Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2020 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ zo dňa 03.03.2020
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra polooblačno, miestami dážď a búrky, ranné minimá 16 až 14 °C a denné maximá 19 až 21 °C.

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ zo dňa 03.03.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 06 Marec 2020 11:12

 

Zápisnica

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 3. marca 2020.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ospravedlnená : Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Ďalší prítomní : Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

Počas prerokovania bodu 5 – p. Jozef Mihalík, B.Gahér

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy ZO SZCH

5. Ďalšie využitie kultúrneho domu

6. Schválenie zmluvy o dielo – rekonštrukcia strechy KD Skýcov

7. Kúpa pozemku – zberné miesto

8. Predaj obecného majetku – Peter Matejov

9. Predaj stavebných pozemkov – IBV 3 RD

10. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

11. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

12. Návrh na vyradenie majetku – Základná škola Skýcov

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci 7 poslanci a OZ je uznášania schopné.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Hosťovecký, Jarmila Minárová

Zapisovateľka: Gabriela Pauková

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanec Ing. Hosťovecký predložil návrh na doplnenie programu do bodu 5. o prevádzkový poriadok KD.

Ďalej starosta navrhol doplniť do bodu 12. návrh na vyradenie majetku Školskej jedálne MŠ Skýcov .

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania.

 

 

Schválený program rokovania:

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy ZO SZCH

5. Ďalšie využitie kultúrneho domu a prevádzkový poriadok KD

6. Schválenie zmluvy o dielo – rekonštrukcia strechy KD Skýcov

7. Kúpa pozemku – zberné miesto

8. Predaj obecného majetku – Peter Matejov

9. Predaj stavebných pozemkov – IBV 3 RD

10. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

11. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

12. Návrh na vyradenie majetku – Základná škola Skýcov a Školská jedáleň pri MŠ Skýcov

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 111/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného

Zastupiteľstva. Uznesenia sú splnené, iba k uzneseniu č. 105/2020 nebola predložená cenová ponuka zatvárača úniku plynu do kotolne ZŠ Skýcov, schvaľovať sa to bude na najbližšom OZ.

 

 

K bodu 4. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy ZO SZCH

Uznesenie č. 112/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- informáciu starostu obce o jednaní k ukončeniu nájomnej zmluvy so ZO SZCH

o d p o r ú č a  starostovi obce

- podpísať s predsedom ZO SZCH dohodu o ukončení nájmu.

 

 

K bodu 5. Ďalšie využitie kultúrneho domu a prevádzkový poriadok KD

Uznesenie č. 113/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- informácie starostu obce o stanovisku technika BOZP k priestorom, ktoré využíva skupina občanov vo svojom voľnom čase (J.Mihalík, B.Gahér ...)

- vymeniť kľúče a dať ich urobiť na kartu, ktorú budú mať iba organizácie, ktoré kultúrny dom využívajú (divadelníci, stolnotenisti,...) a následne sa s nimi stretnúť

- potrebu vypracovať prevádzkový poriadok kultúrneho domu a tento schváliť na najbližšom OZ

- že poslanec Ing. Hosťovecký, ako predseda komisie kultúry a športu bude zodpovedný za chod a prenájom kultúrneho domu (nahlasovanie akcií spoločenských, rodinných, športových atď.)

o d p o r ú č a  starostovi obce

- zistiť možnosti ďalšieho využitia priestorov s ohľadom na bezpečnostné predpisy

 

 

K bodu 6. Schválenie zmluvy o dielo – rekonštrukcia strechy KD Skýcov

Uznesenie č. 114/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- zmluvu o dielo na Rekonštrukciu strechy kultúrneho domu Skýcov s firmou PRAMOS CENTRUM, s.r.o. Hviezdoslavová 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce za cenu 65 023,56 € s DPH.

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

o d p o r ú č a  starostovi obce

- aby bol plech zo strechy ponúknutý občanom na predaj, alebo následne do zberu druhotných surovín

 

 

K bodu 7. Kúpa pozemku – zberné miesto

Uznesenie č. 115/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

kúpu pozemkov

 

Predávajúci : Ing. Emília Matejová rod. Matejová, nar. 12.07.1959, bytom Bieloruská č. 5189/8, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1621, a to:

- pozemku registra E KN parc. č. 1386/1 orná pôda o výmere 187 m2 za cenu 3 Eur/m² a v celkovej výške 561 Eur.

Predmetný pozemok je potrebný k majetkovému vysporiadaniu územia pre výstavbu zberného dvora.

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 8. Predaj obecného majetku – Peter Matejov

Uznesenie č. 116/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce:

- pozemok registra E KN parc. č. 225/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164 a

- pozemok registra E KN parc. č. 225/9 trvalý trávny porast o výmere 12 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1164

do výlučného vlastníctva Petrovi Matejovi rod. Matejov, nar. 12.5.1986 a Veronike Matejovej rod. Podhanyiovej, nar. 24.8.1989 obaja bytom Skýcov, ul. Mierová 336/5

za cenu 2,20 € v zmysle zámeru obce Skýcov o predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že pozemky z pohľadu obce nie sú samostatne využiteľné, nakoľko obidva pozemky susedia s pozemkami žiadateľov a odkúpením pozemkov sa zosúladí stav v katastri so skutočnosťou.

