Zápisnica z 8. zasadnutia OZ zo dňa 25.8.2015 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 04 September 2015 07:16

 

Zápisnica

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 25. augusta 2015.

___________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus - starosta obce Skýcov

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

 

Ďalší prítomní : Gabriela Pauková, Milan Dávid - zamestnanci obce

PaedDr. Mariana Krigovská – riaditeľka ZŠ

Ing. Miroslav Jurík - občan

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhu zmluvy s firmou OPEN DOOR
 4. Organizačné zabezpečenie „Vápenkárske dni“
 5. Prerokovanie žiadosti p. Petra Jenisa o odkúpenie obecného pozemku
 6. Informácie starostu obce
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

 


K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov OZ. Ospravedlnená bola kontrolórka obce Bc. Ľudmila Herdová.

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.

Ďalej privítal zamestnancov obce, riaditeľku ZŠ p. PaedDr. Marianu Krigovskú a občana Ing. Miroslava Juríka.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Ján Gunda

 

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy na doplnenie programu:

Riaditeľka ZŠ p. PaedDr. Mariana Krigovská, žiadala doplniť do programu bod – informácie riaditeľky ZŠ. Ďalej občan Ing. Miroslav Jurík žiadal doplniť do programu prerokovanie jeho žiadosti, ktorá sa riešila na 4. zasadnutí OZ dňa 9.4.2015 na základe jeho listu č. 92/2015 zo dňa 13. februára 2015.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov
 4. Žiadosť Ing. Miroslava Juríka
 5. Schválenie návrhu zmluvy s firmou OPEN DOOR
 6. Organizačné zabezpečenie „Vápenkárske dni“
 7. Prerokovanie žiadosti p. Petra Jenisa o odkúpenie obecného pozemku
 8. Informácie starostu obce
 9. Rôzne
 10. Záver

 

K bodu 3. Informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov

Uznesenie č. 51/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informácie riaditeľky ZŠ p. M.Krigovskej :

- o ponuke školy zapojiť sa do akcie „Vápenkárske dni“ na Vápeniciach dňa 5.9.2015, súťaže pre malých aj veľkých

- požiadavku o zvýšenie príspevku z terajších 370,- € mesačne na 400,- €

- o tom, že v dohadovacom konaní dostala škola 12.000,- €

- že dostávajú z Okresného úradu Nitra, odboru školstva mesačne11.891,- €, ktoré však pokryjú iba mzdové náklady školy

- požiadavku o oplotenie školy, pred nájomnou bytovkou, ako to bolo pôvodne pred výstavbou bytovky, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí základnej aj materskej školy, nakoľko sa množia prejazdy motoriek, štvorkoliek, či áut v okolí školy

- o zapájaní sa školy do rôznych projektov, pri ktorých je však potrebná 5% účasť zriaďovateľa školy z celkových nákladov

- o podaní žiadosti na ÚPSVR Nitra o absolvenskú prax na obdobie 6 mesiacov v termíne od 1.10.2015 do 31.3.2016, kde všetky náklady hradí úrad práce

- o počte žiakov k 1. septembru 2015, ktorý je 65

- požiadavke urobiť malé ihrisko - preliezky, kolotoč, šmýkačky .... pre malé deti s mamičkami

OZ schvaľuje

- zvýšenie príspevku pre základnú školu na 400,- € mesačne v termíne od 1. septembra 2015

- zapájanie sa školy do rôznych projektov, s 5% účasťou obce - zriaďovateľa školy z celkových nákladov projektov

OZ odporúča starostovi obce

- vypracovať cenovú ponuku nákladov na oplotenie základnej školy

 

Hlasovanie : za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4. Žiadosť Ing. Miroslava Juríka

Uznesenie č. 52/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informácie p. Ing M. Juríka k jeho žiadosti, ktorá sa riešila na 4. zasadnutí OZ dňa 9.apríla 2015 na základe jeho listu č. 92/2015 zo dňa 13. februára 2015 – uznesenie č. 31/2015 :

- že, na základe jeho požiadavky sa mu už bez problémov vyváža komunálny odpad od rodinného domu s.č. 175

- že, vo výpise je zlá informácia starostu obce o tom, že cesta k jeho rodinnému domu nie je miestna komunikácia obce, čo dokladoval aj listom Obce Skýcov z roku 2012, kde starosta obce vyhlásil že uvedená komunikácia je miestna komunikácia obce

- o požiadavke vyfrézovať a spevniť danú komunikáciu strojom, ktorý to vie urobiť za cca 12,- € za bežný meter, čo by odhadom stálo asi 2.000,- €

- o požiadavke dať urobiť 2-3 stĺpy verejného osvetlenia na miestnu komunikáciu k domu, nakoľko manželka aj deti chodia večer po tme domov, čo je pre nich veľmi nepríjemné

- aby prišli pozrieť poslanci OZ a posúdili daný stav tvaromiestnou obhliadkou

berie na vedomie

informácie starostu obce

- že spomínaný list z r. 2012 podpísal, ale vtedy si neuvedomil, že parcela 2757/9 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 334 m² nie je evidovaná na liste vlastníctva na registri „C“. Jediné čo je na výpise z LV uvedené, je spôsob využívania pozemku. Je tam uvedené číslo 22, t.j. podľa legendy citujem : 22 – pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Také isté číslo je uvedené aj na parcele 2816/3, bez LV na „C“ lesné pozemky o výmere 397 m², t.j. parcela na ktorej je príjazdová cesta od hlavnej cesty po chatu rodiny Juríkových. To isté číslo je aj na parcele 305/4 o výmere 2527 m² (zastavané plochy a nádvoria). Jedná sa o ulicu Školská a tiež má uvedený spôsob využitia pozemku 22 - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a  ich súčasti. Z toho vyplýva, že v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva neexistuje definovanie pojmu miestna komunikácia. Vždy je tam uvedený len všeobecný spôsob využívania danej parcely a to je to spomínané číslo 22. Toľko na vysvetlenie.

