Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2015 Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2014
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 16 December 2014 09:12

 

Zápisnica

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 11. decembra 2014

 

Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, ktorý privítal prítomných poslancov OZ a predsedu miestnej volebnej komisie.

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ

1.1 Určenie zapisovateľa zápisnice

1.2 Informácia predsedu MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov

2. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej komisie

4. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií

5. Príhovor novozvoleného starostu obce

6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady

7. Určenie zástupcu starostu obce

8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a  viesť zasadnutia OZ

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu sobášiaceho

10. Plat starostu

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

12. Voľné návrhy

13. Návrh uznesení

14. Záver

 

 

UZNESENIA

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Skýcov

zo dňa 11. decembra 2014

K bodu 1.1/

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e

- že za zapisovateľa z dnešného rokovania bola určená p. Gabriela Pauková

K bodu 1.2/

Uznesenie č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Skýcov konaných dňa 15.11.2014, s ktorými prítomných oboznámil predseda MVK p. Ing. Rudolf Dávid.

K bodu 1.3/

Uznesenie č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e, že

- novozvolený starosta obce Skýcov Mgr. Tomáš Kolembus, zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce

K bodu 1.4/

Uznesenie č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e, že

- novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ján Gunda, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová a Alžbeta Pavková

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 4/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a v e d o m i e

- po zložení a podpísaní sľubu starostu a poslancov, ktorí si prevzali osvedčenia o zvolení, starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže Obecné zastupiteľstvo v Skýcove je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať

- že za overovateľov zápisnice určil p. Ľubomíra Černáka a p. Alžbetu Pavkovú

s c h v a ľ u j e

- program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ

K bodu 3/

Uznesenie č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e

- návrh na zriadenie mandátovej komisie

s c h v a ľ u j e

- mandátovú komisiu v zložení predseda p. Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák a p. Alžbeta Pavková

K bodu 4/

Uznesenie č. 6/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e

- stanovisko mandátovej komisie ktoré predniesol p. Ľubomír Černák a oboznámil prítomných, že mandátna komisia overila na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení platnosť voľby starostu obce a poslancov a zlučiteľnosť ich funkcií v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 2 a § 13 ods.3

K bodu 5/

Uznesenie č. 7/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e

- vystúpenie a príhovor novozvoleného starostu obce Mgr. Tomáša Kolembusa

K bodu 6/

Uznesenie č. 8/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

n e z r i a ď u j e

- obecnú radu

K bodu 7/

Uznesenie č. 9/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e

- že starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus podľa zákona č. 369/1990 § 13b ods. 1 poveril za zástupcu starostu obce p. Ľubomíra Černáka

K bodu 8/

Uznesenie č. 10/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p o v e r u j e

- poslanca Ing. Romana Černáka zvolávaním a  vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

K bodu 9/

Uznesenie č. 11/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p o v e r u j e

- výkonom funkcie sobášiaceho poslancov OZ p. Ľubomíra Černáka a  p. Alžbetu Pavkovú

K bodu 10/

Uznesenie č. 12/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

- plat starostovi obce Skýcov Mgr. Tomášovi Kolembusovi v zmysle § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, nasledovne :

- súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 a násobku 1,65, zvýšený o 40 % mesačne t.j. 1.904,- €, s účinnosťou od 11.12.2014

K bodu 11/

Uznesenie č. 13/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

z r i a ď u j e

- tieto komisie : finančnú komisiu, komisiu životného prostredia a komisiu pre ochranu verejného poriadku

s c h v a ľ u j e

a) predsedu finančnej komisie p. Ľubomíra Černáka a členov komisie poslancov Ing. Romana Černáka a p. Alžbetu Pavkovú, tajomníčku komisie Mgr. Janku Medvecovú

b) predsedu komisie životného prostredia p. Milana Černáka a člena komisie poslanca p. Jána Gundu, tajomníčku komisie p. Máriu Danišovú

c) predsedkyňu komisie pre ochranu verejného poriadku p. Jarmilu Minárovú a člena komisie poslanca Ing. Milana Krigovského, tajomníčku komisie p. Gabrielu Paukovú

K bodu 12/

Uznesenie č. 14/2014

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e n a  v e d o m i e

voľné návrhy:

- Mgr. Tomáša Kolembusa starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za r.2014

- zvolanie 2. zasadnutia OZ v Skýcove v pondelok 15.12.2014 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

- starostu obce Mgr. Tomáša Kolembusa, ktorý poveril zástupcu starostu obce p. Ľubomíra Černáka pripraviť harmonogram zasadnutí OZ v roku 2015

- poslanca p. Jána Gundu o vypílenie a odkopanie pňa pri novom cintoríne

s c h v a ľ u j e

- vyplatenie náhrady platu starostu Obce Skýcov Mgr. Tomáša Kolembusa za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v rozsahu 20 dní

 

 

K bodu 13/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyseľne, okrem uznesenia č. 13/2014 pri ktorom hlasovali 6 poslanci za a poslankyňa p. Jarmila Minárová hlasovala proti.

K bodu 14/

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce


Overovatelia :

Ľubomír Černák

Alžbeta Pavková


Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

Posledná úprava Streda, 08 Apríl 2015 14:06
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Cvičenie___...
Image Detail