Výzva na predkladanie ponúk Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 18 December 2015 03:32

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Skýcov, IČO: 00308421    DIČ: 2021037986

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Kolembus - starosta obce Skýcov

Sídlo: Obec Skýcov, Školská 294, Skýcov   PSČ: 951 85

Telefón: 037/634 62 16          Fax: 037/634 62 15

Elektronická pošta - E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


2. Názov predmetu zákazky: Kamerový systém v obci Skýcov

Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie kamerového systému v obci Skýcov. Systém bude slúžiť na monitorovanie vybraných lokalít a vonkajších priestorov obce.


3. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 850,00 Eur bez DPH


4. Miesto dodania tovaru:   Obec Skýcov, Školská 294, Skýcov 951 85


5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 35125300-2 – Bezpečnostné kamery


6. Rozsah predmetu zákazky:

Kamera otočná IP IPL – SD202 - 2ks, kamera stacionárna IPL C203 - 2ks, optický kábel, materiál k optickému káblu, Prevodníky (LAN –Optika), Montážne krabice IP66, Zdroj kamera 220V/12-24, Materiál k 220V prípojkám, Inštalácia optického vedenia, inštalácia kamier,  inštalácia a nastavenie CMS, Revízia 220V.


7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.


8. Mena: EUR


9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie


10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru: do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo


11. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR, alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).


12. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale.

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve

- obchodné meno a adresu uchádzača

- označenie SÚŤAŽ  - neotvárať

- označenie heslom zákazky: „VO Skýcov


13. Lehota na predkladanie ponúk: 04. januára 2016 do 09.00 hod.


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov


14. Otváranie obálok s ponukami: 04. januára 2016 o 10.00 hod.

Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH

 

16. Obhliadka miesta uskutočňovania predmetu zákazky: V prípade potreby môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vykonanie obhliadky miesta dodávky a inštalácie tovaru, aby si sám overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto, dátum a čas obhliadky určí verejný obstarávateľ. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu záujemcu.


17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.


Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :

 

.............................................

Mgr. Tomáš Kolembus  starosta obce Skýcov

 

 

Výzva zo dňa:  18. decembra 2015

Posledná úprava Piatok, 18 December 2015 03:38