Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 28. zasadnutie OZ Skýcov - 6. marec 2009
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

28. zasadnutie OZ Skýcov - 6. marec 2009 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Marec 2009 09:25

Zápisnica

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e,

konaného dňa 6. marca 2009.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a p. Ľudmilu Herdovú a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 6), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Matejova a Alžbetu Pavkovú. Návrhová komisia je v zložení poslancov Milana Černáka a Jána Gundu.

 

U z n e s e n i a

z dvadsiatehoôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 6. marca 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.                    Správu starostu obce o stave rozpracovaných investičných akciách a organizačno-technickom zabezpečení schválených rozvojových aktivít volebného programu a o činnosti obce k 6.3.2009

2.                    Návrh starostu obce na zapojenie sa obce do programu zateplenia ZŠ v rámci výzvy 3.2. MŽP SR – Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom agentúry IBANK – ccc s.r.o., Banská Bystrica

3.                    Odborný posudok k rozboru hospodárenia obce a k záverečnému účtu za rok 2008 vypracovaný hlavnou kontrolórkou obce

4.                    Finančný audit k hospodáreniu obce za r. 2008

5.                    Záverečný účet obce za rok 2008

6.                    Návrh poslankyne Jarmily Minárovej o odloženie rokovania OZ k záverečnému účtu obce a rozboru hospodárenia obce za rok 2008

7.                    Návrh rozpočtu obce na roky 2009 - 2011

8.                    Správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2008

9.                    Memorandum vlády SR a ZMOS o spolupráci pri dopadoch finančnej krízy

10.                 Žiadosť o zníženie nájomného za KD

11.                 Žiadosť vedenia MŠ na údržbu budovy a vybavenie jedálne

12.                 Žiadosť p. Miroslava Filčíka o zníženie nájomného

13.                 Organizačné zabezpečenie 54. výročia vypálenia obce

14.                 Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta SR

15.                 Informácia o návrhu zmluvy o zabezpečení zimnej a letnej údržby okolia prevádzkových jednotiek COOP JEDNOTY SD Nitra

16.                 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2009

17.                 Uznesenie

 

 
U z n e s e n i a

  

K bodu 1/

Uznesenie č. 173/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a       v e d o m i e

správu starostu obce o stave a rozpracovanosti rozvojových aktivít a o činnosti obce v rámci schváleného VP ku dňu 6.3.2009

1.       Rekonštrukcia sekundárnej elektrickej siete na námestí

vydané územné rozhodnutie

2.       Územný plán obce

zadanie prerokované a schválené na Krajskom stavebnom úrade v Nitre

podaná žiadosť o finančný príspevok na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

pokračovanie projektových prác

úhrada doposiaľ vynaložených nákladov zo strany obce vo výške 5112,07 €

3.       Majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií

ukončený GP  námestia

žiadosť o zápis do registra C po vysporiadaní novoobjavených súkromných parciel po rod. Pavla a Petra Pavkových

rozpracované GP ul. Školská, Družstevná, Partizánska, Tabaková, Konopniská, Za humnami

práce na GP ul. Za humnami pozastavené z dôvodu nezhody resp. názorových rozdielov obyvateľov – majiteľov nehnuteľností na situovanie cestného telesa

4.       Plynofikácia Domu smútku

komisionálne boli vyhodnotené ponuky a návrhy technického riešenia od firiem:

a) Infra-gas, spol. s r.o., Lužianky

b) BD servis – Juraj Baraník, Nitra

c)Nikodém Ondrejmiška, Machulince

odporučená najefektívnejšia ponuka a technické riešenie – Nikodém Ondrejmiška, Machulince

5.       Rekonštrukcia elektroinštalácie v Kultúrnom dome

ukončená v prenajatých priestoroch mládežníckeho klubu, javiskového priestoru, spojovacej chodby, schodišťa a podkrovia

6.       Zateplenie budovy Obecného úradu

vykonaný a nevyhodnotený energetický audit

výmena neefektívnych výhrevných telies na poschodí

pripravuje sa výmena a rekonštrukcia upchatých a skorodovaných vodovodných a kanalizačných rozvodov

7.       Revitalizácia centrálnej zóny a výstavba chodníka na námestí

spracovaný výškopis a polohopis námestia a ul. Školská, Družstevná a Partizánska a náklady uhradené

spracovaný GP k majetkovoprávnemu vysporiadaniu

rozpracovaná PD s f. Malastav s.r.o. Trenčín – Zmluva o dielo pripravená

zmluva s agentúrou EUROPROJECT&TENDER s.r.o., Bratislava na spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu diela podpísaná, náklady uhradené

dohoda o zabezpečovaní inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie v štádiu rokovania

8.       Rekonštrukcia cintorína

pripravuje sa realizácia obkladu ohradového múrika

ukončenie centrálneho kríža

výroba a osadenie záhradných lavíc, vodovodných výpustov, prístrešku pre kontajner na odpad a vyvolané investície súvisiace s odvodnením priestoru

9.       Výstavba multifunkčného ihriska

spracovaná a podaná žiadosť o finančné prostriedky na Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

k o n š t a t u j e

že správa pomerne detailne zachycuje stav a rozpracovanosť jednotlivých rozvojových aktivít v rámci VP obce a uznesení OZ v Skýcove

o d p o r ú č a        s t a r o s t o v i        o b c e

aby v zmysle predchádzajúcich uznesení OZ zmluvne zabezpečil :

návrh na realizáciu technického riešenia zmeny vykurovania DS

spôsob kompenzácie nákladov nájomcov KD za prevedenú rekonštrukciu elektroinštalácie v bare IBIZA

vypracovanie PD a nevyhnutné technické a organizačné práce súvisiace so schváleným zámerom „Revitalizácie centrálnej zóny obce Skýcov“

aby v prípade úspešnosti projektu Revitalizácie centrálnej zóny v zmluvných termínoch zabezpečil organizáciu VOS v súčinnosti s OZ v Skýcove na realizáciu akcie

