodávateľskej firmy Strabag Prievidza.

Na otázku solidifikovaného odpadu starosta obce reagoval tým, že záležitosť bola prešetrená a uzatvorená cca pred 15 – timi rokmi.

Na neoprávnenú kritiku, že starosta sa o problematike nechcel baviť ani s jeho manželkou reagoval tým, že plných 20 min. s ňou hovoril v čase okolo 17.00 hod. o dôvodoch, ktoré vedú obec na opätovné pochovávanie v cintoríne, ktorého je obec správcom. Prítomná bola v tom čase aj pracovníčka OcÚ p. Gabriela Pauková, ktorá v tom čase vybavovala matričnú činnosť.

V závere starosta poznamenal, že je tu na to, aby obhajoval verejný záujem a uznesenia OZ, cez ktoré sa realizujú schválené akcie VP obce.

Uznesenie č. 114/2008Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení uznesení a volebnom programe obce (je prílohou zápisnice)

pripomienky a návrhy poslancov OZ k správe

pripomienky a návrhy Karola Šedivého ml.

správu nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2007Uznesenie č. 115/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

preloženie termínu na prerokovanie rozboru hospodárenia za 1. štvrťrok 2008 na 19. schôdzu OZ dňa 30.5.2008

zriadenie drenážneho rigolu na odvodnenie areálu rekonštruovaného cintorína

žiadosť Mgr. Ondrejku a Mgr. Zvolenského na úhradu nákladov na údržbu bytov z fondu opráv a údržby

žiadosť Mgr. Zvolenského na úhradu nákladov so zriadením a udržiavaním webovej stránky obce vo výške 12.000,- Sk

návrh na poskytnutie darovaného motorového vozidla Škoda Forman pre potreby streleckého klubu, motocrossového klubu, stolnotenisového klubu a ostatných záujmových organizácií, škôl a obce

Návrh na zakúpenie dopravného značenia MK a ich osadenie svojpomocne

u k l a d á O c Ú

pripraviť návrh Zásad pre tvorbu a používanie fondu opráv a údržby bytov v majetku obce

pripraviť návrh nájomnej zmluvy na užívanie nehnuteľnosti pozostávajúcej zo záhrady a budovy skladu v areáli OcÚ

b e r i e n a v e d o m i e

žiadosť podnikateľských subjektov o zníženie dane z nehnuteľností. V roku 2008 sa výška dane upravovať nebude a v budúcom roku to bude predmetom rokovania OZ.

informáciu starostu obce o kontrole zo ŽP ohľadom zberu a nakladaní s komunálnym odpadom

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e

na základe kontroly pripraviť nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

b e r i e n a v e d o m i e

pripomienku o dezolátnom stave ulice Tabaková, a že tam hrozí nebezpečenstvo úrazu

žiadosť Dany Miškovej o sociálnu výpomoc

n e s c h v a ľ u j e

sociálnu výpomoc pre Danu Miškovú

u k l a d á k o m i s i i s l u ž i e b

pozvať manželov Miškových na prerokovanie ich problematiky

s c h v a ľ u j e

dať vyhotoviť projekt na chodník a prechod pre chodcov na ulici Hlavná (v centre obci)

b e r i e n a v e d o m i e

pripomienku o zakúpenie druhého katafalku do Domu smútku

s c h v a ľ u j e

zaradiť zakúpenie druhého katafalku do rozpočtu obce na rok 2009

K bodu 6/

Prijaté uznesenie bolo prítomnými poslancami OZ schválené jednomyseľne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan G a h é r

starosta obce

Overovatelia: Milan Černák

Ján Hőzl

 

Zapísala: J. Černáková

S p r á v a

o plnení uznesení a VP od 15. schôdze OZ

15. schôdza OZ sa uskutočnila v dňoch 25.1. a 28.1.2008.Na tejto schôdzi bola podaná ústna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní a plnení VP.

K niektorým akciám, ktoré boli predmetom rokovania a rozpracované ešte v závere r. 2007 sa v správe vrátim.

Jedná sa najmä o dlhotrvajúcu akciu ROEP, ktorá po niekoľkoročnej prestávke bola úspešne dokončená v mesiaci apríl 2008.

Akcia nám zobrala najviac času neustálymi rokovaniami o usporiadanie pozemkov k nehnuteľnostiam v majetku obce a k nevysporiadaným nehnuteľnostiam samotným.

