VZN o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 14 Máj 2020 14:31

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 1/2020

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SKÝCOV

Zmeny a doplnky č.3

Obecné zastupiteľstvo Skýcov sa uznieslo v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/ Územný plán obce Skýcov – zmeny a doplnky č.3– vypracovaný pre územie obce Skýcov je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.132/2020 z 29.05.2020

 

2/ Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce , či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu


Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SKÝCOV

Zmeny a doplnky č.3

príloha

 

3. Záväzná časť riešenia pre ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3

/ Úplné znenie

* Vysvetlivky :

obyčajný text     = pôvodné znenie ÚPD / ÚPN obce Skýcov v rozsahu Zmien a doplnkov (č.1.,2)

podčiarknutie    = doplnené, upravené, nahrádzajúce texty - Zmeny a doplnky č.3

prečiarknutie = vypustený text - neaktuálne textové časti

Obec Skýcov ako orgán územného plánovania podľa § 16, ods. 2 a ako obstarávateľ ÚPD podľa § 18, ods. 4, v zmysle zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v úplnom znení  zák. č. 237 / 2000 Z.z.,           podľa § 13 Určuje tieto zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce Skýcov.

Záväzná časť obsahuje :

§ zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (vrátane určenia prípustných,

obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzity ich využitia)

§ zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia

§ zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia

§ zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia

§ zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt

§ zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov,

ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability

§ vymedzenie zastavaného územia obce

§ vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

§ zoznam verejnoprospešných stavieb a vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na

vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

§ určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Z grafickej časti sú súčasťou záväznej časti výkresy (v rozsahu etapy návrh):

4.     Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

2.     Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, kde sú vymedzené

krajinnoekologické komplexy mimo zastavaného územia

3.     Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

5.     Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

6.     Výkres riešenia verejného technického vybavenia

8.     Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia vrátane návrhov v etape výhľad, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú - nezáväznú časť územnoplánovacej dokumentácie                                     ( textová  aj  grafická časť ).

3.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Zásady organizácie územia z hľadiska priestorového usporiadania

§ architektonicko-urbanisticky dotvoriť centrálnu časť obce, vymedzenú v rozsahu regulačného bloku „reg 1“

§ zachovať charakter pôvodnej zástavby – ulicovky v rámci regulačného bloku „reg 2“

§ rešpektovať hlavnú kompozičnú os a nové ulice v rozvojových plochách 1, 2, 3, 4 zakladať paralelne

s   hlavnou kompozičnou osou

§ rešpektovať prírodné prvky ako determinanty plošného rozvoja – lesné porasty, vodné toky, konfiguráciu terénu a podporiť ich prirodzené priestorové pôsobenie

§ podporiť kompaktný tvar pôdorysu obce doplnením urbanistickej štruktúry medzi ulicami Partizánska             a Školská

§ vytvoriť kontinuálny uličný priestor zástavbou na voľných prielukách, najmä na uliciach Pod vŕškami                    a Mierová

§ revitalizovať schátrané výrobné areály, predovšetkým areál bývalého poľnohospodárskeho družstva

§ dodržiavať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia podľa vymedzených regulačných celkov (regulačnými celkami sa v ďalšom texte rozumejú plochy so špecifickou reguláciou v existujúcom zastavanom území, rozvojové plochy pre novú výstavbu a krajinnoekologické komplexy mimo zastavaného územia a bez predpokladu lokalizácie výstavby)

§ rozšíriť zastavané územie obce podľa navrhovanej hranice zastavaného územia, vyznačenej                                 v  grafickej časti a definovanej v kap. 3.7 záväznej časti

§ rezervovať integrované koridory pre líniové stavby komunikácií a technickej infraštruktúry podľa zásad uvedených v kap. 3.3 a 3.4

§ z hľadiska odpadového hospodárstva rešpektovať § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch

Zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia

§ pri rozvíjaní jednotlivých urbanistických funkcií rešpektovať determinanty prírodného charakteru

§ aktivity nepoľnohospodárskej (priemyselnej) výroby rozvíjať v existujúcich výrobných areáloch,                                 za predpokladu ich revitalizácie a intenzifikácie

§ nové obytné ulice vytvoriť na disponibilných plochách nadmerných záhrad a v bezprostrednej nadväznosti na existujúce zastavané územie obce

§ nové obytné ulice v rámci rozvojovej lokality č.4 založiť čo najefektívnejšie vo vzťahu k návrhu vyžitia lokality, optimálne vo väzbe na súčasnú dopravnú infraštruktúru

§ lokality novej bytovej výstavby rovnomerne rozložiť v rámci obce

§ dobudovať športový areál o nové ihriská a amfiteáter v rozsahu existujúceho areálu

§ vytvoriť jazdecký areál z areálu strelnice a ubytovne Breziny východne od obce

§ dobudovať motokrosový areál a ďalej ho nerozširovať nad stanovený maximálny územný rozsah

§ vo voľnej krajine počítať s rekreačnými aktivitami formou pešej turistiky a cykloturistiky

§ rezervovať výhľadové plochy pre individuálnu rekreáciu (chaty) v lokalite Vápenný vrch  a Vápenice

Regulatívy priestorového usporiadania

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej zástavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby sú definované nasledujúce regulatívy:

Maximálny počet podlaží

Regulatív určuje maximálny počet nadzemných (resp. podzemných) podlaží a ich výškový ekvivalent v metroch (počíta sa výška nadzemnej časti objektu bez strechy a bez podkrovia, t.j. výška po strešnú rímsu). Maximálny počet podlaží je stanovený nasledovne:

§ 2 nadzemné podlažia (= 7 m) pre územie regulačného bloku „reg2“

§ 3 nadzemné podlažia + podkrovie (= 10 m) pre celé existujúce zastavané územie a nové rozvojové plochy, okrem regulačného bloku „reg2“

Poznámka:

Maximálna výška objektov neplatí pre technické vybavenie (stožiare vysielačov a pod.) umiestňované mimo zastavaného územia a plôch určených pre výstavbu.

