Pozvánka - 16. zasadnutie OZ - 16. decembra 2016 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 14 December 2016 11:13

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov,

zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 16. decembra 2016 o 18.00 hodine

v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Skýcov
 5. Zmluva o dielo - cestný rigol
 6. Žiadosť firmy Sky dent a.s. Skýcov
 7. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2016
 8. Návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. OZ/2/2016
 9. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
 10. Zásady odmeňovania poslancov
 11. Prerokovanie zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
 12. Informácie starostu obce
 13. Rôzne
 14. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2016 11:47