Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2020 Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 17.09.2020
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno a miestami prehánky, najnižšie ranné teploty -6 až -8 °C a najvyššie denné teploty -6 až -4 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá -10 až -12 °C a denné maximá -7 až -5 °C.

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 17.09.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 22 September 2020 07:47

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 17. septembra 2020.

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková.

Ospravedlnený: Ľubomír Černák

Ďalší prítomní: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce, Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce, Mgr. Jozef Zvolenský, Mgr. Mária Minárová, JUDr. Martin Raček, Mgr. Vladimír Ondrejka, Mária Ondrejková.

 

PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Žiadosť o odkúpenie bytu/bytovky (Mgr. Ondrejka)

5. Finančný stav obce

6. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR

7. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2020

8. Výmena vonkajších parapiet a bleskozvodu v ZŠ Skýcov

9. Bleskozvod a uzemnenie rozhľadne na Vápennom vrchu

10. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Skýcov

11. Kronika obce Skýcov za rok 2019

12. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41, 42/05/03260/06 uzatvorenej dňa 13. novembra 2006 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra

13. Informácie starostu obce

14. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Černák a Alžbeta Pavková

Zapisovateľka: Mgr. Janka Medvecová

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu. Starosta obce predložil návrh na doplnenie bodu k programu – Informácia Základnej školy Skýcov o podaní 2 projektov v rámci výzvy NSK.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

schvaľuje

program rokovania doplnený o návrh starostu obce.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Informácia Základnej školy Skýcov o podaní 2 projektov v rámci výzvy NSK

4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

5. Žiadosť o odkúpenie bytu/bytovky (Mgr. Ondrejka)

6. Finančný stav obce

7. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR

8. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2020

9. Výmena vonkajších parapiet a bleskozvodu v ZŠ Skýcov

10. Bleskozvod a uzemnenie rozhľadne na Vápennom vrchu

11. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Skýcov

12. Kronika obce Skýcov za rok 2019

13. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41, 42/05/03260/06 uzatvorenej dňa 13. novembra 2006 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra

14. Informácie starostu obce

15. Záver

 

K bodu 3. Informácia Základnej školy Skýcov o podaní 2 projektoc v rámci výzvy NSK

Uznesenie č. 166/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- informáciu Mgr. J. Zvolenského a Mgr. M. Minárovej o podaní 2 projektov v rámci výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Oba projekty budú do 1 500,- € a je potrebné ich podať do 30.9.2020 a realizácia sa uskutoční v roku 2021. Projekty je potrebné spolufinancovať vo výške minimálne 10%.

b) schvaľuje

- spolufinancovanie z obce na každý z podaných prezentovaných projektov vo výške 20%

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 167/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia

- informáciu starostu o probléme s p. Zuziakovou ohľadom ukončenia Nájomnej zmluvy na byt v školskej bytovke

b) odporúča starostovi obce

- zaslať p. Zuziakovej list s postupom ukončenia nájomného vzťahu

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie bytu/bytovky (Mgr. Ondrejka)

Uznesenie č. 168/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- žiadosť Mgr. Vladimír Ondrejku a Márie Ondrejkovej o odkúpenie bytu/bytovky, ktorí boli osobne prítomní na rokovaní

b) odporúča

- uskutočniť tvaromiestnu obhliadku oboch bytov v školskej bytovke a následne sa rozhodne o ďalšom postupe

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Finančný stav obce

Uznesenie č. 169/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- predložený finančný stav obce s plánom na realizáciu projektov a ďalších aktivít v roku 2020. Je prílohou č. 1 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR

Uznesenie č. 170/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) prerokovalo

- návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v celkovej výške 17 364 Eur (slovom: sedemnásťtisíctristošesťdesiaštyri eur) v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej s MF SR

b) schvaľuje

- návratnú finančnú výpomoc na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v celkovej výške 17 364 Eur (slovom: sedemnásťtisíctristošesťdesiaštyri eur) v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej s MF SR

c) poveruje

- starostu obce podať žiadosť o návratnú finančnú výpomoc z MF SR

d) schvaľuje

- použiť návratnú finančnú výpomoc z MF SR v roku 2020 v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenú s MF SR na investičnú aktivitu obce

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 8. Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2020

Uznesenie č. 171/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2020

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu rozboru hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2020

b) konštatuje, že

- celkové príjmy obce spolu so ZŠ za 1. štvrťrok 2020 dosiahli výšku 366 429,55 €, čo predstavuje 58,6 %-né plnenie rozpočtu voči provizóriu

- celkové výdavky obce so ZŠ za 1. štvrťrok 2020 dosiahli výšku 207 172,28 €, čo predstavuje 33,13 %-né plnenie rozpočtu voči provizóriu

c) schvaľuje

- rozbor hospodárenia obce za 1. štvrťrok 2020. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 2 k zápisnici.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 9. Výmena vonkajších parapiet a bleskozvodu v ZŠ Skýcov

Uznesenie č. 172/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- cenovú ponuku f. Pramos Centrum s.r.o., Hviezdoslavova 2211/86, Zlaté Moravce na výmenu vonkajších parapiet v ZŠ Skýcov v sume 4 400,- Eur bez DPH, čo je 5 280,- Eur s DPH

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

b) schvaľuje

- cenovú ponuku f. Pramos Centrum s.r.o., Hviezdoslavova 2211/86, Zlaté Moravce na výmenu bleskozvodu a uzemnenie v ZŠ Skýcov v sume 4 850,- Eur bez DPH, čo je 5 820,- Eur s DPH

