Pozvánka na 24. zasadnutie OZ - 25.08.2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 23 August 2021 08:58

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods . 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


24. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2021 (t.j. v stredu)

o 18.00 hod. v kultúrnom dome.


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Správy nezávislého audítora za rok 2020 – správa z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

5. Výročná správa obce Skýcov za rok 2020 (spojená individuálna aj konsolidovaná)

6. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok a 1. polrok 2021

7. Zámenná zmluva (Rímskokatolícka cirkev - farnosť Skýcov)

8. Informácie starostu

9. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 03 September 2021 11:29