21. zasadnutie OZ Skýcov - 16. júl 2008 Tlačiť
Streda, 06 August 2008 10:36

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 5), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Pavla Drienovského.

 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, MR č. 5, ktoré sa konalo dňa 16. júla 2008 Obecné zastupiteľstvo v Skýcove p r e r o k o v a l o

1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov

2. VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

3. Žiadosť Karola Šedivého o umožnenie prejazdu

4. Uznesenie

5. Záver

K návrhu programu neboli predložené pripomienky a program bol jednomyselne schválený.

K bodu 1/ Uznesenie č. 129/2008 Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e s c h v a ľ u j e

predloženie žiadosti obce Skýcov o zapojení sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Bratislava.

K bodu 2/ Uznesenie č. 130/2008 Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v es c h v a ľ u j e

záväzné nariadenie obce Skýcov č. 2/2008 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove.

K bodu 3/ Uznesenie č. 131/2008 Obecné zastupiteľstvo v S ký c o v eb e r i e n a v e d o m i e

žiadosť Karola Šedivého o umožnenie prejazdu na prenajatý pozemok,

o d p o r ú č a

predmetnú žiadosť prerokovať na verejnom zhromaždení občanov.

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne. Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. Štefan Gahér starosta obce

Overovatelia:

Ľubomír Černák Pavol Drienovský Zapísala: Mária Danišová

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:30