Intenzita využitia plôch

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k ploche pozemku x 100). Záväzný regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený pre všetky plochy                     s predpokladom lokalizácie zástavby jednotne:

§ 40%

Regulatív minimálnej intenzity využitia plôch nie je stanovený. Pre efektívne využitie územia a kvalitnej ornej pôdy sa však odporúča, aby nebol nižší ako 15%.

Podiel nespevnených plôch

Podiel nespevnených plôch je vyjadrený ako podiel nespevnenej plochy a plochy pozemku, násobený číslom 100. Nespevnenou plochou sa rozumie zatrávnená plocha alebo záhrada, chodníky a odstavné plochy pokryté štrkom, pieskom alebo zatrávňovacími tvárnicami. Minimálny podiel nespevnených plôch je určený len pre plochy s hlavnou funkciou bývanie – jednotne:

§ 30%

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky.

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu, t.j. plochy na ktorých nie je prípustná výstavba a plochy, alebo na ktorých je výstavba obmedzená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem, sú vymedzené nasledujúce:

§ plochy v ochranných a bezpečnostných pásmach stavieb technickej infraštruktúry, najmä elektroenergetických vzdušných vedení a vysokotlakového plynovodu

§ plochy v ochranných pásmach ciest II. triedy a III. triedy (mimo dopravnej značky označujúcej začiatok a koniec sídla)

§ plochy v ochrannom pásme cintorínov a čistiarne odpadových vôd

§ plochy verejnej a vyhradenej zelene (existujúce + navrhované)

§ objekty chránené podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu

§ poddolované územie

§ vodné toky a ich ochranné pásma

§ plochy v pásmach s nadmerným hlukom z cestnej dopravy

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu sú vymedzené vo výkrese „Komplexný výkres ...“.

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu sú vymedzené v grafickej časti ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3.

(výkresy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - priesvitky)

Regulatívy funkčného využitia územia

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Regulatívy sa vzťahujú na nové rozvojové plochy vyznačené v grafickej časti a existujúce zastavané plochy (pre prípady dostavby a zmien funkčného využitia objektov alebo areálov). Jednotlivé plochy sú priradené k tzv. funkčným územným zónam (obytné / zmiešané / výrobné / rekreačné územie).

Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy

Rozvojové plochy č. 1, 2, 5

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ obytné územie

Hlavná funkcia:

§ bývanie v rodinných domoch

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ bývanie v bytových domoch

§ základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)

§ nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)                     v rámci rodinných domov

§ verejná zeleň

§ príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

§ priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)

§ plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

§ minimálne 75%

Rozvojové plochy č. 3, 6

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ obytné územie

Hlavná funkcia:

§ bývanie v rodinných domoch

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ bývanie v bytových domoch

§ základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)

§ nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)                     v rámci rodinných domov

§ verejná zeleň

§ príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

§ priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)

§ plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

§ minimálne 75%

Rozvojová plocha lokalita č. 4

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ zmiešané územie ( bývanie + občianska  vybavenosť)

Hlavná - prevládajúca funkcia:

§ bývanie v rodinných domoch

Prípustné doplnkové funkčné využitie prevládajúcej funkcie :

§ základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky bez negatívneho vplyvu na obytnú funkciu dopravným zaťažením, hlukom...)

  • nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)  v rámci RD
  • verejná zeleň
  • príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

§ priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)

  • plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

§ max. 75%

V rámci funkcie občianska vybavenosť v južnej časti lokality č.4 je možné umiestniť:

§ stavby a zariadenia občianskej vybavenosti, vrátane  občianskej vybavenosti nadlokálneho významu (čerpacia stanica pohonných hmôt, prechodné ubytovanie, spoločné stravovanie, maloobchodné zariadenia) v rozsahu max. 75% plochy OV.

Prípustné doplnkové funkcie :

§ bývanie v rodinných domoch

  • príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia, odstavné plochy, remeselné prevádzky

Neprípustné funkčné využitie :

§ priemyselná a živočíšna výroba akéhokoľvek druhu (vrátane drobnochovu)

Rozvojová plocha č. 7

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ obytné územie

Hlavná funkcia:

§ cintorín

Neprípustné funkčné využitie:

§ všetky ostatné funkcie okrem hlavnej funkcie

Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu

Existujúce obytné územie

Vymedzenie:

§ existujúca obytná zástavba obce, s výnimkou regulačných blokov so špecifickou reguláciou – reg 1 až reg 4

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ obytné územie

Hlavná funkcia:

§ bývanie v rodinných a bytových domoch

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)

§ plochy športu

§ verejná zeleň

§ vyhradená zeleň, cintorín

§ plochy skladov a logistiky

§ trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia, vodný tok

Neprípustné funkčné využitie:

§ nepoľnohospodárska a živočíšna výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)

§ skladové plochy a plochy technických zariadení (okrem nevyhnutného vybavenia)

Podiel hlavnej funkcie:

§ minimálne 75%

Ďalšie ustanovenia:

§ zachovanie plôch verejnej a vyhradenej zelene, cintorína v pôvodnom rozsahu

Regulačný blok 1 (reg 1) = Centrálna zóna obce

Vymedzenie:

§ polyfunkčná centrálna zóna obce

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ zmiešané územie

Hlavná funkcia:

§ občianska vybavenosť

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ šport a rekreácia

§ bývanie

§ príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

§ odstavné plochy

§ nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov so zastavanou plochou do 200 m2 (remeselné prevádzky)

Neprípustné funkčné využitie:

