Zápisnica z 26. zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2021 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 15 November 2021 15:12

 

Zápisnica

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. novembra 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ospravedlnená : Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Ďalší prítomní: Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia časti ulice Družstevná“

4. Dodatok č. 1 k zákazke „Miestna komunikácia v Skýcove“

5. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“

6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

7. Starosta informuje

8. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia


Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 7 poslancov.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto je OZ spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice


Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Černák a Peter Michalisko


Zapisovateľka: Gabriela Pauková


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


Návrhy poslancov :

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu. Starosta predložil návrh na vyradenie bodu č. 5 - Zmluva o dielo „Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“ z programu rokovania OZ.


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.


Schválený program rokovania :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia časti ulice Družstevná“

4. Dodatok č. 1 k zákazke „Miestna komunikácia v Skýcove“

5. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

6. Starosta informuje

7. Záver


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 3. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia časti ulice Družstevná“

Uznesenie č. 244/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e

- Zmluvu o dielo „Rekonštrukcia časti ulice Družstevná“ vo výške 13.995,60 € s DPH s firmou VION Zlaté Moravce


s c h v a ľ u j e

- Zmluvu o dielo „Rekonštrukcia časti ulice Družstevná“ vo výške 13.995,60 € s DPH s firmou VION Zlaté Moravce

- úhradu sumy 13.995,60 € z úveru poskytnutého Prima bankou


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 


K bodu 4. Dodatok č. 1 k zákazke „Miestna komunikácia v Skýcove“

Uznesenie č. 245/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e

- Dodatok č. 1 k zákazke „Miestna komunikácia v Skýcove“ vo výške 12.142,11 € s DPH s firmou VION Zlaté Moravce


s c h v a ľ u j e

- Dodatok č. 1 k zákazke „Miestna komunikácia v Skýcove“ vo výške 12.142,11 € s DPH s firmou VION Zlaté Moravce

- úhradu sumy 6.004,40 € z úveru poskytnutého Prima bankou a úhradu sumy 6.137,71 € z vlastných zdrojov


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 5. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

Uznesenie č. 246/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e

- návrh vyraďovacej komisie OK Skýcov zo dňa 10.10.2021 na vyradenie 220 ks kníh v cene 167,72 € v roku 2021 z obecnej knižnice


s c h v a ľ u j e

- návrh na vyradenie 220 ks kníh v cene 167,72 Eur z Obecnej knižnice Skýcov v roku 2021


Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 6. Starosta informuje

Uznesenie č. 247/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.


b e r i e na v e d o m i e informácie starostu obce že

- sa pripravuje vianočná výzdoba na námestí obce (cca materiál 700,- € + farby 100,- €)

- Základná škola pripravuje vianočné trhy na námestí

- prebieha zúčtovanie dotácií z „Programu obnovy dediny“ – námestie obce + pamätník pri kostole

- projektová dokumentácia na ulici Za Humnami – prepojenie kanalizačných stôk je hotová a momentálne prebieha stavebné konanie

- projektová dokumentácia – spomaľovač na ul. Za Humnami – je hotová a teraz pôjde na vyjadrenie na Dopravný inšpektorát Nitra

- boli podané žiadosti na Envirofond - zberný dvor a kompostéry

- budú osadené značky na ul. Družstevná pri Vladimírovi Pavkovi (STOP) a na hradskej pri Vendelínovi Matejovi (slepá ulica)

- prebieha príprava Skýcovských novín

- na základe oznámenia z Waste transport, a.s. Bratislava, príde v roku 2022 k nárastu cien za skládkovanie a zvoz komunálneho odpadu približne o 42,5%, OZ z toho dôvodu


o d p o r ú č a

- pripraviť na zverejnenie návrh dodatku č.5 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch od 1.1.2022 - zvýšenie poplatku za komunálny odpad na 0,0822 € za osobu a kalendárny deň t. j. 30,- € ročne


K bodu 7. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod.


Zapísala: Gabriela Pauková

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 


Overovatelia:

Ing. Roman Černák

 

Peter Michalisko

 

Posledná úprava Štvrtok, 23 December 2021 16:34