Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2011 9. zasadnutie OZ Skýcov - 15. decembra 2011
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 18 až 20 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 11 až 9 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

9. zasadnutie OZ Skýcov - 15. decembra 2011 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 20 December 2011 10:54

Zápisnica

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 15. decembra 2011.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Juríková, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Miroslava Juríka a Alžbetu Pavkovú.

U z n e s e n i a

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2011

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. VZN č. 2/2011, 3/2011 a doplnok č. 1 k VZN č. 3/2009 a doplnok č. 1 k VZN č. 4/2009

2. Úprava rozpočtu na rok 2011

3. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

4. Informácie starostu obce

5. Diskusia

6. Uznesenia


U z n e s e n i a


K bodu 1/

Uznesenie č. 53/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (tvorí prílohu č. 1 zápisnice)


Uznesenie č. 54/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- VZN č. 3/2011 o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove (tvorí prílohu č. 2 zápisnice)

 

Uznesenie č. 55/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2009 zo dňa 4.12.2009 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch (tvorí prílohu č. 3 zápisnice)

 

Uznesenie č. 56/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2009 o úhradách za služby a úkony vykonávané Obecným úradom v Skýcove (tvorí prílohu č. 4 zápisnice)


K bodu 2/

Uznesenie č. 57/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

- úpravu rozpočtu na rok 2011, pričom rozpočet sa navyšuje o 28 474,- € v príjmovej aj výdavkovej časti (tvorí prílohu č. 5 zápisnice)


K bodu 3/

Uznesenie č. 58/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

- príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011 (tvorí prílohu č. 6 zápisnice)


K bodu 4/

Uznesenie č. 59/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

- list z Okresného riaditeľstva policajného zboru Nitra ohľadom požiadavky zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v neskorých nočných hodinách (tvorí prílohu č. 7 zápisnice)

- informáciu starostu obce ohľadom postúpenia žiadosti o NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia do užšieho výberu medzi 200 žiadateľov

- ponuku f. AGROK Topoľčianky na možnosť prenájmu plochy v blízkosti motocrossového areálu na zriadenie obecného kompostoviska

- informáciu starostu obce o platovom výmere riaditeľa ZŠ

- organizačné zabezpečenie Silvestra 2011

- organizačné zabezpečenie 1. obecného plesu dňa 21. januára 2012

o d p o r ú č a starostovi obce

- zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia podľa finančných možností obce

- zistiť výšku nájomného za plochu na zriadenie kompostoviska ponúkanú f. AGROK Topoľčianky

- jednať s riaditeľom ZŠ o výške osobného ohodnotenia


K bodu 5/

Uznesenie č. 60/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

- pripomienku poslankyne Jarmily Minárovej, aby sa v budúcnosti doplnil do programu aj bod kontrola uznesení OZ a správu o plnení uznesení predložiť už na najbližšom rokovaní OZ

- pripomienku poslankyne Mgr. Zuzany Juríkovej, aby sa v miestnom rozhlase vyhlásil zákaz používania pyrotechniky v zmysle VZN č. 9/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce


K bodu 6/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Overovatelia:

Ing. Miroslav Jurík

Alžbeta Pavková


Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 


Príloha č. 1

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKÝCOV

č. 2/2011

o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Obec Skýcov na základe ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. II ods. 2 zákona NR SR č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. dopĺňa o bod 12 písm. d), vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2011 /ďalej len VZN/ o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov na kalendárny rok 2012 a ďalšie kalendárne roky.

Č l á n o k  I.

a) Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na školské zariadenia, ktoré sú súčasťou Materskej školy v Skýcov.

b) Účelom VZN je určiť výšku dotácie na dieťa na rok 2012 a ďalšie kalendárne roky na potenciálneho stravníka žiaka základnej školy a dieťa materskej školy.

Č l á n o k  II.

Výška dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa na kalendárny rok 2012 a ďalšie kalendárne roky je určená nasledovne:

a) na dieťa materskej školy najmenej vo výške 1.600,- €

b) na potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy najmenej vo výške 180,- €

Č l á n o k III.

a) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Skýcov č. 8/2009 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené uznesením OZ č. 228/2009 dňa 16.12.2009.

b) VZN č. 2/2011 na rok 2012 a ďalšie kalendárne roky bolo prerokované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 53/2011 zo dňa 15. 12. 2011.

c) VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 1.12.2011 do 15.12.2011.

VZN zverejnené dňa 16.12.2011

VZN zvesené dňa 31.12.2011


Príloha č. 2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 3/2011

o príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Skýcove

Obec Skýcov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uzniesla na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou vo výške

5 € (päťeur)

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:

a, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

preukázateľným spôsobom

e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola

prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,

uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 7/2009 o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené uznesením OZ č. 228/2009 dňa 16.12.2009.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 15.12.2011 uznesením č. 54/2011.