§ priemyselná výroba

§ plochy skladov a logistiky

§ živočíšna výroba (vrátane drobnochovu)

Podiel hlavnej funkcie:

§ minimálne 75%

Regulačný blok 2 (reg 2) = územie s tradičnou zástavbou

Vymedzenie:

§ tradičná zástavba obce od kostola po centrum obce, na ul. Partizánska a Hlavná

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ obytné územie

Hlavná funkcia:

§ bývanie

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)

§ príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

§ zariadenia na zber, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu miestneho významu

§ odstavné plochy

Neprípustné funkčné využitie:

§ výroba akéhokoľvek druhu (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)

§ plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

§ minimálne 75%

Ďalšie ustanovenia:

§ zachovanie stavebnej čiary a výškovej úrovne pôvodných objektov

Regulačný blok 3 (reg 3) = existujúce výrobné územie

Vymedzenie:

§ existujúce výrobné areály býv. Kovoplastu a družstva

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ výrobné územie

Hlavná funkcia:

§ nepoľnohospodárska výroba

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby

§ príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

§ plochy skladov, logistiky a plochy technických zariadení

§ občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)

§ odstavné plochy

Neprípustné funkčné využitie:

§ bývanie

§ priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie

Podiel hlavnej funkcie:

§ minimálne 50%

Regulačný blok 4 (reg 4) = existujúce rekreačné územie

Vymedzenie:

§ areál turistickej ubytovne Breziny a strelnice

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

§ rekreačné územie

Hlavná funkcia:

§ rekreácia (agroturistika)

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

§ príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

§ chov hospodárskych zvierat (okrem veľkochovu)

§ prevádzky služieb – prechodné ubytovanie, spoločné stravovanie

§ záhrady, trvalé trávne porasty, lesné porasty

§ športové ihriská, strelnica

Neprípustné funkčné využitie:

§ trvalé bývanie (okrem bývania zamestnancov)

Regulácia funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby

Ide o plochy poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov mimo navrhovaného zastavaného územia obce, bez predpokladu lokalizácie zástavby. Využitie tohto územia sa riadi zásadami stanovenými v Krajinnoekologickom pláne obce Skýcov. Vymedzené boli 4 homogénne celky, tzv. krajinnoekologické komplexy s ekvivalentnými vlastnosťami krajinných zložiek, meraných špecifickými ukazovateľmi (p. Metodika SAŽP, 2001). Pre jednotlivé krajinnoekologické komplexy bolo definované vhodné, prípadne aj podmienečne vhodné a nevhodné využitie.

KEK A

Vymedzenie / charakteristika:

§ Lesná vrchovinová krajina

Vhodné využitie:

§ lesné porasty bez hospodárskych zásahov (ochranné lesy a lesy osobitného určenia)

Podmienečne vhodné využitie:

lesné porasty obhospodarované ako hospodárske lesy, trvalé trávne porasty

Nevhodné využitie:

§ lesné porasty ťažené holorubným spôsobom, ťažba nerastných surovín, výstavba rekreačných zariadení a iné stavebné zásahy

KEK B

Vymedzenie / charakteristika:

§ Lúčno-oráčinová krajina v eróznej zníženine vrchoviny.

Vhodné využitie:

§ poľnohospodárska výroba na ornej pôde, trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia bez hospodárskych zásahov, vodné toky

Podmienečne vhodné využitie:

§ zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti v nevyhnutnom rozsahu, rekreácia v krajine

KEK C

Vymedzenie / charakteristika:

§ Erózna ryha nad Vyčomou

Vhodné využitie:

§ trvalé trávne porasty, lesné plochy a nelesná drevinová vegetácia bez hospodárskych zásahov, vodné toky

Podmienečne vhodné využitie:

§ rekreácia v krajine (motokros, lyžiarsky vlek)

KEK D

Vymedzenie / charakteristika:

§ Údolia vodných tokov

Vhodné využitie:

§ vodné toky, trvalé trávne porasty neobhospodarované, lesné plochy a nelesná drevinová vegetácia bez hospodárskych zásahov

Podmienečne vhodné využitie:

§ trvalé trávne porasty využívané na poľnohospodársku výrobu, plochy a zariadenia dopravnej                  a technickej infraštruktúry

3.2 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia

Stanovujú sa záväzné zásady pre umiestňovanie občianskej vybavenosti:

§ umiestňovanie zariadení dennej potreby realizovať v primeranej pešej dostupnosti v záujme vytvárania podmienok pre základnú obsluhu všetkých obyvateľov

§ modernizácia a rekonštrukcia verejných budov – základnej školy, materskej školy, hasičskej zbrojnice

§ dobudovanie športového areálu

§ dobudovanie areálu základnej školy (umiestnenie športovej haly / telocvične)

§ zriadenie lekárskej ambulancie

§ založiť nový cintorín v rozsahu rozvojovej plochy č. 7

§ vznik nových prevádzok obchodu a služieb pre obyvateľstvo podporovať predovšetkým na Hlavnej ul.

