13.zasadnutie OZ Skýcov -7.november 2007 Tlačiť
Streda, 07 November 2007 12:00

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Śtefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, prizvaných hostí a prítomných občanov a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov(z 9 poslancov je prítomných 6), takže OZ je spôsobilé rokovať a právopaltne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Dominika Černáka a Alžbetu Pavkovú.

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.Žiadosť f. Skydent o odkúpenie budovy bývalej PZ

2.Návrh kúpnej zmluvy na predajný stánok za KD

3.Ponuku na odpredaj unibunky na obecnej tržnici – f. UNIVERSUM

4.Ponuku na odpredaj rodinného domu – Vápenice

5.Vyjadrenie k žiadosti o odkúpenie učiteľských bytov

6.Rôzne:

- podmienky výberového konania na prenájom KD

- organizačné zabezpečenie 60. výročia DH Skýcovanka

- termín a organizačné zabezpečenie podujatia 60 rokov budovania obce

7.Ponuka OR PZ v Nitre

8.Správu o plnení uznesení a volebného programu

9.Rozbor hospodárenia za ¾ roka 2007, správu audítora za rok 2006, návrh na úpravu rozpočtu a návrh na štvrťročné odmeny

10.Uznesenie

K bodu 1/

Uznesenie č. 66/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- ponukový list f. Skydent, a.s. na odkúpenie budovy bývalej PZ a zdôvodnenie svojej žiadosti prítomných zástupcov f. Ing. Tvrdíka a JUDr. Sejkoru

s c h v a ľ u j e

- dlhodobý prenájom budovy bývalej PZ f. Skydent, a.s. na 10 rokov s nájomnou zmluvou uzatvorenou od 1.1.2008 do 31.12.2018 s povolením podnájmu v budove pre f. Foma Slovakia. Pri hlasovaní boli 4 poslanci za (J. Hözl, M. Matejov, J. Minárová, A. Pavková) a 1 poslanec bol proti (D. Černák). 1 poslanec nebol počas hlasovania k predmetnému bodu programu prítomný.

- povoliť firme prístavbu k pôvodnej budove

v y d á v a

- predbežný súhlas na prístavbu prevádzky na pozemku žiadateľa a súhlas na odkúpenie nevyhnutnej výmery pozemku k prístavbe prevádzky

K bodu 2/

Uznesenie č. 67/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- odôvodnenie žiadosti o kúpu prítomným p. Viliamom Škorcom

s c h v a ľ u j e

- odpredaj nehnuteľnosti budovy predajného stánku f. Jaško, manželom Viliamovi a Jarmile Škorcovým v zmysle predloženého návrhu kúpnej zmluvy. (Návrh kúpnej zmluvy je prílohou zápisnice.)

K bodu 3/

Uznesenie č. 68/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

k o n š t a t u j e

- že ponuka na odkúpenie predajného stánku f. UNIVERSUM je z perspektívneho hľadiska pre obec zaujímavou ponukou na využitie v rámci rozvoja CR, avšak pre iné priority realizované v r. 2007 obec nedisponuje finančnými prostriedkami na odkúpenie ponúknutej nehnuteľnosti

- že záujem obce v ďalších rokoch nie je vylúčený

n e s c h v a ľ u j e

- odkúpenie predajného stánku f. UNIVERSUM v r. 2007 - 2008

K bodu 4/

Uznesenie č. 69/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

k o n š t a t u j e

- že spojenie areálu Vápeníc s možnosťou využitia budovy rodinného domu resp. chaty pri areáli Vápeníc by mohlo byť ideálnym riešením v rámci projektu CR s možnosťou získania finančných prostriedkov z finančných fondov EÚ

o d p o r ú č a

- zverejniť ponuku na odpredaj rodinného domu – Vápenice formou miestneho rozhlasu

n e s c h v a ľ u j e

- kúpu rodinného domu – Vápenice do majetku obce

K bodu 5/

Uznesenie č. 70/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

n e a k c e p t u j e

- požiadavku Mgr. Zvolenského a Mgr. Ondrejku na odloženie tohto bodu programu na inú schôdzu OZ

n e s c h v a ľ u j e

- odpredaj učiteľských bytov

u k l a d á p r a c o v n í č k a m O c Ú

- oboznámiť nájomcov o rozhodnutí Obecného zastupiteľstva

K bodu 6/

Uznesenie č. 71/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- podmienky výberového konania na prenájom KD, tak ako ich navrhla plánovacia komisia OZ, doplnené o návrhy a pripomienky poslancov OZ

u k l a d á p r a c o v n í č k a m O c Ú

- aby výberové konanie na prenájom KD bolo dňom 8.11.2007 zverejnené na úradnej tabuli po dobu 15 dní a následne plánovacou komisiou vyhodnotené a pripravené na rozhodnutie OZ v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- organizačnú spoluúčasť na verejnom vystúpení DH Skýcovanka dňa 1.12.2007 pri príležitosti 60. výročia založenia DH

