Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2019 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 26.3.2019
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 3 až 1 °C a najvyššie denné teploty 4 až 6 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 1 až -1 °C a denné maximá 5 až 7 °C.

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ zo dňa 26.3.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 05 Apríl 2019 11:26

 

 

Zápisnica

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 26. marca 2019.

 


 

 

 

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková, Ľubomír Černák prišiel počas prerokovávania bodu 7.

Ospravedlnení: Peter Michalisko, , Ing. Ľubomír Hosťovecký

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Mária Danišová, zamestnankyňa obce

 

 

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Dodatky f. SKYDENT a.s.
 5. Kúpa pozemkov – zberné miesto
 6. Návrh na udelenie čestného občianstva
 7. Zámer predaja obecného majetku - p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej
 8. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
 9. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
 10. Rekonštrukcia schodiska v dome smútku
 11. Program odpadového hospodárstva
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Černák, Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie: za: 4 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

Hlasovanie: za: 4 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 3. Dodatky f. SKYDENT a.s.
 4. Kúpa pozemkov – zberné miesto
 5. Návrh na udelenie čestného občianstva
 6. Zámer predaja obecného majetku - p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej
 7. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
 8. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
 9. Rekonštrukcia schodiska v dome smútku
 10. Program odpadového hospodárstva
 11. Informácie starostu obce
 12. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 38/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

zastupiteľstva.

 

K bodu 4. Dodatky f. SKYDENT

Uznesenie č. 39/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.12.2018 (Požiarna zbrojnica a priľahlý pozemok)

- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.12.2018 (Materská škola a priľahlé pozemky)

Hlasovanie: za: 4 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Kúpa pozemkov – zberné miesto

Uznesenie č. 40/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

p r e r o k o v a l o

- kúpu pozemkov na ul. Topoľčianska pre zriadenie zberného dvora separovaného odpadu,

p o v e r u j e Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu obce

- uzatvoriť kúpne zmluvy s majiteľmi pozemkov.

Hlasovanie: za: 4 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Návrh na udelenie čestného občianstva

Uznesenie č. 41/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- udelenie čestného občianstva doc. Ing Milanovi Belicovi, PhD predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja za dlhoročnú podporu obce.

Hlasovanie: za: 4 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Jarmila Minárová,

Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Zámer predaja obecného majetku - p. Vladimíra Pavkova a p. Lucie Pavkovovej

Uznesenie č. 42/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

r u š í

- vlastné uznesenia č. 18/2018 zo dňa 13.12.2018 a  35/2019 zo dňa 31.1.2019

s c h v a ľ u j e

- zámer predať nehnuteľný majetok:

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 22/2019 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o., Kamenná č. 850/15, 951 97 Žitavany, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 20.2.2019 pod č. 92/2019 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 279/2 záhrada o výmere 93 m2, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 od pozemku registra E KN parc. č. 275 záhrada o výmere 248 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 do výlučného vlastníctva Vladimírovi Pavkovovi, nar. 2.7.1971 a Lucii Pavkovovej rod. Bielichovej, nar. 2.11.1976 obaja bytom Skýcov, ul. Partizánska 487/2

za podmienok, že náklady s vypracovaním kúpnej zmluvy a zápisom do katastra nehnuteľností budú v plnom rozsahu znášať kupujúci.

Cena nehnuteľnosti: 2,20 €/m²

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Skýcov považuje: že dotknutá časť pozemku z pohľadu obce nie je samostatne využiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľov, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok.

Zámer musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred schválením predaja.

Hlasovanie: za: 5 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

Uznesenie č. 43/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) b e r i e na v e d o m i e

- návrh rozpočtu vrátane Základnej školy na roky 2019 – 2021,

- informáciu starostu obce o hlavných výdavkoch a akciách na rok 2019,

b) s c h v a ľ u j e

- rozpočet obce a Základnej školy na rok 2019, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 625311€ v príjmovej aj výdavkovej časti

c) k o n š t a t u j e, že

- bežné príjmy OcÚ sú vo výške 611290 € a bežné príjmy ZŠ sú vo výške 1941€, bežné výdavky OcÚ sú vo výške 368857 a bežné výdavky ZŠ sú vo výške 201779 €,