§ novú občiansku vybavenosť nadlokálneho významu situovať pri ceste II. triedy v rámci rozvojovej                     lokality č. 4 -  južná časť

§ usmerňovať rozvoj služieb (najmä v skupine výrobných služieb) v obytnom území tak, aby nedochádzalo k negatívnemu pôsobeniu na kvalitu obytného prostredia

§ v areáloch vzdelávacích zariadení situovať nové objekty tak, aby tieto svojim umiestnením negatívne nevplývali na existujúce objekty budov ZŠ, MŠ, ako aj aby boli dodržané ustanovenia vyhlášky                        č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

3.3 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia

Z hľadiska umiestnenia verejného dopravného vybavenia je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

§ rešpektovať existujúce koridory nadradenej dopravnej infraštruktúry – ciest II. a III. triedy

§ rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v kategóriách v zmysle STN 73 6110

§ rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v zastavanom území v kategóriách v zmysle STN 73 6110

§ rezervovať koridor pre výhľadovú trasu preložky cesty III. triedy č. III/1750 severne od zastavaného územia obce

§ doplnenie komunikačného systému obce o novonavrhované prepojenia miestnych komunikácií

§ prestavba miestnych komunikácií funkčnej triedy C2 a C3 v kategóriách v zmysle STN 73 6110

§ navrhované nové komunikácie funkčnej triedy C2 vybudovať v kategóriách v zmysle STN  73 6110

§ na slepých uliciach dlhších ako 100 m vybudovať obratiská

§ zriadiť odstavné plochy pri športovom areáli, novom cintoríne a hasičskej zbrojnici

§ vybudovanie chodníkov (min. 1,5 m) pozdĺž navrhovaných miestnych komunikácií funkčnej triedy C2                a C3 v nových rozvojových plochách v zmysle STN 73 6110

§ zriadenie zastávky SAD pri areáli drevovýroby (na severnom okraji obce)

§ vybudovanie výbočísk pri autobusových zastávkach v zmysle STN 73 6425

§ vyznačenie miestnych cykloturistických trás

ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3 :

§ zabezpečiť súlad s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou UPN VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja

§ rešpektovať existujúce koridory nadradenej dopravnej infraštruktúry cesta II. triedy

§ napojenie miestnej komunikácie na cestu II. triedy riešiť v súlade s príslušnými normami

§ rezervovať koridor pre novú trasu komunikácie funkčnej triedy C2 v kategórii v zmysle  STN 73 6110

§ doplnenie komunikačného systému obce o novo navrhované miestne komunikácie funkčnej triedy C3               a komunikácie funkčnej triedy D1, v kategóriách v zmysle STN 73 6110

§ na slepých uliciach dlhších ako 100 m vybudovať obratiská v súlade s aktuálne platnými STN                      a technickými predpismi;

§ plochy statickej dopravy – odstavné a parkovacie miesta riešiť v kapacitách v súlade             s STN 736110/Z1, Z2, O1 – minimálne 2 miesta pre rodinný dom na vlastnom pozemku a parkovanie pre návštevníkov lokaliy 10 % z potreby odstavných plôch pre rodinné domy (pri počte 28 RD to predstavuje potrebu 6 parkovacích miest)

§ uplatniť vybudovanie chodníkov pozdĺž miestnych obslužných komunikácií funkčnej triedy C3                  v súlade s aktuálnou platnou STN a technickými predpismi;

§ vybudovať samostatné pešie prepojenia šírky min. 2,5 m v súlade s aktuálne platnými STN                               a technickými predpismi;

§ vybudovanie samostatných zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach v zmysle STN 73 6425              - vyznačenie miestnych cykloturistických trás

§ pri návrhu cyklistickej dopravy postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 223/2013.

3.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia

Z hľadiska umiestnenia verejného technického vybavenia je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

§ rešpektovať koridory existujúcich vodovodov a ďalších zariadení na zásobovanie pitnou vodou – vodných zdrojov a vodojemov

§ riešiť zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu v súlade s urbanistickou koncepciou – rozšíriť vodovodnú sieť o rozvody v navrhovaných nových uliciach

§ nové vodovodné potrubia v maximálnej miere zokruhovať s existujúcimi potrubiami a umiestňovať ich do verejných priestranstiev

§ zásobovanie pitnou vodou riešiť pripojením na diaľkovodnú sieť – vybudovaním prívodného potrubia z Topoľčianok

§ vybudovať splaškovú kanalizáciu v nových rozvojových plochách

§ trasy nových kanalizácií umiestňovať do verejných priestranstiev

§ odvod dažďovej vody z komunikácií riešiť vsakovaním do terénu, prostredníctvom systému rigolov a vsakovacích jám

§ väčšie spevnené plochy (nad 200 m2) budovať s priepustným povrchom (zo zatrávňovacích tvárnic alebo zámkovej dlažby)

§ rešpektovať koridory existujúcich vedení elektrickej energie

§ výmena a nové umiestnenie trafostanice TS 062-1 v centre obce za kioskovú

§ výstavba novej trafostanice TS-X

§ sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v nových rozvojových lokalitách realizovať formou káblových vedení, uložených do zeme

§ rešpektovať koridory existujúcich plynovodov

§ plynofikovanie nových lokalít uskutočňovať predĺžením, alebo vysadením nových odbočiek                          STL plynovodov

§ rešpektovať trasy elektronickej komunikačnej siete (ďalej len EKS)

§ trasy nových a rekonštruovaných rozvodov EKS riešiť zemným vedením

§ vybudovanie optického kábla, v združenej trase s diaľkovým telekomunikačným káblom Zlaté Moravce – Topoľčany

§ nové vysielacie zariadenia (s výnimkou WiFi vysielačov) neumiestňovať v zastavanom území obce, ani              v rámci jeho navrhovaného rozšírenia

§ zabezpečiť možnosť pripojenia všetkých nových budov k verejnej EKS.

ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3 :

§ návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojovej lokality musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,

§ zachovať v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. a vykonávacej normy STN 75 2102 ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Leveš v šírke 10 m od brehovej čiary, v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí,

§ zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia), ktoré môže správca využívať pri výkone správy vodného toku a vodných stavieb (realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity),

§ rešpektovať v prípade križovania, alebo súbehu inžinierskych sietí s vodným tokom platnú normu STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ ,

§ komplexne riešiť odtokové pomery s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody,

§ realizovať opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v toku Leveš v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č.269/2010 Z. z. podľa § 9,

§ za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako aj zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov                  (v zmysle § 48 a § 49 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách) správca vodohospodársky významného vodného toku Leveš požaduje nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie res. Dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodný tok navrhovať :

- ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť(urbanistický obvod, lokalitu a pod.) v súbehu s vodným tokom a s následným (jedným spoločným) križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile toku,

- ako dopravné a technické riešenie, ktoré bude prednostne využívať už vybudované mostné objekty,

- križovanie s vodným tokom technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov“

- návrhy ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej dokumentácie odsúhlasiť so správcom vodohospodársky významným vodným tokom Leveš, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Piešťany

3.5 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt

V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zachovať a chrániť národné kultúrne pamiatky:

  • Dom pamätný, štáb Maximova (č. ÚZPF 1536/0)

§ Dom ľudový, pamätný, štáb mjr. Zoriča (č. ÚZPF 1537/0)

§ Pec na pálenie vápna (č. ÚZPF 1538/0)

§ Kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1540/1)

§ Pomník SNP (č. ÚZPF 1535/0)

Ďalej sa požaduje zachovať a chrániť pamiatky s architektonickými a kultúrnohistorickými hodnotami, ktoré nie sú zapísané v ÚZPF:

§ kostol Nanebovzatia Panny Márie, empírový, z r. 1809

§ socha sv. Jána Nepomuckého z 2. polovice 19. storočia, situovaná neďaleko bývalého výrobného strediska PD

§ pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne, z pieskovca s Pietou; nižšie po stranách je socha partizána a matka s dieťaťom, pri kostole (autor: akad. soch. Schwab)

§ pomník SNP v Drahožickej huti

§ kaplnky (3x)

Z hľadiska ochrany archeologických nálezísk sú nasledovné požiadavky:

§ vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie zemných prác, stavebník/investor je povinný od príslušného krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania si vyžiadať záväzné stanovisko, v ktorom budú určené podmienky ochrany archeologických nálezov

§ v prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad

§ v prípade archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa ust. § 40 ods. 2, 3, 10 pamiatkového zákona

3.6 Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability

Zásady ochrany prírody a krajiny

Zabezpečiť výhľadovo ochranu navrhovaných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.                     o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z. (v súčasnosti sa s ich návrhom na vyhlásenie za chránené územia neuvažuje):

§ chránený areál Dolina potoka Leveš (označenie nA3) – nachádza sa na rozhraní katastrálnych území Skýcov a Topoľčianky.

§ prírodná rezervácia Hlboká dolina (označenie nR17) – nachádza sa na rozhraní katastrálnych území Skýcov a Jedľové Kostoľany, pozdĺž Hostianskeho potoka.

Zásady pre vytvorenie územného systému ekologickej stability (ÚSES)

V zmysle návrhu systému ekologickej stability je nutné rešpektovať / dobudovať navrhované prvky ÚSES, tak aby plnili požadované funkcie biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku:

§ biocentrum regionálneho významu RBc Hrušov

§ biocentrum regionálneho významu RBc Hlboká dolina

§ biocentrum miestneho významu MBc Vápenný vrch

§ biocentrum miestneho významu MBc Mníchová

§ biocentrum miestneho významu MBc Drahožická huta

§ biokoridor regionálneho významu RBk Hostiansky potok

§ biokoridor miestneho významu MBk Leveš

§ biokoridor miestneho významu MBk Drahožica

§ biokoridor miestneho významu MBk Nestašova dolina

§ biokoridor miestneho významu MBk Chudá dolina

§ biokoridor miestneho významu MBk Vyčoma

§ biokoridor miestneho významu MBk Nitrolínska dolina

§ interakčné prvky plošného a líniového charakteru: plochy lesných porastov v kontakte so zastavaným územím obce alebo v jeho blízkosti, vodný tok pretekajúci zastavaným územím obce, menšie remízky a ostrovčeky zelene na poľnohospodárskej pôde

ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3

§ Zachovať brehový porast potoka Leveš, ktorý má v severnej časti charakter prioritného biotopu európskeho významu Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a prioritného biotopu európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy.

§ Zachovať nezastavateľnú prechodovú zónu pozdĺž vodného toku Leveš v šírke 15 m                    od vonkajšej hranice brehového porastu, ktorá bude spĺňať funkciu ochranného pásma biokoridoru a zároveň manipulačného priestoru umožňujúceho pohyb stavebnej mechanizácie, prípadne v budúcnosti priestor na ošetrovanie drevín.

§ V zastavanom území obce navrhovanom na rozšírenie uplatniť dostatočný podiel trávnatých plôch s drevinami. Výber drevín prispôsobiť meniacim sa klimatickým pomerom a stanovištným podmienkam. Podiel zelených nezastavateľných plôch v území zachovať v min. rozsahu 30 %.

§ Pri návrhu novej lokality č.4 zabezpečiť územnú rezervu pre funkčnú uličnú zeleň bez kolízie        s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí.

§ Pri realizovaní stavebnej činnosti v zmysle návrhu v rámci Zmien a doplnkov č.3 je potrebné minimalizovať  zásahy do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie .

§ V prípade nevyhnutných výrubov v súvislosti so stavebnou činnosťou je potrebné postupovať            v zmysle § 47 a § 48 zákona. Zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdnych druhoch, určiť v predstihu spoločenskú hodnotu drevín a krovín určených na výrub ako aj zabezpečiť náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny a kroviny.

§ Pri návrhoch vegetačných úprav v zastavanom území obce prednostne využívať domáce druhy drevín a krovín, resp. druhy ktoré nemajú potenciál nekontrolovane sa šíriť, z dôvodu zamedzenia šírenia nepôvodných a inváznych druhov rastlín a drevín. (Príloha 2a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsob ich odstraňovania).

