Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2019 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 31.1.2019
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -3 až -5 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra slnečno, ranné minimá -3 až -5 °C a denné maximá 0 až 2 °C.

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ zo dňa 31.1.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 06 Február 2019 08:37

Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 31. januára 2019.

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce, Gabriela Pauková, Milan Dávid - zamestnanci obce, Ing. Josef Veverka, Ing. Petr Foriška, PaedDr. Mariana Krigovská

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Prerokovanie žiadosti firmy Sky dent a.s.

5. Informácie riaditeľky ZŠ

6. Žiadosť o vyradenie majetku - ZŠ

7. Schválenie zmluvy - drobné pozemkové úpravy v lokalite Brôdok

8. Predaj a zámena obecného majetku - Matúš Korec

9. Predaj a zámena obecného majetku - Vladimír a Lucia Pavkoví

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva sa začalo stretnutím pred firmou Skydent a.s. tvaro-miestnou obhliadkou. Následne zasadnutie OZ Skýcov pokračovalo v kancelárii starostu obce, ktoré otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov, kontrolórku obce a ďalších prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Jarmila Minárová a Pavol Drienovský

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

 

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 1 (Ing. Ľ. Hosťovecký)

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 1 (Ing. Ľ. Hosťovecký)

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA :

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Prerokovanie žiadosti firmy Sky dent a.s.

5. Informácie riaditeľky ZŠ

6. Žiadosť o vyradenie majetku - ZŠ

7. Schválenie zmluvy - drobné pozemkové úpravy v lokalite Brôdok

8. Predaj a zámena obecného majetku - Matúš Korec

9. Predaj a zámena obecného majetku - Vladimír a Lucia Pavkoví

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

 

Uznesenie č. 29/2019:

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a  v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva sú splnené.

 

K bodu 4. Prerokovanie žiadosti firmy Skydent

 

Uznesenie č. 30/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) b e r i e n a  v e d o m i e

- žiadosť firmy Skydent o výstavbu skladovacej haly na obecnom pozemku pri budove firmy, ktorú predniesol Ing. Josef Veverka. Informoval prítomných o technických parametroch skladu a budúcom využití týchto priestorov. ( žiadosť je prílohou č. 1 k zápisnici). Ďalej predložil požiadavku o predĺženie nájmu pre obidve budovy firmy.

 

b) s c h v a ľ u j e

- žiadosť firmy Skydent o výstavbu skladovacej haly na obecnom pozemku pri budove firmy

 

c) p o v e r u j e starostu obce

- pripraviť dodatok na predĺženie nájomných zmlúv na obe budovy firmy Skydent a.s. Skýcov do 31.12.2039.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký, P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Informácie riaditeľky ZŠ

 

Uznesenie č. 31/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) b e r i e   n a v e d o m i e

- informácie riaditeľky Základnej školy Skýcov p. PaedDr. Mariany Krigovskej ohľadom zriadenia školského klubu pri ZŠ Skýcov. Počet žiakov, ktorí budú navštevovať školský klub je 16. Žiadosť na zriadenie školského klubu je potrebné podať na ministerstvo školstva do 31. marca 2019.

- informácie Milana Dávida o problémoch s kúrením v škole

 

b) s c h v a ľ u j e

- zriadenie školského klubu pri Základnej škole Skýcov

- VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za dieťa v školskom klube detí

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Žiadosť o vyradenie majetku – ZŠ

Uznesenie č. 32/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- vyradenie majetku v Základnej škole Skýcov v celkovej sume 1.096,87 € (zoznam majetku na vyradenie je prílohou č. 2 k zápisnici).

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Schválenie zmluvy – drobné pozemkové úpravy v lokalite Brôdok

 

Uznesenie č. 33/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a)

b e r i e    n a v e d o m i e

- informácie starostu obce o drobných pozemkových úpravách v lokalite Brôdok

 

b) s c h v a ľ u j e

- uzatvorenie zmluvy na drobné pozemkové úpravy v lokalite Brôdok s firmou LUSH s.r.o.Zvolen

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Predaj a zámena obecného majetku – Matúš Korec

 

Uznesenie č. 34/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e zámenu nehnuteľného majetku

§ nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo výlučnom vlastníctve Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26 a to:

- diel č. 5 o výmere 67 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02. 10. 2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 8.10.2018 pod č. 606/2018 odčlenený od pozemku registra C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 615 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 279/6 záhrada o výmere 83 m2

do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421

 

§ za nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov vo vlastníctve Obec Skýcov a to:

- diel č. 1 o výmere 80 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 8.10.2018 pod č. 606/2018 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 279/4 záhrada o výmere 628 m2 a

 

- diel č. 3 o výmere 152 m2, zobrazený v geometrickom pláne č. 88/2018, vyhotoveného dňa 02.10.2018 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o., IČO: 47649356, overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 8.10.2018 pod č. 606/2018 odčlenený od pozemku registra C KN parc. č. 275/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1462 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 275/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2

do výlučného vlastníctva Matúš Korec rod. Korec, nar. 12.4.1985, bytom Skýcov, ul. Tabaková 93/26 za podmienok, že náklady súvisiace s vypracovaním zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností bude v plnom rozsahu znášať Matúš Korec; v pomere 1 m2 za 1 m2, pričom za rozdiel výmery 165 m2 Matúš Korec uhradí Obci Skýcov cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o zámene a predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že

