Úvod Starosta informuje Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Skýcov
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 10 až 12 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 3 až 1 °C a denné maximá 10 až 12 °C.

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 23 Jún 2020 09:08

Konanie o pozemkových úpravách sa riadi zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte iba “zákon“)

Zásady umiestenia nových pozemkov vyplývajúce zo zákona :

1. Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov. Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom OÚ musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia. (§11 ods.1 zákona)

 

2. Nové pozemky majú byť svojím druhom výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané vymenované kritériá. (§11 ods.3 a 6 zákona)

3. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových pozemkov nepresahuje 25% hodnoty pôvodných pozemkov vrátane príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie, pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať. (§ 11 ods.4 zákona)

4. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných a nových pozemkov nepresahuje 5% výmery pôvodných pozemkov po odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie, pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať. (§ 11 ods.5 zákona)

5. Na výmeru spoločných zariadení a opatrení sa prednostne vyčlení výmera pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v rozsahu pozemkov neknihovaných parciel. V prípade nedostatočnej výmery takýchto pozemkov prispievajú na výmeru spoločných zariadení a opatrení aj vlastníci pozemkov okrem tých, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu JPÚ. (§ 11 ods.7 a § 12 ods.8 zákona)

6. Na účel pozemkových úprav rozhodnutím OÚ môžu sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné práva  k pozemku (záložné práva a vecné bremená podľa Občianskeho zákonníka). (§ 11 ods.12 zákona)

7. Na účel pozemkových úprav môže OÚ rozhodnutím zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku. (§ 11 ods.14 zákona)

8. Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania. (§ 7 ods.6 zákona)

9. Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2 , sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Obcou Skýcov a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. (§ 11 ods.8 § 8d ods. 5 zákona)

10. Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Písomný súhlas s vyrovnaním v peniazoch je nutné doručiť na Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor v lehote do 15 dní od doručenia ZUNP. Po doručení tohto súhlasu nemožno súhlas odvolať. (§ 11 ods.11 zákona)

Zásady umiestenia nových pozemkov dohodnuté s vlastníkmi pozemkov:

11. Výmera pozemkov potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia a verejné zariadenia a opatrenia vyplýva zo schválených Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia.

12. Na pozemok určený pod spoločné zariadenie – prístupovú cestu (v grafickej prílohe sivou farbou) bude použitá výmera podľa zásady 5, pričom od jednotlivých vlastníkov bude použitý príspevok na spoločné zariadenie a opatrenie vo výške max. 16% ich výmery.

13. Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých budú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia nadobudne Obec Skýcov za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby  spoločných  zariadení  a  opatrení. Tieto pozemky  obec  nemôže  scudziť  ani  zaťažiť  v zmysle §11 ods. 19 a 20 zákona.

14. Počas spracovania projektu JPÚ Skýcov bol zistený úbytok výmery pozemkov v dôsledku nového merania. Tento úbytok vyplýva z rozdielu písomných a grafických výmer parciel v obvode projektu. V zmysle zákona, potrebu pozemkov na tento úbytok znášajú všetci účastníci konania.

Úbytok výmery pozemkov v dôsledku nového merania predstavuje 2,14%.

15. Na pozemky určené ako plocha pre IBV (v grafickej prílohe červenou farbou) budú umiestňované   nové   pozemky   vlastníkov   tak,   aby   vznikli   optimálne   tvary   pozemkov   s minimálnou výmerou 600 m2 (v ojedinelých prípadoch, ak nárok na vyrovnanie jedného vlastníka bude menši ako 600 m2, je možné naprojektovať aj pozemok o menšej výmere).

16. Komasovanie (sceľovanie) vlastníctva bude prebiehať tak, že jednému vlastníkovi bude pridelený jeden nový pozemok prípadne dva a viac pokiaľ má vlastník dostatočnú výmeru.Vlastník, ktorý nespĺňa podmienku pridelenia jedného nového pozemku, bude umiestnený ako spoluvlastník v novom pozemku.

17. Na prerokovanie umiestnenia nových pozemkov budú vlastníci pozývaní v poradí podľa veľkosti ich vlastníctva od najväčšieho nároku po najmenší. Pozvaný vlastník, ktorý nepríde na toto prerokovanie v určenom termíne, bude opätovne písomne pozvaný v novom termíne ak sa nedohodne inak so zhotoviteľom.

18. Zhotoviteľ projektu JPÚ bude pri návrhu nového stavu postupovať takto :

a.) Každému vlastníkovi sa vypočíta výška nároku tak, že sa mu odpočíta príspevok z výmery pôvodných pozemkov na SZO a úbytok z nového merania.

b.) Na základe výpočtu podľa obmedzujúcich kritérií sa určí počet nových pozemkov, prípadne spoluvlastnícky podiel v novom pozemku.

c.) Ak pri umiestňovaní nových pozemkov dôjde k požiadavke rovnakého umiestnenia nového pozemku rôznymi vlastníkmi, prednostné právo pridelenia nového pozemku má ten vlastník, ktorý vlastní väčšinu výmery pôvodného pozemku, na ktorom je umiestnený nový pozemok.

19. Pri uplatňovaní ZUNP nie je možné dožadovať sa neprimeraného použitia jednej zásady na úkor inej zásady.

20. Ak pri umiestňovaní nových pozemkov dôjde k rôznym nezhodám alebo „sporom“ medzi vlastníkmi alebo pri potrebe individuálneho riešenia rôznych situácií, rozhodne o riešení predstavenstvo ZÚPÚ na svojom zasadnutí za prítomnosti a dohľadu správneho orgánu.

Posledná úprava Streda, 22 Júl 2020 07:24
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Jubilanti_2...
Image Detail