Pozvánka na 22. zasadnutie OZ - 11.06.2021 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 08 Jún 2021 13:18

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 11. júna 2021 o 17.30 hod.

v kultúrnom dome.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Správa o plnení úloh - Komunitný plán SS obce Skýcov za rok 2020

5. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov – L.Škodová

6. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov – A.Šedivý

7. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – M.Michňa

8. Žiadosť o kúpu obecného pozemku – Pálenica Skýcov s.r.o.

9. Zámena obecného majetku

10. Rozšírenie kapacity MŠ Skýcov

11. Žiadosť o prefinancovanie laminátovej podlahy a reziva DS Hrušov

12. Kúpa mixážneho pultu

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

Posledná úprava Streda, 16 Jún 2021 07:38