Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2014 25. zasadnutie OZ Skýcov - 21. marca 2014
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a občasný dážď, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 1 až 3 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá -3 až -5 °C a denné maximá 1 až 3 °C.

25. zasadnutie OZ Skýcov - 21. marca 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 31 Marec 2014 13:10

Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 21. marca 2014.

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a občanov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 7 poslancov a poslanec Ľubomír Černák prišiel počas prerokovania bodu č. 5, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Rajtarová, Ing. Milan Krigovský, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

 

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Miroslava Juríka a Ing. Milana Krigovského.

U z n e s e n i a

z dvadsiatehopiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 21. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení uznesení
  2. Žiadosť o odkúpenie bytu v obecnej bytovke
  3. Žiadosť občana Ing. Oldřicha Pečinku
  4. Návrh na určenie platu starostu
  5. Informácie starostu
  6. Uznesenia

U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 161/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že uznesenia mali prevažne schvaľovací charakter

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 162/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- žiadosť Mgr. Vladimíra Ondrejku st. a Márie Ondrejkovej o odkúpenie bytu v obecnej bytovke, ktorú Mgr. Vladimír Ondrejka st. osobne zdôvodnil

neschvaľuje

- odpredaj bytu manželom Ondrejkovým, nakoľko nie je vhodný čas na odpredaj bytu, avšak do budúcna sa zváži, či obec bude do údržby bytu investovať alebo pristúpi k jeho odpredaju


K bodu 3/

Uznesenie č. 163/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- požiadavku občana Ing. Oldřicha Pečinku týkajúcu sa tečúcej dažďovej vody po ul. Partizánska, nakoľko na moste spájajúcom ul. Družstevná s ul. Partizánska je upchatá rúra a voda sa valí dolu ulicou

- sťažnosť občana Ing. Olřicha Pečinku na to, že po ul. Partizánska začali jazdiť kamióny a nákladné autá a dochádza k poškodzovaniu kanalitzačných poklopov a hroziacemu poškodeniu dažďovej kanalizácie, ktorá vedie krajom cesty a tá nie je spevnená

- informáciu starostu obce, že na ulici Partizánska pri vodojeme sa plánuje urobiť zberač dažďovej vody, prečistí sa upchatá rúra a vyčistí sa aj priekopa popri ceste vedúcej od ul. Družstevná

ukladá starostovi obce

- preveriť možnosť zabránenia prejazdu kamiónov a nákladných áut, resp. osadenia príslušných dopravných značiek

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 164/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- podľa § 5 ods. 2 zák.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 plat starostu obce v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 30%, t.j. na sumu 1768,- €

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 165/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie informácie starostu o

a) návrhu na vybudovanie zberača na ul. Partizánska pri vodojeme, pričom materiál na dielo kúpi obec a práce zrealizuje p. Ľubomír Mihalík. Cena materiálu a práce spolu by mala byť cca 1700,- €.

b) potrebe dať vypracovať nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude zrejme potrebný pri žiadaní finančných prostriedkov z eurofondov v ďalšom programovom období

c) prácach na cintoríne (opilovanie stromov a čistenie) a pripravovaných prácach súvisiacich s rekonštrukciou kostola (fasáda, vstupné dvere, okno na veži, strecha na veži, ríny)

d) návšteve PaedDr. J. Kuruca, ktorý sa zaujímal ako sa doriešil finančný príspevok na náklady súvisiace s jeho knihami

e) žiadosti Mariána Filčíka na predĺženie nájomnej zmluvy (prenájom priestoru na predajňu na Obecnej tržnici)

f) potrebe uskutočniť revízie elektrických zariadení

schvaľuje

- realizáciu zberača na ul. Partizánska pri hornom vodojeme

- prispieť na knihy PaedDr. J. Kurucovi sumou 100,- €

- predĺžiť Mariánovi Filčíkovi formou dodatku nájomnú zmluvu na dobu neurčitú

- dať vypracovať cenovú ponuku na revízie elektrických zariadení

odporúča starostovi obce

- napísať list na Nitriansky samosprávny kraj s požiadavkou na zrealizovanie obchvatu obce z dôvodu odľahčenia obce od dopravy, dvoch neprehľadných zákrut, zúženej vozovke pri kostole a bezpečnosti obyvateľov

- pripraviť harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

súhlasí

- so spolufinancovaním jednotlivých akcií, ktoré plánujú zrealizovať spoločenské, kultúrne a športové organizácie

 

K bodu 6/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia: Ing. Miroslav Jurík .........................., Ing. Milan Krigovský ................................

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Posledná úprava Pondelok, 31 Marec 2014 13:19
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
ostružina_k...
Image Detail