Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 15.11.2019 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 21 November 2019 08:52

 

Zápisnica

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 15. novembra 2019.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

 

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Mária Danišová, zamestnankyňa obce

Občania: Marián Pavkov

Veronika Lukáčová

 

PROGRAM :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni

5. Kronika rok 2018

6. Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na opravu odtokového kanálu (p. Ing. M. Pavková)

7. Žiadosť o umiestnenie kamery na ul. Mierová (p. L. Zrastáková)

8. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Pramos

9. Prerokovanie investičného zámeru výstavby nájomnej bytovky – 7 BJ

10. Žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemkov (p. Ing. A. Pätoprstý)

11. Schválenie kúpnej zmluvy – Novostavba fitness workautového ihriska Skýcov

12. Schválenie zmluvy o dielo – Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Skýcov

13. Kúpa pozemkov – zberné miesto

14. Návrh na prerokovanie miestnych daní a poplatkov

15. Informácie starostu obce

16. Záver


 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných, navrhol doplniť do programu ďalšie body a z dôvodu prítomnosti občanov zmenu v poradí prerokovania jednotlivých bodov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Schválený program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Žiadosť o zjednosmernenie ulice Za Humnami

4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

5. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni

6. Kronika rok 2018

7. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Pramos

8. Prerokovanie investičného zámeru výstavby nájomnej bytovky – 7 BJ

9. Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na opravu odtokového kanálu (p. Ing. M. Pavková)

10. Žiadosť o umiestnenie kamery na ul. Mierová (p. L. Zrastáková)

11. Žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemkov (p. Ing. A. Pätoprstý)

12. Schválenie kúpnej zmluvy – Novostavba fitness workautového ihriska Skýcov

13. Schválenie zmluvy o dielo – Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Skýcov

14. Kúpa pozemkov – zberné miesto

15. Kúpa pozemkov – ul. Pod Vŕškami

16. Cenová ponuka

17. Návrh na prerokovanie miestnych daní a poplatkov

18. Informácie starostu obce

19. Záver

 

K bodu 3. Žiadosť o zjednosmernenie ulice Za Humnami

Starosta obce predložil žiadosť občanov, bývajúcich na ul. Z Humnami, o zjednosmernenie tejto miestnej komunikácie.

Marián Pavkov- podľa kategorizácie miestnych komunikácií jej šírka vyhovuje len jednému jazdnému pruhu. Bezpečnosť je prvoradá, pri strede dvoch áut nie je kde sa vyhnúť. Zjednosmernenie bude v prvom rade obmedzenie pre tam bývajúcich občanov. Pri výjazde z ulice je obmedzenie na ul. Tabaková, kde sú uložené kamene. Pri prevádzkovaní tejto miestnej komunikácie sa nerešpektuje ani zákon, ani názor občanov ani vyjadrenie dopraváka.

Jarmila Minárová – na OZ sa táto téma už v minulosti prerokovávala. Žiadosť je podaná preto, aby sa uchránila nová cesta na dlhšiu dobu.

- požiadala zverejňovať pozvánku na OZ cez aplikáciu Skýcov

 

Uznesenie č. 71/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosť občanov bývajúcich na ul. Za Humnami

 

s c h v a ľ u j e

- vypracovanie znaleckého posudku odborne spôsobilou osobou a následne na prerokovanie zvolať majiteľov priľahlých nehnuteľností.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

K plneniu uznesení komisia vykonala tvaromiestnu obhliadku

- pozemku, ktorý chcú odkúpiť dvaja občania a odporučila predaj Michalovi Hudecovi,

- pozemku, ktorý chce odkúpiť Andrej Šedivý.

Veronika Lukáčová vysvetlila dôvody, pre ktoré podala predmetnú žiadosť.

 

Uznesenie č. 72/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- odpredaj časti pozemku par.č. 1353 Michalovi Hudecovi, nakoľko je pre obec nevyužiteľný. Podmienkou je vyhotovenie geometrického plánu, ktorým bude oddelená časť pozemku, ktorá je súčasťou cesty.

Hlasovanie:

za: 6 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Peter Michalisko, Jarmila

Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 1 Ing. Ľubomír Hosťovecký

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

o d p o r ú č a  starostovi obce

- k žiadosti o predaj pozemku A. Šedivému. Vyzvať žiadateľa na predloženie zámeru budúceho využitia pozemku a odporučiť mu aj kúpu susedných pozemkov.

 

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení zostávajúcich uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 5. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni

Uznesenie č. 73/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- vyradenie poškodeného inventáru v Školskej jedálni Skýcov v celkovej hodnote 503,26 €.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6: Kronika rok 2018

Uznesenie č. 74/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- text do obecnej kroniky za rok 2018 spísaný Helenou Juríkovou, kronikárkou obce.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Pramos

Uznesenie č. 75/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- dodatok č. 2 k Zmluve o dielo s firmou Pramos – naviac práce pri realizácii stavby „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu v Skýcove“.