Zásady starostlivosti o životné prostredie a pre aplikáciu ekostabilizačných opatrení

§ opatrenia proti vodnej erózii prioritne aplikovať na svahoch s väčším sklonom, ktoré sú najviac exponované účinkom vodných procesov. Opatrenia zahŕňajú optimalizácie agrotechnických postupov – orba po vrstevnici, zvýšenie podielu viacročných krmovín a ozimín na ornej pôde                  a zvýšenie podielu bezorbového obrábania pôdy.

§ výsadba pásu alebo línie izolačnej zelene okolo, resp. v rámci výrobných areálov                                   a  hospodárskych dvorov

§ revitalizovať a dosadiť líniovú zeleň pozdĺž ciest II. a III. triedy

§ zriadenie verejnej parkovej zelene v centre obce a pri potoku

§ postupne revitalizovať existujúce a zakladať nové pásy zelene, stromoradia a aleje,                              s prihliadnutím na priebeh parcelných hraníc a tieto návrhy následne premietnuť do pozemkových úprav

§ vytvorenie nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov, nárazníkové pásy mali by byť široké minimálne 10 – 15 m, zatrávnené a ponechané na sukcesiu (zarastanie drevinami a krovinami)

§ v nových hlavných obytných uliciach funkčnej triedy C2 a C3 rezervovať priestor pre výsadbu aspoň jednostrannej líniovej zelene

§ vo vyznačených lokalitách (v grafickej časti), na ktorých sú navrhované prvky systému ekologickej stability (regionálne a miestne biokoridory, biocentrá, interakčné prvky) zabezpečiť zmenu využitia PP z ornej pôdy na trvalé trávne porasty, resp. lesné porasty

§ v oblasti odpadového hospodárstva zriadiť ďalšie kompostoviská a zberné dvory

§ vytvorenie nárazníkového pásu pozdĺž vodného toku Leveš v šírke 15 m – zatrávnené plochy           a ponechané na sukcesiu (zarastanie drevinami a krovinami)

Opatrenia voči zvýšenému počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav :

§ Koncipovať urbanistickú štruktúru sídla tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu.

§ Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov, cyklistov v obci.

§ Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, využívaním svetlých farieb                        a odrazových povrchov na budovách.

§ Vytvárať trvalé, resp. dočasné prvky tienenia na verejných priestranstvách a budovách             (napr. tienením transparentných výplní otvorov budov).

§ Zabezpečiť ochladzovanie interiérov budov (klimatizácia, trigenerácia, riadené vetranie a zemné výmenníky, kapilárne rozvody).

§ Zabezpečiť, aby dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra boli prispôsobené klimatickým podmienkam.

§ Zvyšovať podiel vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách obcí.

§ Zabezpečiť revitalizáciu, ochranu a starostlivosť o zeleň v sídlach.

§ Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do priľahlej krajiny.

§ Podporiť zriadenie sídelných lesoparkov.

§ Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevín.

§ Prispôsobiť výber drevín pre výsadbu klimatickým podmienkam, pri voľbe druhov uprednostňovať pôvodné a nealergénne druhy pred inváznymi.

§ Zabezpečiť budovanie alternatívnych prvkov zelenej infraštruktúry                                    (extenzívne zelené strechy, intenzívne zelené strechy, vertikálna zeleň).

§ Zachovať a zvyšovať podiel vegetácie v okolí dopravných komunikácií.

§ Zabezpečiť starostlivosť, údržbu a budovanie vodných plôch.

§ Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v zastavanom území aj mimo zastavaného územia obce.

Opatrenia voči extrémnym poveternostným situáciám (búrky, víchrice, tornáda):

§ Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad ochranou  a výsadbou vetrolamov a živých plotov.

§ Zabezpečiť a podporovať výsadbu spoločenstiev drevín a aplikáciu prenosných zábran v územiach mimo zastavaného územia sídiel pre zníženie intenzity víchric a silných vetrov.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:

§ Zabezpečiť udržateľné hospodárenie s vodou v sídlach.

§ Podporovať a zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov.

§ Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov.

§ Minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a nevytvárať nové nepriepustné plochy na antropogénne ovplyvnených pôdach v urbanizovanom území sídla.

§ Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie zrážkovej a odpadovej vody.

§ Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu zrážkových vôd             v sídlach, osobitne v zastavaných centrách sídiel.

§ Zabezpečiť racionalizáciu využívania vody v budovách a využívanie odpadovej „sivej vody“. Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach.

§ V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd a koreňových čistiarní.

§ Zabezpečiť starostlivosť, údržbu, revitalizáciu a budovanie vodných plôch a mokradí.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu extrémnych úhrnov zrážok:

§ Zabezpečiť protipovodňovú ochranu sídiel (protizáplavové hrádze, bariéry, suché poldre, zamedzenie výstavby v inundácií).

§ Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.

§ Zabezpečiť používanie a plánovanie priepustných povrchov, ktoré zabezpečia prirodzený odtok vody          a jej vsakovanie do pôdy.

§ Zabezpečiť zvýšenie podielu vsakovacích zariadení a plôch pre zrážkovú vodu v sídlach.

§ Zabezpečiť zadržiavanie zrážkovej vody a budovanie strešných a dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, depresných mokradí. Diverzifikácia odvádzania zrážkovej vody           (do prírodných alebo umelých povrchových recipientov, do kanalizácie iba v nevyhnutnom prípade).

§ Zabezpečiť dostatočnú kapacitu prietoku kanalizačnej sústavy.

§ Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.

Zásady z hľadiska ochrany plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Pri návrhoch zohľadniť evidované Staré banské diela (haldy)

Pri návrhoch zohľadniť evidované skládky odpadov a  environmentálne záťaže (EZ).