- v súčasnom vlastníctve Matúša Korca je pozemok na ktorom sa plánuje vybudovať miestna komunikácia pre potreby obce,

- v súčasnom vlastníctve Obce Skýcov sa jedná o pozemok tvoriaci priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Matúša Korca a pozemok z pohľadu obce Skýcov nie je samostatne využiteľný.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. Černák, Ing. R. Černák, P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Predaj obecného majetku – Vladimír a Lucia Pavkoví

 

Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov

 

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 41680391-131/2018 vyhotoviteľa Geodetická kancelária Tomáš Beliansky, Veľký Klíž 95, IČO 41680391, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 11.10.2018 pod č. 614/2018 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 279/7 záhrada o výmere 96 m2 , ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 od pozemku registra E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

 

Vladimírovi Pavkovi, nar. 2.7.1971 a Lucii Pavkovovej rod. Bielichovej, nar. 2.11.1976 obaja bytom Skýcov, ul. Partizánska 487/27

 

za cenu 2,20 €/m2 v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že dotknutá časť pozemku z pohľadu obce nie je samostatne využiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľov, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok.

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. . Černák, Ing. R. Černák, Bc. P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková )

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Informácie starostu obce

 

Uznesenie č. 36/2019 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e n a   v e d o m i e :

- návrh finančnej komisie na schválenie poplatkov za prenájom priestorov (sály) kultúrneho domu na rôzne rodinné akcie a oslavy

 

s c h v a ľ u j e

- poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu na rodinné akcie a oslavy nasledovne:

- počas vykurovacie obdobia : 60,- €

- mimo vykurovacieho obdobia : 30,- €

- + zábezpeku 50,- € pre prípad poškodenia majetku v KD

- za zapožičanie inventáru – stoličky : 0,50 € / ks

 

Hlasovanie: za: 7 (Ľ. . Černák, Ing. R. Černák, Bc. P. Drienovský, Ing. Ľ. Hosťovecký,

P. Michalisko, J. Minárová, A. Pavková )

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Uznesenie č. 37/2019 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e   n a   v e d o m i e informácie starostu obce :

- o mobilnej aplikácii pre lepšie informovanie občanov

- ohľadom komunálneho odpadu a separácie odpadu za rok 2017 a 2018, výsledkom ktorých je vysoký podiel komunálneho odpadu a slabá separácia, t.j. oproti roku 2017, kedy bol podiel separácie 7,86 %, v roku 2018 bol tento podiel len 6,17 %, čo je veľmi málo. Potrebné je uskutočniť verejné zhromaždenie občanov a zlepšiť informovanie a motiváciu k separovaniu.

- o osobnom dohovore s občanmi, ktorí okrem kuka nádob vykladajú aj väčší počet vriec, že sa im to vyvážať nebude

- o odpadovom hospodárstve

- o prebiehajúcom vysporiadavaní pozemkov na zbernom mieste, výkup pozemkov realizovať v maximálnej výške 3,- €/m2

- o doplnení dokladov na envirofonde „ul. Za Humnami – kanalizácia“

- o schválení projektovej dokumentácii na elektrinu na IBV – 3 RD. Po dokončení inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrina, plyn), sa pripraví znalecký posudok, na základe ktorého sa budú pozemky predávať

- o vyhlásení výzvy z úradu vlády na výmenu povrchu na MFI, doplnení vybavenia detského ihriska napr. pri MŠ, termín podania je do 15. marca 2019

- o vyhlásení výzvy na prevenciu kriminality – kamerový systém v termíne do 4.3.2019

- o zakladovaní zmluvy na zápis ul. Topoľčianska na OÚ – katastrálny odbor, a následnom vyplatení 5.500,- € za kúpu pozemkov od ZsVs

- o pripravovaní rozpočtu na rok 2019

- o doplnení výzvy – streetworkoutové ihrisko

- o vypracovaní projektu na elektroinštaláciu v kultúrnom dome, o posúdení, či vyhovuje miestnosť pod pódiom, bezpečnostným technikom a následne prijatých opatreniach

- o projekte na podanie wifi pre teba, ktorý poslanci neodporučili podať

- o požiadavke A.Pätoprstého o posunutí cesty pri jeho pozemkoch, kde chce stavať halu

- o pripravovaných akciách :

a) 10.2. 2019 – výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov

b) 17.2. 2019– obecná sánkovačka (pri priaznivých snehových podmienkach)

c) 23.2. 2019 – divadelné predstavenie pri 25. výročí Divadelného súboru Hrušov

d) 02.3. 2019 – uskutočniť obecnú zabíjačku alebo pochovávanie basy

e) 17.3. 2019 – 74. výročie - pietnej spomienky vypálenia obce pri kostole

 

K bodu 11. Záver

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 21.55 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce Skýcov

 

 

Overovatelia:

 

Jarmila Minárová

 

Pavol Drienovský

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 14:09
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
DD_Statosta...
Image Detail