Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 19 Február 2021 11:05

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.


Množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Skýcov.


Číslo odpadu

Názov odpadu

Množstvo v kg

 

200139

Obaly z plastov

18 370

 

200102

Obaly zo skla

15 210

 

200101

Papier

2590

 

200108

Kuchynský a reštauračný odpad

370

 

200140

Kovy

21 700

 

200103

Viacvrstvové kombinované materiály

60

 

200123

Chladničky

513

 

200125

Jedlé oleje

160

 

200135

Televízory

1564

 

200136

Veľké, malé zariadenia VDS

583

 

200110

Šatstvo

3592

 

200201

Biologicky rozložiteľný odpad

31 500

 


Vytriedené zložky odpadu spolu 96 532

 

200301

Zmesový komunálny odpad

206250

 

200307

Objemný odpad

11960

 

200308

Drobný stavebný odpad

44720

 


spolu

262930

 

Množstvo odpadu za rok 2020 spolu

359462


 

 

Úroveň vytriedenia KO:  96 532 : 262930 x 100 = 36,71 %

 

 

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke od 1.3.2021 bude 22 €.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Posledná úprava Piatok, 19 Február 2021 11:12