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 10. Bleskozvod a uzemnenie rozhľadne na Vápennom vrchu

Uznesenie č. 173/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) neschvaľuje

- cenovú ponuku f. Remi – Reguli Michal, Hlavná 81, Klasov na bleskozvod a uzemnenie rozhľadne na Vápennom vrchu v sume 1 120,- Eur bez DPH, čo je 1 344,- Eur s DPH

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

b) schvaľuje

- na bleskozvod a uzemnenie rozhľadne na Vápennom vrchu sumu 600,- Eur s DPH

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 11. Prevádzkový poriadok kultúrneho domu Skýcov

Uznesenie č. 174/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) berie na vedomie

- informáciu starostu obce o probléme s ďalšou prevádzkou Kultúrneho domu Skýcov, nakoľko nie je doriešené jeho využívanie divadelníkmi, stolnotenisovým klubom a hudobníkmi, ktorí už disponujú kľúčmi, avšak ich nájomný vzťah a hmotná zodpovednosť nie je doriešená

b) odporúča starostovi obce

- preveriť, ako majú prevádzku KD poriešené okolité obce

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 12. Kronika obce Skýcov za rok 2019

Uznesenie č. 175/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- text do kroniky obce Skýcov za rok 2019 spísaný Helenou Juríkovou, kronikárkou obce

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 13. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41, 42/05/03260/06 uzatvorenej dňa 13. novembra 2006 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra

Uznesenie č. 176/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

a) schvaľuje

- Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 41, 42/05/03260/06 uzatvorenej dňa 13. novembra 2006 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nitra o doplnení prevádzkovania rozšírenej verejnej kanalizácie – „Skýcov – ul. Za Humnami – rozšírenie kanalizácie“

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 14. Informácie starostu obce

Uznesenie č. 177/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p

a) berie na vedomie informácie starostu obce, že

- prebehla kolaudácia rozhľadne na Vápennom vrchu a kolaudácia kanalizácie na ul. Za Humnami

- boli osadené smerové informačné tabule k rozhľadni a vytvorila sa facebooková stránka rozhľadne

- bola kontrola z PPA na kúpu traktora s príslušenstvom , ktorá prebehla v poriadku a čakáme na finančné prostriedky, z ktorých sa následne splatí preklenovací úver

- z monitorovania kanalizácie na ul. Pod Vŕškami zatiaľ nemáme video záznam

- na zbernom mieste prebehlo zlúčenie pozemkov a zberný dvor je v štádiu projektovania

- projekt na zjednosmernenie ul. Za Humnami by mal byť v krátkej dobe hotový

- p. Marián Pavkov kontaktoval starostu obce, že p. Jozef Gahér kúpil pozemok na ul. Za Humnami a chce tam stavať halu, čo je však v rozpore s územným plánom obce. Starosta následne kontaktoval p. J. Gahéra, kde mu vysvetlil, že výstavba haly na predmetnom pozemku by bola možná len zmenou územného plánu obce, ktorú by muselo schváliť OZ

- je pripravená štúdia chodníka na ul. Topoľčianska s priechodom. Bude zvolaná tvaromiestna obhliadka s Dopravným inšpektorátom, ktorý danú štúdiu odborne posúdi.

- na IBV – 3 RD na ul. Družstevná sa priviezlo 6 nákladných áut makadamu 32/64 a 4 nákladné autá makadamu 16/32, ktorý následne p. P. Michalisko rozhrnul

- plánujeme v rámci výzvy NSK podať 3 projekty, na šport – vláčik na detské ihrisko pri základnej škole, na kultúru – pódium v kultúrnom dome a na cestovný ruch – rekonštrukcia náučného chodníka na Vápennom vrchu

- majiteľ areálu Brezín má kupcu na areál a informoval sa na aký účel može byť lokalita využívaná v zmysle územného plánu obce

- sa zúčastnil stretnutia Slovenského zväzu chovateľov, kde vysvetlil zámer obce s výstavbou bytovky, avšak zo strany niektorých účastníkov došlo k slovným atakom na starostu

- nájomná zmluva s f. DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, Skýcov ešte nie je uzatvorená

- k projektu na zateplenie a výmenu okien športových kabín, ktorý sa plánuje podať na Environmentálny fond. Bude však potrebné vypovedať nájomnú zmluvu s FK Skýcov, lebo žiadosť na Environmentálny fond sa môže podať len na budovy, ktoré nie sú v nájme.

b) schvaľuje

- výpoveď nájomnej zmluvy s FK Skýcov

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

c) berie na vedomie

- pripomienku poslanca Ing. Ľ. Hosťoveckého, či by sa v budúcnosti nemohol urobiť za areálom Brezín park

- požiadavku poslanca P. Michalisku, aby sa na ul. Za Humnami umiestnil kompostér, lebo ľudia tam vyvážajú biologicky rozložiteľný odpad

- požiadavku poslanca P. Michalisku, ktorú predkladá na základe podnetu p. Ľ. Sásikovej, ul. Konopniská 137, aby sa upozornil sused oproti (S. Húska), ktorý má namontované kamery a monitoruje cestu a jej dom

 

K bodu 15. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.45 hod.

 

Zapísala:

Mgr. Janka Medvecová

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce..................

 

Overovatelia:

Ing. Roman Černák .....................................

Alžbeta Pavková ..........................................

Posledná úprava Utorok, 22 September 2020 07:55
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
chodníček_0...
Image Detail