Hlasovanie

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8: Prerokovanie investičného zámeru výstavby nájomnej bytovky – 7 BJ

Uznesenie č. 76/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- výstavbu nájomnej bytovky – 7 BJ

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9: Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na opravu odtokového kanálu (p. Ing. M. Pavková)

Uznesenie č. 77/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosť Ing. Pavkovej o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu odtokového kanála na ul. Hlavná,

k o n š t a t u j e, že

- obec problematiku dažďovej kanalizácie na ul. Hlavná plánuje riešiť komplexne na celej ulici. Pre riešenie osloví VÚC, ako správcu cesty.

 

K bodu 10: Žiadosť o umiestnenie kamery na ul. Mierová (p. L. Zrastáková)

Uznesenie č. 78/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosť L. Zrastákovej o umiestnenie kamery na ul. Mierová.

o d p o r ú č a starostovi obce

- po vyhlásení výzvy na prevenciu kriminality podať žiadosť a jednu kameru umiestniť na

ul. Mierová

 

K bodu 11: Žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemkov (p. Ing. A. Pätoprstý)

Uznesenie č. 79/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a v e d o m i e

- žiadosť Ing. A. Pätoprstého o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pri ČOV,

 

s c h v a ľ u j e

- kúpu pozemkov

Predávajúci Andrej Pätoprstý rod. Pätoprstý nar. 08.01.1987, bytom, ul. Mierová 365/34, 951 85 Skýcov a Zuzana Pätoprstá rod. Čangelová, nar. 05.09.1987 bytom, ul. Mierová 365/34, 951 85 Skýcov sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v spoluvlastníckom podiele 1/1 vlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 700, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1632/2 trvalý trávny porast o výmere 121 m2 za cenu 4 Eur/m² a v celkovej výške 484 Eur,

- pozemku registra E KN parc. č. 1631/2 orná pôda o výmere 84 m2 za cenu 4 Eur/m² a v celkovej výške 336 Eur,

- pozemku registra E KN parc. č. 1628/2 trvalý trávny porast o výmere 122 m2 za cenu 4 Eur/m² a v celkovej výške 488 Eur.

Predmetné pozemky sú potrebná k majetkovému vysporiadaniu územia na vybudovanie účelovej komunikácie k ČOV.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12: Schválenie kúpnej zmluvy – Novostavba streetworkoutového ihriska Skýcov

Uznesenie č. 80/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- kúpnu zmluvu – novostavba streetworkoutového ihriska s predávajúcim Ing. Ivanom Rubaninským, Obyce, víťazom verejného obstarávania.

Stavba je spolufinancovaná dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 20000 € a obcou vo výške 865,97 €.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 13: Schválenie zmluvy o dielo – Rekonštrukcia elektroinštalácie v Kultúrnom dome Skýcov

Uznesenie č. 81/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- zmluvu o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome s firmou Peter Gálik – ROTESAT Lovce, víťazom verejného obstarávania.

Rekonštrukcia je spolufinancovaná dotáciou z Ministerstva financií SR vo výške 9000 € a obcou vo výške 7967,04 €.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14: Kúpa pozemkov – zberné miesto

Uznesenie č. 82/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

kúpu pozemkov

 

Predávajúci v I. rade: Karol Michálek rod. Michálek, nar. 04.09.1949, bytom Výstavná č. 646/5, 949 01 Nitra – Chrenová je v spoluvlastníckom podiele 1/3 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1432, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1383 orná pôda o výmere 442 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 442 Eur.

Predávajúci v II. rade: Jozef Žikavský rod. Žikavský, nar. 15.10.1938, bytom Hlavná č. 46/74, 951 85 Skýcov je v spoluvlastníckom podiele 1/3 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1432, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1383 orná pôda o výmere 442 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 442 Eur.

 

Predávajúci v III. rade: Anna Minárová rod. Gajdošová, nar. 28.08.1931 bytom Hlavná č. 60/64, 951 85 Skýcov je v spoluvlastníckom podiele 1/6 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1432, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1383 orná pôda o výmere 442 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 221 Eur

 

Predávajúci v IV. rade: Zuzana Gajdošová rod. Gajdošová, 16.11.1992, bytom Veľké Uherce č. 161 je v spoluvlastníckom podiele 1/6 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1432, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1383 orná pôda o výmere 442 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 221 Eur

 

Predávajúci v V. rade: Mária Chrenová rod. Čančová, nar. 03.07.1949, bytom Hlboká č. 620/1, 951 97 Žitavany je v spoluvlastníckom podiele 1/4 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1952, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1380 orná pôda o výmere 223 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 167,25 Eur.

