Rozhodnutie zriaďovateľa Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 05 Marec 2021 11:31

Obec Skýcov v zastúpení Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu obce v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2. marca 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v Uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 rozhodla takto:


- Vyučovanie v Základnej škole Skýcov na prvom stupni sa s účinnosťou od 8. marca 2021 obnovuje do odvolania a to prezenčnou formou

- Prevádzka zariadenia školského stravovania a školského klubu detí pri Základnej škole Skýcov bude s účinnosťou od 8. marca 2021 otvorená pre žiakov prezenčného vzdelávania.


Pri nástupe žiaka na prezenčnú formu vyučovania, je zákonný zástupca povinný odovzdať Čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR, a ktorého prílohou je aj fotokópia negatívneho výsledku testu PT-PCR testu nie staršieho ako 7 dní, alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke /napr. o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starie ako 3 mesiace/.


Ak vyššie uvedené dokumenty nebudú zo strany zákonného zástupcu predložené, žiak nie je oprávnený zúčastniť sa prezenčného vyučovania. V tomto prípade sa bude postupovať podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Posledná úprava Piatok, 05 Marec 2021 11:32