Návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 Tlačiť
Štvrtok, 25 November 2021 10:41

N Á V R H dodatku č. 5 k VZN 1/2014

Obec Skýcov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na prijatí tohto

dodatku č. 5

k Všeobecne záväznému nariadeniu

Obce Skýcov č. 1/2014 zo dňa 15.12.2014

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na území obce Skýcov

Článok VII

 

POPLATOK

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


§ 39

Sadzba poplatku

Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ustanovením § 78 ods. l a § 83 zákona o miestnych daniach v obci Skýcov vo výške :

 

a) 0,0822 € za osobu a kalendárny deň t.j. 30,- € ročne pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,

 

b) u platiteľov poplatku, ktorým rodinné domy slúžia výlučne len na individuálnu rekreáciu za 1 osobu a kalendárny rok v čiastke 30,- € ročne bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť počas roka využívaná,

c) poplatok za odpad za zbernú nádobu na výnimku sa stanovuje vo výške 60,- € za rok / kus,

 

d) znížená sadzba poplatku vo výške 76,67 % za osobu a deň t.j. 23,- € ročne, pre osoby s preukazom ZŤP-S (so sprievodcom).

 

 

§ 40

Určenie poplatku za množstvový zber

 

Obec stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0273 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba za osobu a kalendárny deň.

Poplatníci ktorí majú prepožičané prípadne vlastnia veľkoobjemové nádoby alebo kuka nádoby na komunálny odpad platia odvoz podľa objemu a frekvencie odvozu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov :

a) za 110 l kuka 3,- € za 1 vývoz

 

b) za 1100 l kontajner 30,- € za 1 vývoz.

 

 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,15 €/kg a ostatný odpad 0,10 €/kg

 

Pri drobnom stavebnom odpade a ostatnom odpade uhradí poplatník poplatok v hotovosti do pokladne správcu dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi vydá následne doklad o jeho zaplatení. Poplatok za drobný stavebný odpad a ostatný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené.

 

Ostatné ustanovenia VZN obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov, schválené uznesením č. 19/2014 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 15.12.2014 a dodatku č. 4 okrem § 39 a § 40 zostávajú nezmenené a v platnosti.

 

Tento dodatok č. 5/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skýcov, na rok 2022 a ďalšie kalendárne roky, bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa ........12.2021 uznesením č. ........./2021.

Dodatok nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2022.

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

 

 

Návrh dodatku k VZN vyvesený dňa : 25. 11. 2021

 

Návrh dodatku k VZN zvesený dňa : 10. 12. 2021

 

 

Posledná úprava Piatok, 17 December 2021 12:09