Pozvánka na 26. zasadnutie OZ - 11.11. 2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 08 November 2021 08:47

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods . 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


26. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 11. novembra 2021 (t.j. vo štvrtok)

o 18.00 hod. v kultúrnom dome.


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zmluva o dielo " Rekonštrukcia časti ulice Družstevná"

4. Dodatok č. 1 k zákazke "Miestna komunikácia v Skýcove"

5. Zmluva o dielo "Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov"

6. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice

7. Starosta informuje

8. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Piatok, 21 Január 2022 12:22