Informácie pre voliča "Voľby do NR SR" - 12. júna 2010 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 12 Máj 2010 11:18

     Obec Skýcov

oznamuje podľa § 26 zákona č. 333/2001 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že voľby do NR SR sa budú konať 12. júna 2010 v čase od 7.00 hod. do 22. hod. Miestom konania volieb podľa trvalého pobytu občanov obce Skýcov je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v budove OcÚ Skýcov - veľká zasadačka na prízemí, na ul. Školská 294, pre volebný okrsok č.1.

    Informácia pre voliča:

V týchto dňoch najneskôr do 18. mája 2010, každému voličovi bude doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb, spolu so zoznamom kandidátov pre voľby do NR SR.

Od 13. mája 2010 do 10. júna 2010 obec vydáva voličom, ktorí o to požiadajú voličské preukazy.

V deň volieb 12.6.2010 dostane volič vo volebnej miestnosti hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok (z 18 lístkov zaregistrovaných strán si vyberie 1 lístkov a ten vloží do obálky - aby bol platný hlasovací lístok pre danú stranu).

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môžu ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky (telefonicky alebo prostredníctvom svojich príbuzných).

 

V Skýcove dňa 12. mája 2010