Opatrenia z hľadiska radónového rizika

Vzhľadom na situovanie rozvojovej lokality č.4 v území s výskytom stredného radónového rizika, ktoré podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia je potrebné vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzuje Územný plán obce Skýcov zastavané územie obce tak, že obsahuje:

§ existujúce zastavané územie vymedzené súčasnou hranicou zastavaného územia

§ podstatnú časť rozvojových plôch č. 4 a 6, ktoré zasahujú mimo súčasného zastavaného územia

3.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia je potrebné v riešenom území rešpektovať ochranné pásma:

§ cestné ochranné pásma mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce  (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.):

§ ochranné pásmo cesty II. triedy – v šírke 25 m (od osi vozovky)

§ ochranné pásmo cesty III. triedy – v šírke 20 m (od osi vozovky)

Z hľadiska ochrany územia rozvojovej lokality č.4 pred hlukom z pozemnej dopravy (cesta II/511) je potrebné zohľadniť vypočítné prípustné hladiny hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov : v okolí cesty II. triedy sú prípustné hladiny hluku podľa časových intervalov nasledovne:

§ 60 dB(A) / deň a večer     (9,0 m pohltivý terén - od kraja jazdného pruhu)

§ 50 dB(A)) / noc  (60,0 m pohltivý terén - od kraja jazdného pruhu)

(Izofóny hluku sú vyznačené v grafickej časti - výkres č. 5 Doprava).

Pre riešenú lokalitu č.4, obzvlášť z dôvodu uplatnenia prevládajúcej funkcie bývanie je potrebné zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou            č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a doplna vyššie uvedená vyhláška;

V nadväzných stupňoch projektovej prípravy, v prípade potreby navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov z dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení na vlastné náklady, bez možnosti uplatnenia požiadavky na realizáciu týchto opatrení voči správcovi pozemných komunikácií, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe (napr. protihlukové steny, zemné valy a pod.).

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je v zmysle príslušných právnych predpisov potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:

§ ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.                o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:

§ vonkajšie vedenie 110 kV – 15 m

§ vonkajšie vedenie 22 kV – 10 m

§ zavesené káblové vedenie 22 kV – 1 m

§ vodiče so základnou izoláciou – 4 m

§ ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla – 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky

§ ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia (v zmysle zákona č. 251/2012                    Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43):

§ s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

§ s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

§ ochranné pásmo plynovodu (v zmysle zákona zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 79), vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:

§ 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm

§ 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa

Zriaďovať stavby v OP a BP PZ a vykonávať činnosti v OP PZ možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa PDS a za podmienok ním určených (§ 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Súhlas prevádzkovateľa PDS na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných alebo reklamných zariadení, stavebných prie, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti.

§ ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z.  v     znení neskorších predpisov.

§ ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. – 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany (priemer potrubia do 500 mm vrátane )

§ rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov

§ ochranné pásmo vodných tokov vymedzujúce pobrežné pozemky pre výkon správy toku v šírke do 10 m od brehovej čiary, resp. od vzdušnej a návodnej päty hrádze v prípade vodohospodársky významných tokov (Leveš, Hostiansky potok) a v šírke do 5 m pri drobných vodných tokoch, v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.

V riešenom území je ďalej potrebné rešpektovať hygienické ochranné pásma:

§ ochranné pásmo cintorína 50 m (v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve)

§ ochranné pásmo motokrosového areálu – odhadované pásmo negatívnych vplyvov (hluk, emisie) vo vzťahu k obytnej zástavbe je 250 m

§ pásmo hygienickej ochrany čistiarne odpadových vôd – 50 m

3.9 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a pre asanáciu

Územný plán obce Skýcov vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby plošného charakteru:

§ plocha pre dobudovanie športového areálu v rozsahu existujúceho areálu

§ plochy pre dobudovanie areálu základnej školy v rozsahu vymedzenom vo výkrese č.4

§ plocha pre nový cintorín v rozsahu rozvojovej plochy č. 7

§ plochy pre zberné dvory a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (kompostovisko)

Plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb sú zakreslené vo výkrese č. 4. Pre verejnoprospešné stavby líniového charakteru sú vymedzené koridory. Ich zoznam je uvedený v kap. 3.10. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

Predpokladáme, že k deleniu a sceľovaniu pozemkov dôjde na všetkých plochách vymedzených ako rozvojové plochy. Na plochách navrhovaných pre bývanie dôjde k deleniu parciel z dôvodu potreby vymedzenia plôch pre verejné komunikácie. Nakoľko územný plán obce Skýcov nie je riešený s podrobnosťou územného plánu zóny, nie je možné bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie.

Pre riešenú lokalitu  č.4 bola vypracovaná územnorozvojová štúdia na úrovni zóny, ako podklad pre pozemkové úpravy v rámci lokality práve za účelom sceľovania a delenia pozemkov.

Územný plán obce Skýcov pre asanácie vymedzuje plochu areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva. Na základe statických posudkov budú určené konkrétne objekty na asanácie a objekty s možnosťou rekonštrukcie.

3.10 Zoznam verejnoprospešných stavieb

V zmysle § 108, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z. územný plán obce vymedzuje verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia.

