Trvalý pobyt Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Apríl 2008 19:56

Pobyt, či už trvalý alebo prechodný vyjadruje vôľu občana zdržiavať sa na určitom mieste na území SR.

 Ohlásenie pobytu obci neznamená, že občan sa musí zdržiavať na tom istom mieste celý život. Ak sa však rozhodne svoj pobyt zmeniť a trvalo sa zdržiavať na určitom mieste vo svojej nehnuteľnosti / budove: v dome, byte, rekreačnej chate, záhradnom dome, alebo uzatvorí s vlastníkom nehnuteľnosti/budovy nájomnú zmluvu, či už na dobu určitú alebo neurčitú, alebo získa súhlas vlastníka na prihlásenie sa na pobyt do jeho nehnuteľnosti, resp. sa v obci zdržiava a nemôže sa prihlásiť na pobyt do konkrétnej budovy, je povinný ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu.

Trvalý pobyt môže mať občan na území SR v tom istom čase iba na jednom mieste.

Po zmene trvalého pobytu, alebo iného údaju zapísaného v občianskom preukaze je občan podľa zákona č.224/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný do 30 dní požiadať príslušný úrad (v našom prípade Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne) o vydanie nového občianskeho preukazu.
Ak občan odchádza natrvalo do zahraničia, je povinný odovzdať občiansky preukaz úradu, ktorý ho vydal.
Ak sa chce občan prihlásiť na trvalý pobyt do budovy nebytovej, musí požiadať príslušný stavebný úrad o zmenu účelu stavby a predložiť ohlasovni pobytu nové kolaudačné rozhodnutie. Ak v kolaudačnom rozhodnutí chaty (záhradného domu) nie je účel stavby (bývanie, ubytovanie, individuálna rekreácia) ohlasovňa pobytu do tejto budovy nemôže občana prihlásiť na trvalý pobyt.
V čase narodenia dieťaťa na území SR je miestom jeho trvalého pobytu trvalý pobyt podľa matky.