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 9. Predaj stavebných pozemkov – IBV 3 RD

Uznesenie č. 117/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

priamy predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov, nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce a to:

- pozemok – parcela registra „C“ KN parc.č. 403/77 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 746 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov,

 

v zmysle zámeru obce Skýcov o priamom predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce za cenu 15 010 € pre kupujúceho Ľuboša Martinoviča, nar. 27.06.1996, bytom Zlatňanská 273/3, 951 93 Machulince

 

o d p o r ú č a starostovi obce

- uzatvoriť kúpnu zmluvu

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Uznesenie č. 118/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

priamy predaj nehnuteľného majetku Obce Skýcov, nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce a to:

- pozemok – parcela registra „C“ KN parc.č. 403/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 620 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1164 pre obec Skýcov,

 

v zmysle zámeru obce Skýcov o priamom predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce za cenu 12 400 € pre kupujúceho Pavla Gálisa, nar. 18.07.1991, bytom Norovce 98, 956 38

 

o d p o r ú č a starostovi obce

- uzatvoriť kúpnu zmluvu

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 10. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

Uznesenie č. 119/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

a) berie na vedomie

výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019

b) konštatuje, že

- obec eviduje k 31.12.2019 aktíva v hodnote 4 411 090,01 € (brutto), odpisy a opravné položky v hodnote 2 011 873,81 € a zostatkovú hodnotu 2 399 216,20 € (netto); z toho neobežný majetok v hodnote 4 295 891,66 € (odpisy tohto majetku sú vo výške

2 011 468,70 € a zostatková účtovná hodnota tohto majetku je vo výške 2 284 422,96 €); obežný majetok je v hodnote 113 882,06 €, korekcia tohto majetku je 405,11 € a netto hodnota tohto majetku je 113 476,95 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 1 316,29 €

- obec eviduje k 31.12.2019 pasíva v hodnote 2 399 216,20 €; z toho vlastné imanie je v hodnote 1 080 956,93 €; záväzky v hodnote 281 104,91 € a časové rozlíšenie na strane pasív je v hodnote 1 037 154,36 €. Výsledky sú prílohou č. 1 k zápisnici.

 

 

K bodu 11. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 120/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce (je prílohou č. 2 k zápisnici).

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 12. Návrh na vyradenie majetku – Základná škola Skýcov a Školská jedáleň pri MŠ Skýcov

Uznesenie č. 121/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- návrh na vyradenie majetku Základnej školy Skýcov č.j. 104/2020 zo dňa 2.3.2020, podľa prílohy – zoznamu majetku na vyradenie

s c h v a ľ u j e

- vyradenie majetku Základnej školy Skýcov v celkovej sume 10 844,09 € (zoznam majetku na vyradenie je prílohou č. 3 k zápisnici).

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Uznesenie č. 122/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- návrh na vyradenie inventáru Školskej jedálne pri Materskej škole Skýcov č.j. 112/2020 zo dňa 3.3.2020, podľa prílohy – inventúrneho súpisu

 

s c h v a ľ u j e

- presunúť navrhnutý inventár na vyradenie Školskej jedálne pri Materskej škole Skýcov v celkovej sume 113,60 € do zoznamu majetku v kultúrnom dome (zoznam majetku je prílohou č. 4 k zápisnici)

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 13. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 123/2020

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

- o prevzatých nálepkách v počte 464 ks na kuka nádoby na vývoz komunálneho odpadu

- že dlžníci za odpad ich dostanú až po zaplatení dlhu obci

- o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 ktorá je 11,55%, sadzba poplatku za uloženie zmesového KO bude 24,- €

- o pripravovanej rekonštrukcii fasády Domu smútku po predložení cenovej ponuky

- o prebiehajúcich prácach v kultúrnom dome – elektrina, ukončenie by malo byť do konca týždňa

- o podaní žiadosti na MF SR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu

- o liste z  NÁDEJi – DD A DSS Zlaté Moravce, oznámenie o ukončení zmluvy o sociálnych službách s naším občanom p. Ladislavom Križanom k 30.06.2020

- o pripravovanej žiadosti na rekonštrukciu pamätníka 1. a 2. svetovej vojny pri kostole

- o pripravovaných akciách obce :

- Pietna spomienka obce 15.03.2020

- Stavanie mája 30.04.2020

- Deň matiek 10.05.2020

- Juniáles 06.06.2020

- Deň otcov 13.06.2020

- Pálenie vatry – kaštieľske slávnosti 18.07.2020

- Hody 15.08.2020

- Náučný partizánsky chodník Zlatno – Skýcov 22.08.2020

 

 

K bodu 14. Záver

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:

 

Ing. Ľubomír Hosťovecký

 

Jarmila Minárová

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 06 Marec 2020 11:19
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Veteran_09_...
Image Detail