Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2019 Zápisnica z 8. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2019
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 4 až 2 °C a najvyššie denné teploty 11 až 13 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 4 až 6 °C.

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 18 December 2019 08:28

 

Zápisnica

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 13. decembra 2019.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková. Ospravedlnený

bol poslanec Peter Michalisko.

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2019
 5. Úprava rozpočtu na rok 2019
 6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 7. VZN č. 3/2019 – „Zmena č. 2 Územného plánu obce Skýcov“
 8. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Schválenie zmluvy o dielo – „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“
 10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 11. Návrh prevádzkového a návštevného poriadku streetworkoutového ihriska obce Skýcov
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a navrhol doplniť do programu ďalšie body.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák a Ing. Roman Černák

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2019
 5. Úprava rozpočtu na rok 2019
 6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019
 7. VZN č. 3/2019 – „Zmena č. 2 Územného plánu obce Skýcov“
 8. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
 9. Schválenie zmluvy o dielo – „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“
 10. Schválenie zmluvy o dielo – „Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov“
 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 12. Návrh prevádzkového a návštevného poriadku streetworkoutového ihriska obce Skýcov
 13. Informácie starostu obce
 14. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 87/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia

b) schvaľuje

- zrušenie prenájmu priestoru na podnikanie pred Obecným úradom Skýcov – novinový stánok nájomkyne p. Kataríne Gábrišovej k 31.12.2019 s podmienkou, aby bol novinový stánok zlikvidovaný a plocha uvedená do pôvodného stavu do 31.5.2020

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4. Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2019

Uznesenie č. 88/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2019

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2019

b) konštatuje, že

- celkové príjmy obce spolu so ZŠ za 3. štvrťrok 2019 dosiahli výšku 553 072,11 €, čo predstavuje 83,13 %-né plnenie rozpočtu,

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2019 dosiahli výšku 491 868,93 €, čo predstavuje 73,93 %-né plnenie rozpočtu

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2019. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 1 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2019

Uznesenie č. 89/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu úpravy rozpočtu

b) schvaľuje

- úpravu rozpočtu, pričom celkový upravený rozpočet je vyrovnaný a to vo výške 1 017 815,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. Úprava rozpočtu je prílohou č. 2 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

Uznesenie č. 90/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. Príkaz je prílohou č. 3 k zápisnici.

 

K bodu 7. VZN č. 3/2019 – „Zmena č. 2 Územného plánu obce Skýcov

Uznesenie č. 91/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- Stanovisko Okresného úradu Nitra zn. OU-NR-OVBP 1-2019/049859-002 zo dňa 20.11.2019 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

b) schvaľuje

1. Zmenu č. 2 Územného plánu obce Skýcov

2. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmena č. 2 Územného plánu obce Skýcov

c) ukladá

- uložiť schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu na Okresnom úrade Nitra, Obecnom úrade v Skýcove a na stavebnom úrade

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

Uznesenie č. 92/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- dodatok č. 3 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dodatok je prílohou č. 4 k zápisnici.

- dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. Dodatok je prílohou č. 5 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Schválenie zmluvy o dielo – „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“

Uznesenie č. 93/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Zmluvu o dielo – „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania ZŠ Skýcov“ s firmou PRAMOS CENTRUM, s.r.o., Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce, víťazom verejného obstarávania

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu10. Schválenie zmluvy o dielo - „Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov“

Uznesenie č. 94/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Zmluvu o dielo – „Turistická rozhľadňa na Vápennom vrchu v k.ú. Skýcov“ s firmou Michal Reguli - REMI, Klasov 81, 951 53 Klasov, víťazom verejného obstarávania

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Uznesenie č. 95/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. Správa je prílohou č. 6 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0


K bodu 12. Návrh prevádzkového a návštevného poriadku streetworkoutového ihriska obce Skýcov

Uznesenie č. 96/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Prevádzkový a návštevný poriadok streetworkoutového ihriska obce Skýcov. Poriadky sú prílohou č. 7 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 13. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 97/2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Andreja Pätoprstého a Zuzany Pätoprstej o vyjadrenie sa k pozemku KN E č. 1713/2

- informáciu o vypracovanej projektovej dokumentácie na „Chodník v cintoríne – Skýcov, II. etapa“

- poďakovanie za účasť poslancov na Mikuláši

- pripomienku poslankyne Jarmily Minárovej, že počas Mikuláša nemusí byť ohňostroj, nakoľko viaceré deti mali z toho strach

- informáciu o ukončení prác s prípojkami k IBV – 3 rodinné domy na ul. Družstevná, je potrebné dať vypracovať znalecký posudok a následne bude môcť prebehnúť predaj pozemkov verejnou obchodnou súťažou

- plán pripravovaných akcií – Vianočná burza 14. decembra 2019 v ZŠ, Vianočná akadémia 19. decembra 2019 v KD, Hokejbalový turnaj 21. decembra 2019, Vianočný koncert DH Skýcovanka 26. decembra 2019 v kostole, Silvester na námestí 31. decembra 2019, Novoročný stolnotenisový turnaj 4. januára 2020 v KD

- informáciu, že 23. decembra budú roznesené do domácnosti tašky s obecnými novinami a kalendármi na rok 2020

- pripomienku poslanca Ing. Romana Černáka, aby sa v miestnom rozhlase vyhlásilo, že používanie zábavnej pyrotechniky je povolené len od 31.12. do 1.1.

 

K bodu 14. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová


Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák


Ing. Roman Černák

 

Posledná úprava Streda, 08 Január 2020 11:26
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
kanalizácia...
Image Detail