Predávajúci v VI. rade: Milan Matejov rod. Matejov, nar. 26.09.1955, bytom Tabaková č. 89/20, 951 85 Skýcov je v spoluvlastníckom podiele 3/4 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1952, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1380 orná pôda o výmere 223 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 501,75 Eur.

 

Predávajúci v VII. rade: Ján Dávid rod. Dávid, nar. 24.01.1951, bytom Pod Vŕškami č. 463/24, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1321, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1377 orná pôda o výmere 209 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 627 Eur.

 

Predávajúci v VIII. rade: Mária Dávidová rod. Žikavská, nar. 08.09.1942, bytom Pod Vŕškami č. 453/14, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1197, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1372/1 orná pôda o výmere 536 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 1608 Eur.

 

Predmetné pozemky sú potrebná k majetkovému vysporiadaniu územia pre výstavbu zberného dvora.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 15: Kúpa pozemkov – ul. Pod Vŕškami

Uznesenie č. 83/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

kúpu pozemkov

 

1. Predávajúci v I. rade: Juraj Gahér rod. Gahér, nar. 20.02.1948 bytom Pod Vŕškami č. 446/8, 951 85 Skýcov je v spoluvlastníckom podiele 1/2 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1967, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 25/2018, vyhotovenom dňa 25.03.2019 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 28.03.2019 pod číslom 164/2019 (ďalej len „GP“), a to:

- diel č. 2 o výmere 61 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/84 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2 v celkovej výške 1 Euro.

 

2. Predávajúci v II. rade: Vladimíra Jančíková rod. Gahérová, nar. 23.04.1971, bytom Pod Vŕškami č. 446/8, 951 85 Skýcov rade je v spoluvlastníckom podiele 1/2 podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1967, ktorá je zobrazená a označená v GP, a to:

- diel č. 2 o výmere 61 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/84 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2 v celkovej výške 1 Euro.

3. Predávajúci v III. rade: Mária Dávidová rod. Žikavská, nar. 08.09.1942, bytom Pod Vŕškami č. 453/14, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1197, ktorá je zobrazená a označená v GP, a to:

- diel č. 3 o výmere 54 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/87 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2 v celkovej výške 1 Euro.

4. Predávajúci v IV. rade: Ján Dávid rod. Dávid, nar. 24.01.1951, bytom Pod Vŕškami č. 463/24, 951 85 Skýcov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1766, ktorá je zobrazená a označená v GP, a to:

- diel č. 6 o výmere 43 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2 v celkovej výške 1 Euro.

5. Predávajúci v V. rade: Jaroslav Matejov rod. Matejov, nar. 08.11.1940, bytom Ješkova Ves č. 197, 958 45 Ješkova Ves je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1770, ktorá je zobrazená a označená v GP, a to:

- diel č. 8 o výmere 26 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1842/97 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1842/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2 v celkovej výške 1 Euro.

 

Predmetné pozemky sú potrebná k majetkovému vysporiadaniu miestnej komunikácie Pod Vŕškami.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký,

Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 16: Cenová ponuka

Uznesenie č. 84/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

 

- cenovú ponuku pre obsah, rozsah a spôsob vyhotovenia ÚPN Obce Skýcov – zmeny a doplnky č. 3 (rozvojová plocha č. 4 – zmiešané územie a občianska vybavenosť) od ARCH.EKO, s.r.o. Banská Bystrica vo výške 4950 €.

 

K bodu 17: Návrh na prerokovanie miestnych daní a poplatkov

Uznesenie č. 85/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- informáciu starostu obce o zvýšených výdavkoch za odvoz a likvidáciu odpadu, ktoré sa v budúcom roku ešte navýšia o zákonný poplatok za skládkovanie a príjmoch daní z nehnuteľností.

 

K bodu 18: Informácie starostu obce

Uznesenie č. 86/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

informácie starostu obce

- podanie žiadosti na riešenie havarijnej situácie elektroinštalácie v ZŠ,

- vývoz odpadu z čiernej skládky na Vápeniciach,

- príprava Mikuláša pre deti dňa 5.12.

- pridelenie dotácie vo výške 35000 € na výstavbu rozhľadne,

- príprava vydania Obecných novín koncom tohto roka,

- problémy s platbou za kanalizáciu z Envirofondu,

- do Školskej jedálne bol zakúpený nový krájač,

- pripravuje sa kolaudácia inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov,

- bola úspešná naša žiadosť o bezplatné zriadenie WiFi zóny na verejných miestach – WiFi for EÚ.

 

 

K bodu 19. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 21.30 hod. zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Danišová

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

 

Jarmila Minárová

 

Alžbeta Pavková

 

 

Posledná úprava Utorok, 28 Január 2020 09:01