Pozvánka na 21. zasadnutie OZ - dňa 09. 04. 2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 07 Apríl 2021 07:04

P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 9. apríla 2021 (t.j. v piatok)

o 17.00 hod. v kultúrnom dome.

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020
 5. Schválenie Zmluvy o dočasnom bezodplatnom užívaní nehnuteľností
 6. Záverečný účet Obce Skýcov za rok 2020
 7. Návrh rozpočtu Obce Skýcov na roky 2021-2023
 8. Výpoveď z nájomnej zmluvy - AGROK
 9. Žiadosť o schválenie Dodatku č. 2 – zmluva so SENIORKOU, n.o. – V. Paulovičová
 10. Žiadosť o zníženie – úľavu na dani za odvoz odpadu – D. Lukáč
 11. Žiadosť o vyjadrenie sa ku kúpe pozemku a výmene pozemku – Rímskokatolícka cirkev
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

 

Posledná úprava Nedeľa, 11 Apríl 2021 15:25