- udelenie ďakovných listov, čestného uznania a vecných darčekov pre členov a bývalých členov DH

- úhradu nákladov na občerstvenie – večera pre členov a hostí v počte 100 ks

o d p o r ú č a p o s l a n c o m O Z

- aby sa na základe pozvania DH akcie zúčastnili

s c h v a ľ u j e

- termín uskutočnenia odloženej akcie 60 rokov výstavby Skýcova spojenej s ocenením občanov a funkcionárov, ktorí sa na výstavbe a rozvoji obce podieľali v rokoch 1946 – 2006 dňa 29.12.2007

o d p o r ú č a k o m i s i i

- zloženej so zástupcov poslancov OZ, starostu obce, pracovníčok OcÚ, predsedov spoločenských organizácií, politických strán, záujmových organizácií, klubov, škôl a podnikateľských subjektov, aby organizačne pripravili dôstojný priebeh slávnostného podujatia

K bodu 7/

Uznesenie č. 72/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- požiadavku OR PZ v Nitre na získanie dobrovoľného strážcu poriadku

s c h v a ľ u j e

- p. Milana Matejova, poslanca OZ a predsedu Združenia urbárnikov ako dobrovoľného strážcu poriadku

K bodu 8/

Uznesenie č. 73/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- písomnú správu o plnení uznesení, volebného programu a organizačno-technickom zabezpečení akcií na r. 2008 (Správa je prílohou zápisnice)

u k l a d á p l á n o v a c e j k o m i s i i

- aby do rozpočtu na r. 2008 boli ako priority zaradené projekty Rekonštrukcia cintorína (I. etapa), projekt Biologicky rozložiteľného odpadu (kompostárne) a Rekonštrukciu kanalizácie ul. Partizánska a Tabaková organizačne pripraviť v rámci povoľovacieho konania a verejnej obchodnej súťaže

- súbežne pripravovať technicko-organizačné podmienky na aktualizáciu územnej plánovacej dokumentácie obce

K bodu 9/

Uznesenie č. 74/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- odporúčajúce stanoviská plánovacej komisie k jednotlivým bodom prerokovávaného programu

s c h v a ľ u j e

- rozbor hospodárenia obce za ¾ roka 2007

- návrh na úpravu rozpočtu obce na r. 2007

k o n š t a t u j e, ž e

- príjmy obce za hodnotené obdobie dosiahli výšku 14.354.672,68 Sk, čo je 84,81 %

- výdavky Obecného úradu v sume 10.967.562,64 Sk, čo je 85,12 % boli použité v súlade so schváleným rozpočtom

- výdavky ZŠ dosiahli sumu 2.512.131,76 Sk, čo je 62,17 %

- celkové výdavky Obecného úradu a ZŠ dosiahli sumu 13.479.694,40 Sk, čo je 79,64 %

b e r i e n a v e d o m i e

- pozitívnu správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča k vykonanému finančnému audítu roka 2006

k o n š t a t u j e

- že v zmysle vykonaného audítu pri hospodárení obce nebola porušená finančná disciplína a finančné prostriedky boli použité v súlade s platnými právnymi normami o nakladaní s majetkom obce v náväznosti na plnenie VP obce v r. 2006

s c h v a ľ u j e

- vyplatenie odmien poslancom OZ za 3. štvrťrok 2007 v zmysle uznesenia OZ o kritériách na vyplatenie odmien

n e s c h v a ľ u j e

- vyplatenie odmeny starostovi obce za 3. štvrťrok 2007

K bodu 9/

Prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva boli okrem uznesenia č. 66/2007 schválené prítomnými 6 poslancami jednomyselne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

 

Štefan G a h é r

starosta obce

 

 

 

Overovatelia: Dominik Černák ......................................................

 

Alžbeta Pavková .....................................................

 

 

 

Zapísala: Černáková 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:41