Pozvánka na 7. zasadnutie OZ - 15.11.2019 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 13 November 2019 10:22

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 15. novembra 2019 o 18.00 hod.


vo  veľkej zasadačke obecného úradu.

 

 

 

Program:


1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Žiadosť o zjednosmernenie ulice Za Humnami

5. Návrh na vyradenie inventáru v školskej jedálni

6. Kronika rok 2018

7. Žiadosť o nenávratný fin.prostr. na opravu odtokového kanálu (p. Ing. M. Pavková)

8. Žiadosť o umiestnenie kamery na ul. Mierová (p. L. Zrastáková)

9. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Pramos

10. Prerokovanie investičného zámeru výstavby nájomnej bytovky – 7 BJ

11. Žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemkov (p. Ing. A. Pätoprstý)

12. Schválenie zmluvy o dielo – Novostavba fitness streetworkoutového ihriska Skýcov

13. Schválenie zmluvy o dielo – Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Skýcov

14. Kúpa pozemkov – zberné miesto

15. Návrh na prerokovanie miestnych daní a poplatkov

16. Informácie starostu obce

17. Záver

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

 

Posledná úprava Streda, 13 November 2019 10:23