Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 22 Júl 2020 09:22

OBEC SKÝCOV

so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00 308 421

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to nehnuteľnosť v kat. území Skýcov za týchto podmienok:

1. PRENAJÍMATEĽ (VYHLASOVATEĽ):

Obec Skýcov, so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00 308 421

zastúpená Mgr. Tomášom Kolembusom – starostom obce


2. PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

Prenájom nehnuteľnosti v kat. území Skýcov, a to časti parcely registra E KN: parc.č. 1414/1 vo výmere 814 m2 vyznačenej v grafickom náčrte (parc.č. 1414/1 – ostatná plocha vo výmere 986 m2 je zapísaná Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na LV č. 1164 pre obec Skýcov, kat. územie Skýcov)

Min. výška nájomného je podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva 1 Eur/m2.

Nájomná zmluva s víťazom bude uzatvorená až po schválení obecným zastupiteľstvom Obce Skýcov.


3. MIESTO A SPÔSOB PREVZATIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:

Osobne na adrese:

Obec Skýcov

Školská 294/2

951 85 Skýcov

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus

v lehote: od 24.07.2020 do 10.08.2020

v čase: od 08.00 hod. do 15.30 hod. v pracovné dni

 

 

4. POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY

Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení musí obsahovať:

a) názov, sídlo, IČO predkladateľa - ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,

b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo - ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu,

c) meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO - ak ide o fyzickú osobu (podnikateľa), číslo účtu,

d) právnické osoby sú povinné predložiť výpis z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži - nie starší ako 1 mesiac,

e) fyzické osoby - podnikatelia sú povinní predložiť originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac,

f) predmet žiadosti o nájom,

g) účel nájmu

h) návrh nájomného za prenajímanú nehnuteľnosť,

i) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

j) vyhlásenie účastníka súťaže, že nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,

k) záväzok a prehlásenie nájomcu uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a zabezpečením inzercie.

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.


5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

5.1. Účastníci obchodnej verejnej súťaže sú oprávnení návrhy predkladať do dňa 10.08.2020 do 15.30 hod.

5.2. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

5.3. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov.

5.4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

5.5. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne na adrese Obecného úradu Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Neotvárať – verejná obchodná súťaž Nájom obecného majetku“ v pracovných dňoch do 10.08.2020 do 15.30 hod., alebo zaslané poštou s doručením do 10.08.2020 do 15.30 hod. na adresu Obecného úradu - Obce Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov, s hore uvedeným označením na obálke.

5.6. Obálky so súťažnými návrhmi sa otvárajú na adrese vyhlasovateľa dňa 12.08.2020. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na vývesnej tabuli, ako aj na internetovej stránke www.skycov.sk v lehote do 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

5.7. Súťažné návrhy vyhodnotí Komisia finančná a správy majetku obce obecného zastupiteľstva (ďalej len „Komisia“) do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 5.1.

5.8 Komisia v rámci vyhodnocovania súťažných návrhov bude posudzovať nasledovné kritériá, za ktoré môže účastník súťaže získať nasledovné bodové ohodnotenie:

a) výška nájomného 0 – 50 bodov

b) účel nájmu 0 - 50 bodov

c) prínos účelu nájmu pre obec 0 – 50 bodov

Komisia pri každom súťažnom návrhu posúdi jednotlivé kritéria a každému kritériu pridelí bodové ohodnotenie, následne body za všetky kritériá spočíta.

5.9. Za víťazný bude vyhlásený návrh, ktorý

a) splní všetky podmienky súťaže a

b) v rámci ohodnotenia súťažných návrhov, ktoré vykoná Komisia získa najvyššie bodové hodnotenie.

Na spresnenie sa dodáva, že výška nájomného nie je jediným rozhodujúcim kritériom.

5.10. Vyhlasovateľ vymedzuje nasledovné požiadavky na obsah zamýšľanej nájomnej zmluvy:

a) nájom sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov.

b) nájomnú zmluvu môže ktorákoľvek zo strán vypovedať i bez udania dôvodu vo výpovednej lehote dvoch mesiacov, výpoveď musí byť podaná písomne. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

c) nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa prenechať prenajímaný pozemok, alebo jeho časť do užívania tretej osobe.

d) výška nájomného: zodpovedajúca cene nájomného ponúknutého víťazným uchádzačom; výška nájomného sa bude každoročne meniť o infláciu.

e) nájomné bude účtované prenajímateľom ročne, a to vopred za nasledujúci kalendárny rok.

f) nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať obvyklú údržbu predmetu nájmu.

g) nájomca si prenajíma predmetnú nehnuteľnosť - pozemok v stave, v akom sa nachádza ku dňu uzavretia písomnej zmluvy o nájme, nemá voči takémuto stavu námietky a ani si osobitné vlastnosti predmetu nájmu nevymieňuje. Úpravy, ktoré je potrebné vykonať, aby mohol nájomca užívať predmet nájmu na dohodnutý účel, nájomca zabezpečí na vlastné náklady – po predchádzajúcom odsúhlasení prenajímateľom.

h) nájomca môže vykonávať na predmete nájmu úpravy len so súhlasom prenajímateľa, a to na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.

i) nájomca sa zaväzuje umožniť cez predmet nájmu prechod a prejazd vlastníkom susedných pozemkov. V prípade, ak nájomca túto povinnosť poruší, je to dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa.

j) nájomca je povinný do 3 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradiť alikvótnu časť nájomného, ktorej výška sa určí zo sumy ročného nájomného, a to za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do konca kalendárneho roka.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úpravu písomnej nájomnej zmluvy.

5.11. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 5 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.

5.12. Návrh nájomnej zmluvy predloží vyhlasovateľ víťaznému uchádzačovi v lehote do 30 dní. Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria nájomnú zmluvu do 7 dní odo dňa predloženia nájomnej zmluvy vyhlasovateľom víťaznému účastníkovi. V prípade, že návrh nájomnej zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 10 dní odo dňa jeho predloženia, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

5.13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zmene, alebo zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zmena, alebo zrušenie súťaže bude uverejnené na vývesnej tabuli a na internetovej stránke www.skycov.sk.

5.14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní od rozhodnutia o odmietnutí.

5.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z verejnej obchodnej súťaže.

5.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu. V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na vývesnej tabuli a na internetovej stránke www.skycov.sk.

5.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto verejnej obchodnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

5.18. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo obchodnú verejnú súťaž neschváli, celá obchodná verejná súťaž sa zrušuje, pričom platí ustanovenie bodu 5.10 týchto súťažných podkladov a zároveň vyhlasovateľ vráti víťazovi súťaže zábezpeku.


6. OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI

6.1 Obhliadka nehnuteľnosti opísanej v bode 2 je stanovená na deň 27.07.2020 o 9.00 hod. v Skýcove.


7. KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie bodové ohodnotenie súťažného návrhu.


8. UZÁVIERKA NA PODÁVANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Súťažné návrhy je možné podávať v lehote uvedenej v bode 5.1.

V prípade, ak koniec lehoty pripadne na štátny sviatok, alebo na deň pracovného voľna, za posledný deň pre podávanie súťažných návrhov sa považuje nasledujúci pracovný deň.


V Skýcove, dňa 24.07.2020


Ďalšie potrebné prílohy nájdete tu.

Posledná úprava Utorok, 11 August 2020 10:28