Pozvánka na 17. zasadnutie OZ - dňa 13.11.2020 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 11 November 2020 12:13

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 13. novembra 2020 o 18.00 hod.


v  kultúrnom dome.

 

 

Program:


1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby p.V.Paulovičová a žiadosť o finančný príspevok za poskytovanie SS – Seniorka n.o. Zvolen

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 – Základná škola Skýcov

6. Žiadosť o súhlas na odstránenie havarijného stavu strechy - Skydent a.s. Skýcov

7. Schválenie zmluvy o dielo – rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov

8. Rekonštrukcia pamätníka I. a II. svetovej vojny pri kostole

9. Návrh na schválenie vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce Skýcov

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.


 

Posledná úprava Utorok, 15 December 2020 10:16