VZN nadobúda účinnosť 1.1.2012.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 1.12.2011 do 15.12.2011

VZN zverejnené dňa 16.12.2011

VZN zvesené dňa 31.12.2011


Príloha č. 3

Obec Skýcov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

DOPLNOK č. 1

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE S K Ý C O V

č. 3/2009 zo dňa 4. 12. 2009

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

A OSTATNÝCH MIESTNYCH DANIACH A POPLATKOCH

Článok VII

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 39

Sadzba poplatku

Zdaňovacím obdobím je 1 rok (od 1.1. do 31.12.) a sadzba paušálneho poplatku v obci Skýcov pre fyzické osoby je vo výške:

a) 0,0411 eura za osobu a kalendárny deň t.j. 15,- eur ročne pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci

b) 0,0411 eura za kalendárny deň t.j. 15,- eur ročne za nehnuteľnosť a byt pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt , ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sád, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie a nie je v obci prihlásená ani k trvalému ani k prechodnému pobytu.

c) 0,0329 eura znížená sadzba poplatku za osobu a deň t.j. 12 eur ročne pre 80 a viac ročných, pre osoby s preukazom ZŤP, vo viac členných domácnostiach šiesty a každý ďalší člen.

Poplatok pre právnické osoby je vo výške:

0,0917 eura za osobu a kalendárny deň t.j.33,50 eura ročne.

Základom pre výpočet je počet osôb podľa § 79 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet poplatku právnickou osobou je:

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť alebo

b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia .

§ 40

Určenie poplatku za množstevný zber

Poplatníci a podnikatelia, ktorí majú prepožičané prípadne vlastnia veľkoobjemové nádoby alebo kuka nádoby na komunálny odpad platia odvoz podľa objemu a frekvencie odvozu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov :

a) za 110 l kuka 1,50 eura za 1 vývoz

b) za 1100 l kontajner 15,- eur za 1 vývoz.

Dňom nadobudnutia účinnosti doplnku č.1 k VZN č. 3/2009 sa mení v článku VII miestny poplatok z a komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 39 sadzba poplatku a § 40 určenie poplatku za množstevný zber .

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Skýcov č. 3/2009 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch, schválené uznesením č. 220/2009 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 4.12.2009 zostávajú nezmenené.

Tento doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009 bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v  Skýcove dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 55/2011.

Doplnok k VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Návrh doplnku k VZN zverejnený na úradnej tabuli od 1.12.2011 do 15.12.2011

Doplnok k VZN zverejnený dňa 16.12.2011

Doplnok k VZN zvesený dňa 31.12.2011


Príloha č. 4

Obec Skýcov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

DOPLNOK č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2009

o úhradách za služby a úkony vykonávané

Obecným úradom v Skýcove

  1. Úhrada za rozhlasové relácie

Jedno vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase je 3,00 € a za miesto na tržnici 2,00 €.

Dňom nadobudnutia účinnosti doplnku č.1 k VZN č. 4/2009 sa mení bod 2 poplatok za jedno vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Skýcov č. 4/2009 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ Skýcov, schválené uznesením č. 221/2009 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 4.12.2009 zostávajú nezmenené.

Tento doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2009 bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v  Skýcove dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 56/2011.

Doplnok k VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Návrh doplnku k VZN zverejnený na úradnej tabuli od 1.12.2011 do 15.12.2011

Doplnok k VZN zverejnený dňa 16.12.2011

Doplnok k VZN zvesený dňa 31.12.2011


Príloha č. 6

O b e c S k ý c o v

P r í k a z  s t a r o s t u  o b c e

na vykonanie inventarizácie k 31.12.2011

V zmysle zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

§ 6 ods.3, § 29 a § 30 v znení neskorších predpisov

vydávam príkaz

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

obce Skýcov formou fyzickej, dokladovej a kombinovanej inventúry.

  1. Pre vykonanie inventarizácie ustanovujem:

A/ Ústrednú inventarizačnú komisiu v tomto zložení:

Predseda: Ľubomír Černák

Člen: Alžbeta Pavková

Člen: Ing. Roman Černák

B/ Dielčiu inventarizačnú komisiu pre OcÚ a dieľňu v tomto zložení:

Predseda: Mgr. Vladimír Ondrejka

Člen: Milan Dávid

Člen: Gabriela Pauková

C/ Dielčiu inventarizačnú komisiu pre MŠ a ŠJ v tomto zložení:

Predseda: Alžbeta Pavková

Člen: Jana Škodová

Člen: Alžbeta Černáková

D/ Dielčiu inventarizačnú komisiu pre KD v tomto zložení:

Predseda: Milan Černák

Člen: Milan Dávid

Člen: Mária Danišová

E/ Dielčiu inventarizačnú komisiu pre DS v tomto zložení:

Predseda: Jarmila Minárová

Člen: Ing. Milan Krigovský

Člen: Gabriela Pauková

F/ Dielčiu inventarizačnú komisiu pre ZŠ a knižnicu v tomto zložení:

Predseda: Ing. Miroslav Jurík

Člen: Mgr. Zuzana Juríková

Člen: Mgr. Jozef Zvolenský

  1. Inventarizácia sa vykoná v čase od 21.12.2011 do 31.12.2011.

  1. Inventarizačná komisia po dokončení fyzickej a dokladovej inventúry odsúhlasí výsledky fyzickej inventarizácie s účtovným stavom do 5.1.2012. Výsledky inventarizácie vykonanej k 31.12.2011 prejedná na OZ do konca februára 2012.

V Skýcove, dňa 15.12.2011

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Posledná úprava Utorok, 20 December 2011 11:58
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Mikuláš_škô...
Image Detail