Najproblematickejšími boli neidentické pozemky v areáli futbalového štadióna, ČOV, novoobjavené parcely v areáli kaštieľa, ale aj pozemky pod budovami KD, OcÚ, MŠ, ZŠ, školské bytovky.

Mimo ROEP-u nás čakajú na vysporiadanie miestne komunikácie vrátane námestia, verejné priestranstvo pred rekonštruovaným cintorínom a niektoré drobné neidentické časti parciel a prihradená časť areálu ZŠ k stavebným pozemkom na ul. Družstevná.

K identifikácii nám poslúži špeciálna kolmá letecká snímka, ktorú budeme mať k dispozícii v závere roka 2008.

Inštaláciou mapového softvéru bude možné zidentifikovať, zmerať a vyčísliť každý m2 záujmového územia.

Zastavaná plocha obce, lúky, pasienky, orná pôda a okolité lesné porasty budú zobrazené na ploche 150 x 150 cm.

Register obnovy evidencie pozemkov bol príležitosťou, aby si najmä obyvatelia – účastníci ROEPu a vlastníci pôdy usporiadali vlastnícke vzťahy k pozemkom.

Zo súpisu 4152 parciel, ktoré boli predmetom konania občania pripomienkovali zväčša chybné údaje v 43 prípadoch. Vo viac ako 100 prípadoch, boli spracovateľom EnviGeos Nitra podané Správe katastra Zlaté Moravce návrhy na opravu.

Komisia po odporúčaní riaditeľom katastrálneho úradu preto neprikročila k zvolaniu VZO na vysvetlenie významu ROEP. V lehote 15 dní do právoplatnosti Rozhodnutia katastrálneho úradu komisia nezaregistrovala odvolanie žiadneho z účastníkov konania.

OZ schválilo návrh plánovacej komisie na úpravu výšky nájomného bytov.

Reklamáciu vzniesli jedine manželia Veverkoví. Po vzájomnom dokazovaní bolo nájomné znížené o 220,- Sk ročne. Nájomná zmluva doteraz nebola zo strany nájomcu podpísaná. Bez podpísania zmluvy nevieme pristúpiť k riešeniu reklamácií, ktoré sa týkajú návrhov na odstránenie technických nedostatkov prenajatého bytu. Problematiku by mali riešiť „Zásady pre tvorbu a používanie fondu opráv“.

Uznesením č. 95/08 boli akceptované návrhy poslancov J. Minárovej a M. Matejova na úpravu návrhu rozpočtu obce na rok 2008 s tým, že žiadosť farského úradu a občianskych združení na finančné príspevky budú riešené v rámci návrhov poslancov a komisií OZ na úpravu rozpočtu na II. štvrťrok t.z. na dnešnom rokovaní.

Snahy o splnenie uznesenia č. 93/08 ktorým bolo odporučené prerokovať ústne výhrady k obnove pohrebiska osobne s p. Karolom Šedivým ml. som sa ujal osobne s predsedom plánovacej komisie p. Ľubomírom Černákom 1x za prítomnosti K.Šedivého ml. aj st., projektantov a pracovníkov stavebno-montážnej firmy STRABAK Prievidza. V napätej atmosfére sme vytýčili hranicu oplotenia bez toho, aby sme od p. Šedivého požadovali realizáciu prísľubu na výstavbu nepriehľadného oplotenia zo strany ním prenajatej časti bývalého cintorína na jeho náklady.

V súčastnej dobe je zrealizovaná aj požiadavka p. K. Šedivého na odstránenie zemného valu, ktorý tvoril hranicu prenajatých pozemkov a ktorý mal byť podľa jeho vyjadrenia príčinou vrchnej vody v pivničných priestoroch jeho rodinného domu. Napriek preukázaným argumentom, ktoré sme prezentovali ako dôkazy neexistencie vrchnej ani spodnej vody v rekonštruovanej časti cintorína (hydrogeologický prieskum) a rozhodnutia ŠZÚ v Nitre p. Šedivý dôkazné argumenty neprijal s tým, že takých papierov nám môže vybaviť koľko chceme. Trval na vybudovaní odvodňovacieho rigolu do nešpecifikovanej hĺbky, čo sme mu predbežne prisľúbili s tým, že OZ schváli úhradu naviac prác, ktoré budú firmou vyčíslené.