- kapitálové príjmy sú vo výške 1200 €, kapitálové výdavky sú vo výške 40500 € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 10880 € a finančné operácie vo výdavkovej časti sú vo výške 14175 €. Rozpočet je prílohou č. 1 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 5 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

Uznesenie č. 44/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

b) konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2018 aktíva v hodnote 3930788,94 € (brutto), odpisy v hodnote 1882547,48 € a zostatkovú hodnotu 2048241,46 (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 3838957,26 € (odpisy tohto majetku sú vo výške 1882142,37 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 1956814,89 €); obežný majetok je v hodnote 90555,29 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 90150,18 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1276,39 €,

- obec eviduje k 31.12.2018 pasíva v hodnote 2048241,46 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 1071847,20 €; záväzky v hodnote 173206,11 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 803188,15 €. Výsledky sú prílohou č. 2 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 5 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Rekonštrukcia schodiska v dome smútku

Uznesenie č. 45/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- rekonštrukciu schodiska pri dome smútku,

poslankyňa Jarmila Minárová navrhla aj rekonštrukciu fasády domu smútku

p o v e r u j e Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu obce

- pripraviť do budúceho zasadnutia OZ rozpočet na rekonštrukciu fasády domu smútku

Hlasovanie: za: 5 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Program odpadového hospodárstva

Uznesenie č. 46/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v a ľ u j e

- Program odpadového hospodárstva Obce Skýcov na roky 2016-2020.

Hlasovanie: za: 5 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 47/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

informáciu starostu obce o problematike odpadov v obci

- málo separovaného odpadu a veľa komunálneho odpadu (v najbližšej dobe sa pripravuje štiepkovanie dreveného odpadu, uzatvorila sa zmluva o zbere elektroodpadu – bude sa uskutočňovať po vyhlásení v miestnom rozhlase 2x ročne zberom po obci, batérií a jedlého oleja, zber papiera v spolupráci so školou )

s c h v a ľ u j e

- prenájom 2 ks kontajnerov na zberné miesto,

- otváracie hodiny na zbernom mieste každú sobotu od 09.00 hod. do 13.00 hod.,

- prijať pracovníka, ktorý bude na mieste usmerňovať triedenie odpadu,

- predaj kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad za cenu 25 € na jedno súpisné číslo.

Hlasovanie: za: 5 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,

Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

b e r i e na v e d o m i e

- informáciu o pokračovaní prác na výstavbe inžinierskych sietí na IBV pri škole,

- bol podaný projekt na 4. etapu kamerového systému,

- bola podaná žiadosť na MF SR na rekonštrukciu vody, elektriny a javiska v kultúrnom dome,

- aktualizujeme žiadosť na Envirofond na zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukciu vykurovania kultúrneho domu,

- bol splatený posledný úver obce,

- pre nedostatok pracovníkov VPP bolo objednané zametacie auto na úpravu miestnych komunikácii po zime,

- je hotový geometrický plán na ul. Pod Vŕškami, pokračuje sa na GP na zameranie cintorína pre výstavbu chodníkov. Pavol Drienovský – odpratať betóny od plotu cintorína.

- príprava projektu na rekonštrukciu ul Športová a Topoľčianska, problematika chodníka a prechodu pre chodcov na ul. Topoľčianska, Jarmila Minárová na základe požiadaviek občanov – prechod pri dolnej bráne cintorína,

- boli nám schválené dotácie z NSK na detské ihrisko, hody a projekt objavovanie krás obce,

- v súčasnosti sa pracuje na oplotení detského ihriska a vybudovaní vstupu,

- ul. M.R.Štefánika bola na OÚ katastrálnom odbore zapísaná do majetku obce,

- rekonštrukcia pamätníka pri kostole,

- starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na akciách – 25. výročie DS Hrušov, pochovávanie basy, pietna spomienka,

- pripravované akcie 6.4. – schôdza urbáru, 13.-14.4. – country cross, 30.4. – stavanie mája, 12.5. – Deň matiek.

 

K bodu 13. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 21.20 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Mária Danišová

 

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

Ing. Roman Černák


Alžbeta Pavková

 

Posledná úprava Piatok, 12 Apríl 2019 14:06
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
zaslúžený o...
Image Detail