Oznam 27. zasadnutie OZ Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 05 August 2014 13:22

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam 

 

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 8. augusta 2014 (t.j. v piatok) o 18.00 hod.

so stretnutím v budove ZŠ Skýcov a následne v kancelárii starostu obce.

Program:

  1. Správa o plnení uznesení
  2. Nájomná zmluva priestorov MŠ
  3. Text do kroniky obce
  4. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie
  5. Určenie rozsahu výkonu funkcie (uväzku) starostu na celé funkčne obdobie
  6. Zámer predaja obecného majetku
  7. Informácie starostu obce
  8. Uznesenia
  9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Posledná úprava Utorok, 05 August 2014 13:23