Pred realizáciou by malo dôjsť k písomnej dohode so žiadateľom s tým, že keď po realizácii bude voda naďalej vsakovať do pivnice rodinného domu s.č. 508 p. K.Šedivého obec bude náklady naviac vymáhať od žiadateľa.

V zmysle uznesenia OZ a finančných prostriedkov obce bola zmluva s víťaznou firmou podpísaná len na I. etapu v objeme 1.945.142,50 Sk, s termínom ukončenia december 2008. V rámci I. etapy sa realizujú práce na rekonštrukcii oplotenia, chodníkov a úpravy terénu.

16. schôdza OZ sa uskutočnila 14. marca 2008.


Uznesením č. 98/08 OZ odporučilo plánovacej komisii v rámci tvaromiestnej obhliadky posúdiť žiadosť na stavbu rodinných domov a doriešenie cesty na ul. Za humnami – resp. jej rozšírenie tak, aby geodet mohol túto zamerať. Termín bol do 31.3.2008. Návrh komisie čakám. Bez predmetného návrhu nie je možné objednať geodet zameranie.

Uznesením č. 103/08 OZ odporučilo starostovi obce preveriť a posúdiť žiadosť na údržbu uč. bytov v termíne do 31.3.08. Opodstatnená žiadosť Mgr. Zvolenského na odstránenie havarijného stavu odtoku splaškovej vody a výmenu vodovodných batérií v kúpeľni bola zrealizovaná.

Žiadosť Mgr. Ondrejku o výmene okna je opodstatnená. Nakoľko sa jedná o náklad presahujúci 10.000,-Sk a v havarijnom fonde nie sú naakumulované dostatočné finančné prostriedky OZ by malo na dnešnej schôdzi požiadavku schváliť.

Uznesenie č. 111/08 bolo realizované osadením dopravných zrkadiel v kritických úsekoch v centre obce a pod kostolom. V zmysle uznesenia obec uhradila nákup 1 ks zrkadla v sume 10.176,90 Sk. Návrh na asfaltovanie MK na ul. Školská po križovatku futbalového štadióna bude realizovaná počas úpravy povrchu reg. cesty v hornej časti obce.

Za zmienku stojí aj realizácia informačného systému, ktorý sme ako jednu z akcií VP mali naplánovanú v r. 2008.

So súhlasom dopravného inšpektorátu v Nitre a na základe rozhodnutia Obvodného úradu dopravy v Nitre máme priestor na nákup a osadenie dopr. značenia na MK.

Návštevou prezentácie dopr. značenia v Prievidzi dňa 20.5.2008, ktorej som sa zúčastnil, sme obdržali ponuky od výrobcov ktorých náklady nepresiahnu plánovaný rozpočet. V prípade, že osadenie budeme realizovať svojpomocne náklady nedosiahnu viac ako 80.000,- Sk s tým že, dopr. zn. na hlavnej ceste osadí na svoje náklady Reg. správa a údržba ciest Nitra.

Ostatná schôdza OZ 17. zasadnutie (mimoriadne rokovanie č.4) sa konalo v piatok dňa 16. mája 2008.

Hlavným bodom programu bolo vypracovanie harmonogramu podujatí k 710. výročiu prvej písomnej zmienky o existencii obce Skýcov. Schôdze sa zúčastnili prizvaní predsedovia občianskych združení a klubov. Na našu výzvu k návrhom na organizovanie podujatí dodnes reagovali: písomne Strelecký klub, Volejbalový klub, ZŠ, ZO Jednota dôchodcov, ZO Jednota COOP SD a ZO SZCH, osobne nahlásili FK a Divadelný súbor Hrušov a telefonicky ZO SZZ.

Komisie ako iniciatívne, kontrolné a poradné komisie OZ a starostu obce v roku 2008 zasadali :

Komisia služieb (M.Matejov) zasadala v roku 2008 4 krát. Vydané 3 povolenia na drobnú stavbu. Prerokované 3 oznámenia občanov a 4 žiadosti odoslané na stavebný úrad.

Komisia pre spoluprácu s občianskymi združeniami, fyzickými osobami a politickými stranami (D.Černák) zasadala v roku v oblasti verejného poriadku (KOVP) dva krát, kedy riešila podané oznámenia – sťažnosti občanov.

Plánovacia komisia (Ľ.Černák) zasadala tento rok jeden krát k záverečnému účtu obce.

Štefan G a h é r

starosta obce Skýcov

v Skýcove dňa 23. mája 2008


Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:28