Zápisnica z 15. zasadnutia OZ zo dňa 7. októbra 2016 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 14 Október 2016 12:41

Zápisnica

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 7. októbra 2016.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda,

Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

 

Ďalší prítomní: Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PaedDr. Mariana Krigovská, riaditeľka ZŠ

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Individuálna a konsolidovaná výročná správa obce Skýcov za rok 2015
 5. Správy audítora za rok 2015
 6. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2016
 7. Predaj obecného majetku
 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 9. Riešenie jarku na ul. Mierová
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a riaditeľku Základnej školy.

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Ing. Roman Černák

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu. Starosta obce navrhol preložiť bod č. 8 hneď po bode č. 3.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania so zmenou navrhnutou starostom obce.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 5. Individuálna a konsolidovaná výročná správa obce Skýcov za rok 2015
 6. Správy audítora za rok 2015
 7. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2016
 8. Predaj obecného majetku
 9. Riešenie jarku na ul. Mierová
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 107/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia a na základe stretnutí s občanmi ohľadom parkovania na miestnych komunikáciách je pripravený list, ktorý bude rozposlaný do všetkých domácností

 

K bodu 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Uznesenie č. 108/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. Správa je prílohou č. 1 k zápisnici.

b) berie na vedomie

- upozornenie riaditeľky Základnej školy na problém s vandalizmom žiakov cez letné prázdniny a na možnosť zvážiť kamerový systém v priestoroch školy a urobiť oplotenie areálu školy

- požiadavku riaditeľky Základnej školy

- o preplatenie polovice faktúry za vykonanie revízie kotlov

- o zvýšenie príspevku na energie Materskej školy a Školskej jedálne od januára 2017 z terajších 400,- € mesačne na 450,- až 500,- €

c) odporúča riaditeľke školy

- pripraviť na ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva finančnú analýzu týkajúcu sa spotreby energií a finančného vyúčtovania

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Individuálna a konsolidovaná výročná správa obce Skýcov za rok 2015

Uznesenie č. 109/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- individuálnu a konsolidovanú výročnú správu obce Skýcov za rok 2015

b) schvaľuje

- individuálnu a konsolidovanú výročnú správu obce Skýcov za rok 2015 bez výhrad. Individuálna a konsolidovaná výročná správa je prílohou č. 2 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Správy audítora za rok 2015

Uznesenie č. 110/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015

- dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015

- dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Správy sú prílohou č. 3 k zápisnici.

 

K bodu 7. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2016

Uznesenie č. 111/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. polrok 2016

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1. polrok 2016

b) konštatuje, že

- príjmy obce za 1. polrok 2016 dosiahli výšku 279 836,61 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 56,56 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 12 897,93 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 292 734,54 €

- výdavky OcÚ za 1. polrok 2016 dosiahli výšku 133 743,78 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 41,72 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 6 850,66 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 140 594,44 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 80 057,74 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 45,94 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ dosiahli výšku 80 057,74 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. polrok 2016 dosiahli výšku 213 801,52 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 43,21 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 6 850,66 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 220 652,18 €

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 1. polrok 2016. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 4 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Predaj obecného majetku

Uznesenie č. 112/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Skýcov

- pozemok v registri EKN, časť parc. č. 381/2 (parc. č. 355/2 o výmere 58 m2 vytvorená GP č. 36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov) zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri CKN, časť parc. č. 403/17 (parc. č. 403/62 o výmere 157 m2 vytvorená GP č. 36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov) zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

- pozemok v registri CKN, časť parc. č. 403/29 (pričlenený k parc. č. 403/28 o výmere 9 m2 vytvorená GP č. 36/2016 overeným Správou katastra Zlaté Moravce dňa 17.5.2016 pod č. 279/2016, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov) zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov,

Jozefovi Dávidovi, nar. 24.12.1963, bytom Skýcov, Družstevná 317 za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Riešenie jarku na ul. Mierová

Uznesenie č. 113/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- informáciu starostu obce o predbežnom nacenení cestného rigolu na ul. Mierová a cestného rigolu na ul. M.R.Štefánika

b) poveruje

- starostu obce vykonať verejné obstarávanie na cestný rigol na ul. Mierová

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 114/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Michaely Belicovej a Petra Jenisa o odkúpenie obecného pozemku

b) odporúča

- starostovi obce vyzvať aj ostatných majiteľov pozemkov na ul. Družstevná, ktorí užívajú obecný pozemok na ich majetkové vysporiadanie a v prípade, že neprejavia záujem o obecný pozemok, ktorý užívajú, aby odstránili z neho oplotenie

c) berie na vedomie

- informáciu starostu obce o projekte pre územné konanie na výstavbu 3 rodinných domov na ul. Družstevná

d) odporúča

- riešiť kanalizáciu napojenia 3 rodinných domov smerom dole na ul. Školská

e) berie na vedomie informácie starostu obce

- o majetkovo-právnom vysporiadaní ul. Športovej, Mierovej a M.R.Štefánika, ktoré bude realizované v zimnom období

- o pripravovanom Mikuláši na námestí, pričom bude slávnostne rozsvietený stromček na námestí a deťom budú odovzdané balíčky

f) odporúča

- udeliť čestné občianstvo Ing. Josefovi Veverkovi v mesiaci november 2016

- starostovi obce na ďalšie rokovanie OZ pripraviť cenové ponuky na doplnenie vianočného osvetlenia na námestí obce

- vyzvať p. Petra Paučeka, aby upravil cestu na ul. Za humnami, ktorú rozkopal kvôli stavbe rodinného domu, do pôvodného stavu

- vyzvať Ivanu Šedivú, aby vzhľadom k tomu, že jej bol urobený vstup na pozemok, neparkoval už viac autá na ploche pred novým cintorínom

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Ing. Roman Černák

 

Posledná úprava Streda, 21 December 2016 15:29