Finančný stav obce k 30. 06. 2020 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 15 Júl 2020 12:48

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

Obec má schválený kontokorentný úver vo výške 100 000 €, pričom k 30.06.2020 bola z tohto úveru vyčerpaná suma 67 437,51 €, ktorá je čerpaná formou debetného zostatku na účte.

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok je k 30. 06. 2020 vo výške 130 154,01 €.

Tento úver sa spláca v podobe nájomného, ktoré mesačne platia nájomcovia bytov a bude sa splácať po dobu 30. rokov.

Okrem toho má obec prijatý úver na predfinancovanie nákupu komunálnej techniky (traktor s príslušenstvom) vo výške 49 990,- €, ktorý bude splatený po prefinancovaní projektu z EÚ.

 

Stav na bankových účtoch k 30. 06. 2020:


Bežný účet OcÚ - 87 794,81 €

Rezervný účet - 2 127,08 €

Dotačný účet - 5 968,80 €

Školská jedáleň - 5 062,20 €

Sociálny fond - 906,13 €

Účet pre projekty - 30,00 €

Účet bytovka 6 BJ - 3 798,84 €

Účet fond opráv bytovka 6 BJ - 7 275,41 €

__________________________________

SPOLU: 112 963,27 €


Zostatky v pokladniach k 30. 06. 2020

Pokladňa OcÚ: 1 110,34 €

Pokladňa MŠ: 0,00 €

Pokladňa ŠJ: 0,00 €
___________________________

SPOLU: 1 110,34 €

Posledná úprava Streda, 22 Júl 2020 07:23