Pozvánka na 23. zasadnutie OZ - 06.08.2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 04 August 2021 13:16

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 6. augusta 2021 o 18.00 hod.

v kultúrnom dome.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. VZN č. 1/2021 o podmienkach úhrady nákladov v školskej jedálni, ako súčasť MŠ Skýcov

5. Rezervný fond - použitie

6. Zámer - zámena obecného majetku (Rímskokatolícka cirkev - farnosť Skýcov)

7. Miestna komunikácia v Skýcove - zmluva o dielo

8. Zámenná zmluva

9. Text do kroniky za rok 2020

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Posledná úprava Pondelok, 09 August 2021 11:03