Zrušenie trvalého pobytu Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Apríl 2008 20:08

Trvalý pobyt možno zrušiť na základe oznámenia ohlasovne pobytu alebo ohlásenia občana, alebo na základe oznámenia matričného úradu, prípadne súdneho rozhodnutia.


Trvalý pobyt sa zruší, ak občan pri prihlásení predložil neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad.
Trvalý pobyt sa zruší, aj na návrh oprávneného občana užívať budovu alebo jej časť, v prospech ktorého bolo vydané súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva v prípadoch fyzického alebo psychického týrania podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka.
Všetci vlastníci budovy alebo jej časti môžu súhlasne navrhnúť zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť nájomcovi budovy alebo jej časti, ak nájom trvá.
Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu pri nájme na dobu neurčitú.
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, novým miestom trvalého pobytu je obec, v ktorej územnom obvode bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Zrušenie trvalého pobytu je ohlasovňa pobytu povinná oznámiť občanovi formou vyvesenia oznamu o zrušení trvalého pobytu na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Povinnosti občana podľa zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Občan je povinný:

 • Ohlásiť trvalý pobyt, prechodný pobyt na území SR aj pobyt v zahraničí, skončenie trvalého pobytu na území SR
 • Pri hlásení trvalého alebo prechodného pobytu je občan povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt alebo prihlasovací lístok na prechodný pobyt a odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 • Na prihlasovacom lístku uvedie údaje podľa predtlače
 • Občan môže uviesť titul a národnosť
 • Ak svojím podpisom dáva súhlas s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci, uvedie na prihlasovacom lístku aj údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníkov alebo nájomcu.
 • Predložiť identifikačný doklad - občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodný list, cestovný doklad, osvedčenie o štátnom občianstve, nie staršie ako 6 mesiacov.
 • Predložiť doklad o vlastníctve - list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 • Predložiť nájomnú zmluvu - /ak je nájomca/
 • Predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.
 • Prihlásiť na trvalý pobyt novonarodené dieťa.
 • Povinnosť prihlásiť na trvalý prípadne aj prechodný pobyt deti do 15 rokov veku, ako aj občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, má zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 • Ohlásiť skončenie prechodného pobytu pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
 • Vyplniť štatistické tlačivo Hlásenie o sťahovaní Obyvateľov