Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 26.01.2021 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 29 Január 2021 10:14

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 26. januára 2021.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Voľba hlavného kontrolóra obce

5. Stavebné úpravy a vyvložkovanie komína v KD

6. Informácie starostu obce

7. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, čo je nadpolovičná väčšina, preto OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice


Overovatelia zápisnice: Alžbeta Pavková a Peter Michalisko


Zapisovateľka: Gabriela Pauková

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


Návrhy poslancov:

Poslankyňa Alžbeta Pavková predložila návrh na doplnenie programu za bod 5, prerokovanie sťažnosti občanov na pooranú roľu pri cintoríne – bod č. 6.


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.


Schválený program rokovania :


1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Voľba hlavného kontrolóra obce

5. Stavebné úpravy a vyvložkovanie komína v KD

6. Prerokovanie sťažnosti občanov na pooranú roľu pri cintoríne

7. Informácie starostu obce

8. Záver


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 197/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia a zároveň informoval že

- bol podpísaný dodatok s f. Skydent

- na základe sťažnosti V.B.Paulovičovej prišiel podnet v sociálnej veci opatrovateľskej služby o zapožičanie spisov z Okresnej prokuratúry Nitra, ako aj žiadosť o informácie k podnetu opatrovateľskej služby v obci z MPSVaR SR Bratislava

- bola vyradená žiadosť o dotáciu z VÚC na rekonštrukciu javiska v kultúrnom dome, ale ideme ju podať cez projekt Coop Jednoty

- projekt prechod pre chodcov na hradskej pri autobusovej zastávke bol zaslaný na posúdenie,

na dopravný inšpektorát

- poslanec Ing. Hosťovecký žiada tam doplniť ostrovček – dať preskúmať túto možnosť

- váhy na zberné miesto sa dajú kúpiť rôzne rozmery, treba dať vypracovať cenovú ponuku 2m x 2m do 3 t, 2m x 4m a 2m x 5m do 6 t, so spodnou hranicou váhy, následne vybrať najlepší variant


K bodu 4. Voľba hlavného kontrolóra obce

Uznesenie č. 198/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


k o n š t a t u j e, že

- na OcÚ bola doručená jedna žiadosť a podmienky výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce stanovené v uznesení č.191/2020 zo dňa 11.12.2020 boli uchádzajúcou sa kandidátkou splnené


v o l í

v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

- do funkcie hlavného kontrolóra Bc Ľudmilu Herdovú, bytom Hostie 38 na funkčné obdobie od 01.02.2021 do 31.01.2027


u r č u j e

- plat hlavného kontrolóra obce Skýcov v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18c ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 5. Stavebné úpravy a vyvložkovanie komína v KD

Uznesenie č. 199/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


s c h v a ľ u j e

- stavebné úpravy a vyvložkovanie komína v kultúrnom dome Skýcov podľa priloženého výkazu výmer (je prílohou č. 1 k zápisnici)

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 6. Prerokovanie sťažnosti občanov na pooranú roľu pri cintoríne

Uznesenie č. 200/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e

- prerokovanie sťažnosti občanov na pooranú roľu za starým cintorínom, ktorú predniesla poslankyňa Alžbeta Pavková, nakoľko sa tam teraz nedá prejsť a parkovať v prípade pohrebu, alebo potreby prác na hroboch, ľuďom sa to ťažko vysvetľuje

- uvedené pozemky má od obce v prenájme p. Michalisko, ktorý ich obhospodaruje, berie na ne dotácie a preto ich teraz zoral, nakoľko na jar plánuje na nich sadiť ďatelinu

- ďalej uviedol, že autá tam často parkovali, aj keď išli ľudia na novú rozhľadňu a znehodnocovali mu pozemok


K bodu 7. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 201/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e informácie starostu obce že

- projekt na elektrickú prípojku na zberný dvor je hotový

- projekt zníženia energetickej náročnosti športových kabín je pripravený na podanie

- sa pripravuje v prípade dostatočných finančných prostriedkov rekonštrukcia elektriny v budove obecného úradu, kde pri preťažení často dochádza k vyhodeniu ističov

- sa rozniesli Skýcovské noviny, na ktoré sú zatiaľ dobré ohlasy

- v sobotu 23.1.2021 prebehlo testovanie COVID 19 aj v našej obci, výsledkom ktorého bolo 470 otestovaných občanov, z ktorých boli 3 pozitívny tj.0,63%

- v prípade nedodržiavania karantény pozitívneho občana, poslanci navrhli zavolať policajnú hliadku


K bodu 8. Záver


Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 hod.


Zapísala: Gabriela Pauková

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 


Overovatelia:


Peter Michalisko

Alžbeta Pavková

Posledná úprava Piatok, 29 Január 2021 10:42