Územný plán obce Skýcov určuje zoznam verejnoprospešných stavieb v nasledovnom rozsahu:

§ VD1:    výhľadový koridor pre preložku cesty III/1750 mimo zastavaného územia obce

§ VD2:    výhľadové napojenie na preložku cesty III/1750

§ VD3:    miestna komunikácia v kategórii MO 7,5/40, vrátane inžinierskych sietí

(splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií) – pre dopravnú obsluhu rozvojovej plochy č. 4 (pokračovanie ul. Konopiská)

§ VD4:    miestne komunikácie v kategóriách v zmysle STN 73 6110 vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií) – pre dopravnú obsluhu rozvojovej plochy č. 3 s napojením na cestu III. triedy  a rozvojových plôch č. 5, 6

§ VD5:    upokojené komunikácie D1 v kategóriách v zmysle STN 73 6110, vrátane

inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií) – pre dopravnú obsluhu rozvojových plôch č. 4, 5, 6

§ VD6:    rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie v kategórii v zmysle STN 73 6110,

vrátane inžinierskych sietí – ul. Za Humnami

§ VD7:    parkoviská – pri kaštieli, pri novom cintoríne, hasičskej zbrojnici

§ VD8:    autobusová zastávka

§ VD9:    pešie rozptylové plochy na námestí

§ VD10: dobudovanie chodníkov pozdĺž prieťahu cesty III. triedy zastavaným územím

§ VT1:    prívodné potrubie vodovodu pitnej vody z Topoľčianok

§ VT2:    dažďový rigol – na severnom okraji obce

§ VT3:    navrhovaná trafostanica TS-X

§ VT4:    rekonštrukcia / premiestnenie existujúcich trafostaníc

§ VT5:    elektrické káblové vedenie VN 22 kV k transformačným staniciam TS-01 a TSX (uložené v zemi)

§ VP1:    dobudovanie areálu základnej školy

§ VP2:    dobudovanie športového areálu

§ VP3:    nový cintorín – v rozsahu rozvojovej plochy č. 7

§ VP4:    plochy pre kompostovisko (zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu) a zberný dvor

Verejnoprospešné stavby líniového charakteru a plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb plošného charakteru sú zakreslené vo výkrese č.4 . Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

Verejnoprospešné stavby určené v ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3 sú vyznačené vo výkrese č. 4:                        Schéma  záväzných  častí  riešenia  a  verejnoprospešných  stavieb

§ VD4:    miestna komunikácia v kategórii v zmysle STN 73 6110, vrátane inžinierskych sietí

(splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, elektronickej komunikačnej siete - EKS )

§ VD5:  upokojené komunikácie D1 v kategórii v zmysle STN 73 6110, vrátane inžinierskych sietí

(splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, EKS)

§ VD7:    parkovacie plochy pre návštevníkov zóny

§ VD9:    chodníky pozdĺž obslužných komunikácií a samostatné pešie trasy

§ VD10: križovatka miestnej komunikácie s cestou II. triedy v súlade s príslušnými normami

§ VD11: nemotoristické  komunikácie  D2,  D3 vrátane verejného dopravného priestoru

Za potokom Leveš (združený cyklistický a peší chodník - prepoj na ul. Konopniská )

§ VT3:    navrhovaná trafostanica TS

§ VT6 :   vodovodné potrubie na Topoľčianskej ceste (II/511)

§ VT7 :   predĺženie vetvy 2-1 verejného vodovodu z ulice Konopniská do rozvojovej lokality č.4

§ VT8 :   zberač splaškovej kanalizácie z rozvojovej lokality č.4

§ VT9 :   verejný vodovod a splašková kanalizácia v rámci rozvojovej lokality č.4

§ VT10: zariadenia na odvádzanie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku

v rozvojovej lokalite č.4

§ VT11: STL Plynovod – rozšírenie distribučnej siete pre rozvojovú lokalitu

Všetky verejnoprospešné stavby líniového a plošného charakteru sú zakreslené v ÚPN obce Skýcov             - Zmeny a doplnky č.3 len orientačne vo výkrese č. 4 – Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. Presné vymedzenie a ich lokalizácia bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

3.11 Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie na úrovni zóny

V zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov môže územný plán obce vymedziť plochy, pre ktoré bude nutné obstarať dokumentáciu nižšieho stupňa (územný plán zóny).

Spracovanie podrobnejšej dokumentácie pre umiestňovanie objektov – územného plánu zóny, prípadne urbanistickej štúdie, je podmienkou pre výstavbu v navrhovaných rozvojových lokalitách č. 1, 4, 6, ako aj v rámci regulačného bloku 1 (reg 1) = centrálna zóna obce.

V zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Územný plán obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 – lokalita č.4 / zmiešané obce vymedzuje plochu s potrebou riešenia na úrovni zóny s nižšie uvedeným spodrobňujúcim vysvetlením nasledovne:

Pre riešenú lokalitu v ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 – lokalita č.4 / zmiešané územie bola vypracovaná územnorozvojová štúdia, ktorá rieši podrobne reguláciu na úrovni zóny len pre časť zmiešanej lokality – hlavná – pevládajúca funkcia bývanie v rodinných domov.

Štúdia bola prijatá obcou Skýcov, ako spodrobňujúci a spresňujúci ÚPP pre vypracovanie predmetných Zmien a doplnkov č.3, PJPÚ a pre následnú projektovú prípravu v rozsahu územnej časti lokality - bývanie.

Záver :

1. Pre časť rozvojovej lokality č.4 s hlavnou funkciou bývanie v RD nebude potrebné spracovanie podrobnejšej dokumentácie na úrovni územného plánu zóny (postačuje vypracovaná štúdia).

 

2. Pre južnú časť rozvojovej lokality č.4 s  funkciou občianska vybavenosť nadlokálneho výnamu bude potrebné vypracovať pred zahájením výstavby podrobnú dokumentáciu na úrovni zóny (ÚPN-Z, príp. urbanistickú štúdiu).

 

Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/ Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

2/ Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

3/ Schválený územný plán obce – zmeny a doplnky  č.3 je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Skýcove, na stavebnom úrade, a na Okresnom  úrade v Nitre.

 

4/ Zmeny a doplnky  tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

5/ Toto nariadenie je každému prístupné na Obecnom úrade.

 

6/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17.06.2020.

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Návrh VZN vyvesený: 14.05.2020

Návrh VZN zvesený: 29.05.2020

 

VZN zverejnené: 01.06.2020

VZN zvesené: 16.06.2020

Posledná úprava Piatok, 26 Jún 2020 07:12