informáciu p. Gabriely Paukovej, že v zápisnici v uznesení č. 31/2015 na 4. zasadnutí OZ dňa 9.4.2015 došlo k chybe vo vyjadrení p. Viliama Matejovho, ktorý povedal, že si komunálny odpad vyváža iba počas zimných mesiacov (čo nie je zapísané v jeho vyjadrení v zápisnici a nie počas celého roka) na koniec cesty pri dom p. Rudolfa Benku, nakoľko keď je sneh, sa mu cesta neodhŕňa z dôvodu že je úzka, preto sa nákladné vozidlo vývozu komunálneho odpadu k jeho rodinnému domu nedostane

odporúča Ing. M. Juríkovi

- dať urobiť cenovú ponuku nákladov frézovacieho stroja, v termíne do konca októbra, na základe ktorej obecné zastupiteľstvo rozhodne o ďalšom postupe

odporúča starostovi obce

- rokovať s firmou OSVO COOM Prešov, či je možné teraz robiť nové pripojenie stĺpov verejného osvetlenia, nakoľko odber elektrickej energie je monitorovaný a vyhodnocovaný cez počítač, či to bude mať vplyv na realizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci, kde nie je možné 5 rokov do nej zasahovať

- posúdiť, či by bolo možné doplniť nový svetelný bod na jestvujúci stĺp verejného osvetlenia, medzi rodinným domom p. Jaroslava Škodu a p. Miroslava Juríka st.

schvaľuje

- doplniť druhé svietidlo na jestvujúci stĺp verejného osvetlenia pri chate rodiny Juríkovej a následne nastaviť rozptyl svietidiel tak, aby osvetľovali komunikáciu a tiež z dôvodu zlepšenia bezpečnosti

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Schválenie návrhu zmluvy s firmou OPEN DOOR

Uznesenie č. 53/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- návrh zmluvy s firmou OPEN DOOR Šaľa, na špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2015 cez Environmentálny fond – L2 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na kultúrny dom obce (zateplenie, fasáda, výmena zostávajúcich okien, nové vykurovacie rozvody)

schvaľuje

- návrh zmluvy s firmou OPEN DOOR Šaľa, na špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2015 cez Environmentálny fond – L2 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na kultúrny dom obce (zateplenie, fasáda, výmena zostávajúcich okien, nové vykurovacie rozvody)

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Organizačné zabezpečenie „Vápenkárske dni“

Uznesenie č. 54/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- organizačné zabezpečenie akcie „Vápenkárske dni“ na Vápeniciach, ktoré sa uskutočnia v sobotu dňa 5. septembra 2015, v čase so začiatkom o 14.00 hodine s ukončením o 19.00 hodine

- informácie starostu obce, že je pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečí p. Jaroslav Húska a  p. Marcel Miškov (guláš, bufet)

- o príprave zasklepenia pece na pálenia vápna v spolupráci s p. Jozefom Pavkovom

- že v programe vystúpi Dychová hudba Skýcovanka a spevácky súbor Vápenkár pri Jednote dôchodcov

- že sú pripravené aj rôzne súťaže pre malých účastníkov ako aj dospelých, pre tých najlepších sú pripravené ceny

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Prerokovanie žiadosti p. Petra Jenisa o odkúpenie obecného pozemku

Uznesenie č. 55/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- prerokovanie žiadosti p. Petra Jenisa o odkúpenie obecného pozemku

odporúča starostovi obce

- prejednať s p. P. Jenisom konkrétne veci, ktoré nie sú uvedené v jeho žiadosti

- urobiť prieskum v obci, či by bol záujem občanov o stavebné pozemky

 

K bodu 8. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 56/2015:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie informácie starostu obce

- ohľadom zabezpečenia organizácie domu smútku pri úmrtí občana

- že je potrebné to riešiť hľadaním zodpovednej osoby z obce, ktorá by sa starala o dom smútku - odovzdanie kľúčov príbuzným zomrelého, zapojenie elektriny, svietidiel, katafalku, po pohrebe jeho vypnutie, a následne upratanie domu smútku

- občan – najlepšie dôchodca, ktorý by bol stále k dispozícii, hlavne mimo pracovnej doby Obecného úradu a počas víkendov, a bol by zamestnaný na dohodu s obcou

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Rôzne

Uznesenie č. 57/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

informácie zamestnanca obce p. Milana Dávida

- že nemá problém ísť otvoriť dom smútku počas pracovnej doby, ale nie cez víkendy a mimo pracovnej doby

- že nie je určený správca obecných bytov v školskej a obecnej bytovke a v prípade akéhokoľvek problému mu všetci volajú, je to hlavne po pracovnej dobe

odporúča

- riešiť práce mimo pracovnej doby formou odmeny

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Záver

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Ján Gunda

 

Posledná úprava Piatok, 04 September 2015 07:28