13. zasadnutie OZ Skýcov - 2. augusta 2012 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 22 August 2012 13:29

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  S k ý c o v e,

konaného dňa 2. augusta 2012.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Juríková, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Milana Krigovského a Mgr. Zuzanu Juríkovú.

U z n e s e n i a

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 2. augusta 2012

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Správu o plnení uznesení

2. Rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2012 a 1. polrok 2012

3. Správy nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2011

4. Informácie starostu obce

5. Návrh na umiestnenie dvojkríža na Domovine

6. Interpelácie poslancov

7. Uznesenia

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 81/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 82/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2012 a 1. polrok 2012

k o n š t a t u j e, ž e

 • príjmy obce za 1. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 154 765,89 €, čo predstavuje 34,29 %-né plnenie rozpočtu
 • výdavky OcÚ za 1. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 69 868,23 €, čo predstavuje 22,29 %-né plnenie rozpočtu
 • výdavky ZŠ za 1. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 25 286,81 €, čo predstavuje 18,34 %-né plnenie rozpočtu
 • celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2012 dosiahli výšku 95 155,04 €, čo predstavuje 21,08 %-né plnenie rozpočtu
 • príjmy obce za 1. polrok 2012 dosiahli výšku 254 992,65 €, čo predstavuje 56,50 %-né plnenie rozpočtu
 • výdavky OcÚ za 1. polrok 2012 dosiahli výšku 137 737,66 €, čo predstavuje 43,94 %-né plnenie rozpočtu
 • výdavky ZŠ za 1. polrok 2012 dosiahli výšku 70 715,95 €, čo predstavuje 51,29 %-né plnenie rozpočtu
 • celkové výdavky obce so ZŠ za 1. polrok 2012 dosiahli výšku 208 453,61 €, čo predstavuje 46,19 %-né plnenie rozpočtu

schvaľuje

 • rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2012 a 1. polrok 2012 (tvorí prílohu č. 1 zápisnice)

odporúča

 • uskutočniť úpravu rozpočtu obce po 3. štvrťroku 2012 a zaslať ďalšie výzvy na zaplatenie nedoplatku na miestnych daniach a poplatkoch

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 83/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011,
 • dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou,
 • správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2011,
 • dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 84/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie informáciu

 • starostu obce o takmer ukončenej rekonštrukcii kotolne v Základnej škole (plynofikácia) a o zálohách, ktoré SPP vypočítalo na cca 1.200,- €/mesačne
 • riaditeľa Základnej školy Mgr. Jozefa Zvolenského, ktorý oboznámil s finančnou analýzou za kúrenie v roku 2011 a 2012 a s možnosťou, ktorú by bola škola schopná platiť na zálohy za plyn. Riaditeľ školy bude žiadať navýšenie finančných prostriedkov v dohadovacom konaní.
 • starostu obce o ukončenom verejnom obstarávaní na výmenu okien na budove Základnej školy, ktoré vyhrala firma L.M.J. Salamander s.r.o., Nitra, s ktorou sa podpísala Zmluva o dielo a bude sa čakať na pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu diela
 • starostu obce o vybudovaní ďalších 6 ks dvojhrobových miest na novom cintoríne, pričom jeden dvojhrob stál cca 1.600,- €

schvaľuje

 • predávať dvojhroby na novom cintoríne po 1.200,- €/ks

berie na vedomie

 • organizačné a technické zabezpečenie Náučného partizánskeho chodníka, ktorý sa bude konať 25. augusta 2012 s ukončením na Skýcove
 • informáciu o prvom úspešnom exekučnom konaní na miestne dane a poplatky
 • informácie o postupnom majotkovo-právnom vysporiadavaní miestnch komunikácií, pričom takmer hotová je ulica Tabaková a ďalšie budú ulice Školská a Družstevná

odporúča starostovi obce

 • pokračovať v majetkovo-právnom vysporiadavaní miestnych komunikácií

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • problémy, ktoré sa opakovane vyskytujú na ihrisku (neporiadok a poškodzovanie majetku najmä mladými ľuďmi)

odporúča

 • umiestniť na vstupy na ihrisko tabuľu so zákazom vstupu po 20.00 hodine

berie na vedomie

 • informácie o prebiehajúcej zmene územného plánu, ktorá je potrebná k začatiu stavebného konania na výstavbu bytovky

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 85/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • návrh p. Alexeja Černáka na zhotovenie a vztýčenie kovového dvojkríža na Domovine, ktorý by bol vysvätený pri príležitosti 20. výročia vzniku SR (1.1.2013). Náklady na zhotovenie by boli cca 200 – 300,- €.

odporúča starostovi obce

 • zistiť komu patria pozemky, kde by sa dvojkríž postavil a či majitelia pozemkov budú s umiestnením súhlasiť

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 86/2012

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

 • interpeláciu poslanca Ľubomíra Černáka ohľadom množiacich sa sťažností na nekosenie záhrad

odporúča starostovi obce

 • vyzvať ľudí, na ktorých sú sťažnosti, aby si záhradu pokosili a upravili pozemky, aby nedochádzalo k obťažovaniu susedov náletmi peľových častíc a buriny

 

K bodu 7/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Milan Krigovský

Mgr. Zuzana Juríková

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Posledná úprava Pondelok, 15 Október 2012 07:46