Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2014 26. zasadnutie OZ Skýcov - 27. mája 2014
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Slnečno, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 14 až 16 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 5 až 3 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

26. zasadnutie OZ Skýcov - 27. mája 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 09 Jún 2014 13:26

Zápisnica

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 27. mája 2014

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a občanov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 8 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ing. Romana Černáka a Mgr. Vladimíra Ondrejku.

U z n e s e n i a

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 27. mája 2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

  1. Správu o plnení uznesení
  2. Rozbor hospodárenia obce Skýcov za rok 2013 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2013
  3. Záverečný účet obce Skýcov a Individuálnu výročnú správu za rok 2013
  4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
  5. Žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku
  6. Informácie starostu obce
  7. Uznesenia

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 166/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde konštatoval, že uznesenia sú splnené

- že ďalšie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove bude dňa 8. augusta 2014

ukladá starostovi obce

- pripraviť na najbližšie rokovanie harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva do konca roku 2014

 

K bodu 2/

 

Uznesenie č. 167/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za rok 2013 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2013

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu rozboru hospodárenia obce za rok 2013 a vyhodnotenia programového rozpočtu obce za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

konštatuje, že

- príjmy obce za rok 2013 dosiahli výšku 451 556,10 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 100,87 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu v príjmovej časti dosiahli výšku 33 454,01 €, celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 485 010,11 €, čo predstavuje 108,34 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky OcÚ za rok 2013 dosiahli výšku 283 107,36 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 93,92 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu vo výdavkovej časti dosiahli výšku 21 260,09 €, celkové výdavky rozpočtu obce vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 304 367,45 €, čo predstavuje 100,97 %-né plnenie rozpočtu

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 145 958,75 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 99,82 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie mimo rozpočtu dosiahli výšku 13 236,87 €, celkové výdavky rozpočtu ZŠ vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 159 195,62 €, čo predstavuje 108,87 %-né plnenie rozpočtu

- celkové výdavky obce so ZŠ za rok 2013 dosiahli výšku 429 066,11 € bez finančných operácií mimo rozpočtu, čo predstavuje 95,85 %-né plnenie rozpočtu, finančné operácie obce so ZŠ mimo rozpočtu dosiahli výšku 34 496,96 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií mimo rozpočtu dosiahli výšku 463 563,07 €, čo predstavuje 103,55 %-né plnenie rozpočtu

- jednotlivé výdavky boli rozdelené do 12-tich programov a možno konštatovať, že programy, podprogramy a plánované hodnoty merateľných ukazovateľov boli v roku 2013 splnené

schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za rok 2013 a vyhodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2013 (rozbor hospodárenia a vyhodnotenie programového rozpočtu sú prílohou č. 1 zápisnice)

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 168/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- záverečný účet obce Skýcov a individuálnu výročnú správu obce za rok 2013

- odporúčajúce stanovisko kontrolórky obce k schváleniu záverečného účtu obce a výročnej správy bez výhrad

konštatuje, že

- výsledok hospodárenia obce Skýcov za rok 2013 upravený v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu je vo výške 37 277,28 €

schvaľuje

- záverečný účet obce Skýcov za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad

- individuálnu výročnú správu obce Skýcov za rok 2013 bez výhrad (záverečný účet a individuálna výročná správa sú prílohou č. 2 zápisnice)

- na účet Rezervného fondu odviesť výsledok hospodárenia za rok 2013 vo výške 37 277,28 €

- použiť z Rezervného fondu sumu 33 277,28 € na úhradu kapitálového výdavku Rekonštrukcie časti Základnej školy na Materskú školu

K bodu 4/

Uznesenie č. 169/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie

- informáciu o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Skýcov k 31.12.2013 (záznam z vykonanej inventarizácie a inventarizačný zápis sú prílohou č. 3 zápisnice)

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2013 aktíva v hodnote 2 986 668,47 € (brutto), odpisy v hodnote 1 336 095,77 € a zostatkovú hodnotu 1 650 572,70 € (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 2 901 664,26 € (odpisy tohto majetku sú vo výške 1 335 690,66 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 1 565 973,60 €); obežný majetok je v hodnote 83 308,32 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 82 903,21 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1 695,89 €

- obec eviduje k 31.12.2013 pasíva v hodnote 1 650 572,70 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 895 744,41 €; záväzky v hodnote 140 147,06 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 614 681,23 €

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 170/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

schvaľuje

- žiadosť Základnej školy Skýcov o vyradenie majetku v celkovej hodnote 768,84 € (žiadosť je prílohou č. 4 zápisnice)

K bodu 6/

Uznesenie č. 171/2014

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

berie na vedomie informácie starostu obce o

a) liste z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy, ktorým NSK reagovalo na našu žiadosť o preložku cesty III. triedy Skýcov – Bošany mimo zastavané územie obce Skýcov, a na základe ktorého po preskúmaní a zohľadnení finančných možností bude preložka cesty zaradená do plánu investičných činností

b) liste z Okresného úradu Nitra, odbor školstva, ktorým OÚ reaguje na našu žiadosť na riešenie havarijnej situácie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ Skýcov“, ktorá bola predložená ministerstvu v zozname havarijných stavieb v rámci kapitálových výdavkov

c) potrebe výmeny ovládania plynu v Základnej škole, nakoľko so súčasným riešením boli v minulej vykurovacej sezóne problémy. Návrhom na výmenu je ponuka p. Dušana Vrbičana – ASMaR Súlovce (Regulátor RVS 63.243), pričom cena zariadení a služieb je 1972,63 € bez DPH (2367,15 € s DPH).

d) ukončení kontroly verejného obstarávania „Rekonštrukcie verejného osvetlenia“ a následnom podpise Zmluvy o dielo, ktorá je teraz na kontrole v SIEA

e) realizovaných prácach na rekonštrukcii časti Základnej školy na Materskú školu a o prácach naviac, ktoré bude potrebné vykonať (omietky, preklady, odsávanie). Práce poslanci Obecného zastupiteľstva videli počas uskutočnenej tvaromiestnej obhliadky. Starosta obce informoval aj o finančnej analýze nákladov obce na investičné akcie a o spôsobe ich úhrady.

f) možnosti žiadať podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, avšak k žiadosti je potrebný projekt a následne verejné obstarávanie

g) zrealizovanom výberovom konaní na riaditeľa Základnej školy, v ktorom uspela PaedDr. Mariana Krigovská

 

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

odporúča starostovi obce, aby

- p. Dušan Vrbičan vypracoval odborné stanovisko, že súčasné zariadenie na ovládanie plynu v ZŚ nie je vyhovujúce pre takýto typ budovy a na základe odborného stanoviska uplatniť reklamáciu u projektanta, ktorý vypracoval projekt „Rekonštrukcie kotolne v Základnej škole“

- na základe interpelácie poslankyne Jarmily Minárovej preveril, či by sa našiel niekto, kto by bol ochotný upratovať Dom smútku po pohrebe

 

K bodu 7/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Roman Černák .....................................................

Mgr. Vladimír Ondrejka .....................................................

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

Posledná úprava Pondelok, 09 Jún 2014 13:35
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Cvičenie___...
Image Detail