Výberové konanie na funkciu kontrolóra obce Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 07 Október 2008 10:25

kontrolor
kontrolor kontrolor

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E  VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu hlavného kontrolóra obce na deň 18. novembra 2008

Pracovný čas 2 hodiny týždenne.

Prihlášku treba odovzdať do 4.11.2008 do 14.00 hodiny

na Obecný úrad, ul. Školská 294,  951 85  SKÝCOV.

+ doklad o vzdelaní (minimálne úplné stredné vzdelanie)

+ preukázanie odbornej praxe

+ preukázanie bezúhonnosti (výpis registra trestov)

 


V Skýcove 19.9.2008   -  Zverejnené 6.10.2008


 

Posledná úprava Streda, 08 Október 2008 14:21