Zápisnica z 16. zasadnutia OZ zo dňa 16. decembra 2016 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 21 December 2016 15:27

Zápisnica

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 16. decembra 2016.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

 

Ďalší prítomní: Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Skýcov
 5. Zmluva o dielo - cestný rigol
 6. Žiadosť firmy Sky dent a.s. Skýcov
 7. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2016
 8. Návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016
 9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 10. Zásady odmeňovania poslancov
 11. Prerokovanie zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Milan Černák a Ing. Milan Krigovský

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Skýcov
 5. Zmluva o dielo – cestný rigol
 6. Žiadosť firmy SKYDENT a.s. Skýcov
 7. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2016
 8. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016
 9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 10. Zásady odmeňovania poslancov
 11. Prerokovanie zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 115/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sa priebežne plnia

- informáciu starostu obce, že finančná analýza týkajúca sa spotreby enegií a finančného vyúčtovania Základnej školy Skýcov bude predložená na ďalšie rokovanie OZ

- žiadosť p. Kačengu o predĺženie lehoty na majetkové vysporiadanie obecného pozemku, ktorý užívajú

b) odporúča starostovi obce

- riešiť majetkové vysporiadanie obecných pozemkov na ulici Družstevná na ďalšom rokovaní OZ

- vzhľadom k tomu, že p. Ivana Šedivá opakovane nereaguje na výzvy, aby neparkovali autá na ploche pred novým cintorínom, poslať žiadosť Združeniu urbárnikov Skýcov na prenájom uvedenej plochy pre obec.

c) schvaľuje

- preplatiť Základnej škole Skýcov náklad na revíziu kotlov v sume 192,- € a zahrnúť revízie kotlov a komínov do pripravovanej finančnej analýzy a riešiť náklady alikvotnou čiastkou

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4. Návrh VZN č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Skýcov

Uznesenie č. 116/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- VZN č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Skýcov. VZN je prílohou č. 1 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Zmluva o dielo – cestný rigol

Uznesenie č. 117/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Zmluvu o dielo č. 09-11-2016 na stavbu Cestný rigol Skýcov s víťaznou firmou AGROSTAV HSV spol. s r.o., Zlaté Moravce

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Žiadosť firmy SKYDENT a.s. Skýcov

Uznesenie č. 118/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť firmy SKYDENT a.s. Skýcov na riešenie havarijného stavu schodišťa v budove bývalej požiarnej zbrojnice, v období medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom a na rekonštrukciu sociálnych zariadení v 1. polroku 2017. Žiadosť je prílohou č. 2 k zápisnici.

b) schvaľuje

- odstránenie havarijného stavu schodišťa v budove bývalej požiarnej zbrojnice vo výške 1.000,- € a poveruje starostu obce podpísať dodatok č. 3 k nájomnej zmluve budovy bývalej požiarnej zbrojnice, ktorým sa uníži štvrťročné nájomné za I. a II. štvrťrok 2017 o sumu 500 €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2016

Uznesenie č. 119/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2016

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2016

b) konštatuje, že

- príjmy obce za 3. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 445 923,74 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 82,52 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 15 610,42 €, celkové príjmy rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 461 534,16 €

- príjmy základnej školy dosiahli výšku 438,04 €

- celkové príjmy obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 446 361,78 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 82,6 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 15 610,42 €, celkové príjmy vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 461 972,20 €

- výdavky OcÚ za 3. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 251 450,04 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 68,68 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 8 687,58 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 260 137,62 €

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 124 798,35 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 71,62 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu ZŠ nemala, celkové výdavky rozpočtu ZŠ dosiahli výšku 124 798,35 €

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2016 dosiahli výšku 376 248,39 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 69,63 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 8 687,58 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 384 935,97 €

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2016. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 3 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda,

Ing. M. Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016

Uznesenie č. 120/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu obce vrátane Základnej školy – rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016

b) schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016 na úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 566 563,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. Rozpočtové opatrenie je prílohou č. 4 k zápisnici.

c) konštatuje, že

- bežné príjmy sú po úprave vo výške 514 251,- €, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 274 391,- € a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 195 694,- €

- kapitálové príjmy sú po úprave vo výške 0,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 68 417,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú po úprave vo výške 52 312,- € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 28 061,- €

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016

Uznesenie č. 121/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. Príkaz je prílohou č. 5 k zápisnici.

 

K bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov

Uznesenie č. 122/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Zásady odmeňovania poslancov. Zásady sú prílohou č. 6 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Prerokovanie zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj

Uznesenie č. 123/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) neschvaľuje

- miestny poplatok za rozvoj

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, M. Černák, Ing. R. Černák, J. Gunda, Ing. M.

Krigovský, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 124/2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie informáciu starostu obce

- o podanom územnom konaní na výstavbu 3 rodinných domov na ul. Družstevná a o ich napojení na inžinierske siete

- o možnosti znovu podať žiadosť na zateplenie kultúrneho domu na Environmentálny fond

- o organizačnom a technickom zabezpečení Silvestra a ukončenia roku na námestí obce

 

K bodu 13. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

....................................................

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

Milan Černák ........................................

Ing. Milan Krigovský ........................................

Posledná úprava Streda, 21 December 2016 15:42