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 174/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

návrh starostu obce na zapojenie sa obce do projektu Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnovoteľných zdrojov energie budovy ZŠ v Skýcove z fondov EÚ v rámci opatrenia 3.2. MŽP SR prostredníctvom agentúry IBANK – ccc s.r.o. Banská Bystrica

o d p o r ú č a         s t a r o s t o v i          o b c e

aby zmluvne zabezpečil vypracovanie a podanie žiadosti vrátane vypracovania PD a rozpočtových nákladov na získanie finančných prostriedkov

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 175/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

odborný posudok hlavnej kontrolórky obce k rozboru hospodárenia obce a k záverečnému účtu obce za rok 2008 s návrhom na schválenie

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 176/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

správu nezávislého audítora o vykonaní auditu za rok 2008

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 177/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

záverečný účet obce za rok 2008

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 178/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

informáciu posl. Jarmily Minárovej o tom, že pre chorobu posl. Ľubomíra Černáka, predsedu plánovacej komisie nebol rozbor hospodárenia obce za rok 2008 komisionálne prerokovaný, ako aj jej návrh, aby sa rozbor hospodárenia obce za rok 2008 prerokoval až po prerokovaní v plánovacej komisii

výzvu starostu obce, aby sa poslanci OZ vyjadrili k rozboru hospodárenia a k jednotlivým kapitolám rozpočtu, vzhľadom k tomu, že tento materiál mali k dispozícii minimálne týždeň pred rokovaním OZ

Pomerom hlasov 3 za a 3 sa zdržali hlasovania, bolo rokovanie o rozbore hospodárenia obce a záverečnom účte obce za rok 2008 vyradené z programu 28. zasadnutia OZ.

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 179/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

návrh rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 (príloha zápisnice)

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2009

odporúčajúce stanovisko starostu obce

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu obce na r. 2009

u k l a d á      p l á n o v a c e j       k o m i s i i

aby v rámci štvrťročného rozboru hospodárenia boli zapracované do rozpočtu obce na r. 2009 náklady súvisiace so zmluvou a prípravou projektu na zateplenie ZŠ

 

K bodu 8/

Uznesenie č. 180/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

informáciu o prevedení inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce uskutočnenú inventarizačnými komisiami OZ (Záznam z vykonanej inventarizácie a inventarizačný zápis sú prílohou zápisnice.)

k o n š t a t u j e

že obec eviduje k 31.12.2008 majetok v hodnote 62 415 478,31 Sk, pričom odpisy majetku   tvoria   sumu 24 787 069,21 Sk  a   zostatková   účtovná  hodnota majetku je 37 628 409,10 Sk

u k l a d á      p r a c o v n í č k a m      O c Ú

aby evidencia hnuteľného majetku bola registrovaná v zoznamoch podľa jednotlivých objektov, prípadne jednotlivých miestností, v ktorých sa hnuteľné veci nachádzajú

Termín: december 2009

 

K bodu 9/

Uznesenie č. 181/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

informáciu starostu obce o memorande vlády SR a ZMOS o spolupráci pri dopadoch finančnej krízy

 

K bodu 10/

Uznesenie č. 182/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

znížiť nájom za budovu Kultúrneho domu o sumu 1328,- € za prevedenú rekonštrukciu priestorov baru IBIZA nasledovne: nájom v roku 2009 znížiť o sumu 664,- € a nájom v roku 2010 znížiť o sumu 664,- €

dohodnúť zníženie nájmu s nájomcami formou dodatku k zmluve o nájme

 

K bodu 11/

Uznesenie č. 183/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

aby sa vedeniu MŠ k žiadosti o údržbu a vybavenie predbežne vyhovelo len v požiadavke, čo sa týka výmeny havarijného stavu odkvapových dažďových žľabov

 

K bodu 12/

Uznesenie č. 184/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

žiadosť p. Miroslava Filčíka o zníženie nájomného za stánok na tržnici

Žiadosť sa pre informáciu o náhlej smrti žiadateľa neprerokovala.

 

K bodu 13/

Uznesenie č. 185/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

organizačné zabezpečenie 54. výročia spomienkovej slávnosti vypálenia obce na deň 15.3.2009

 

K bodu 14/

Uznesenie č. 186/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e       n a        v e d o m i e

organizačné zabezpečenie voľby prezidenta SR

 

K bodu 15/

Uznesenie č. 187/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

návrh dohody medzi COOP JEDNOTOU SD Nitra a obcou Skýcov o zabezpečovaní zimnej a letnej údržby v okolí prevádzkových jednotiek COOP JEDNOTY SD

 

K bodu 16/

Uznesenie č. 188/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce p. Ľudmily Herdovej na 1. polrok 2009

 

Diskusia:

     V rámci diskusie poslanci OZ odporučili zvážiť a preveriť aké sú šance a výhliadky obce na získanie finančných prostriedkov z projektu LEADER a následne zvážiť možnosť vystúpenia z mikroregiónu Tríbečsko.

     Poslanci OZ odporučili komisionálne preveriť efektívnosť verejného osvetlenia a sledovať spotrebu elektrickej energie VO z dôvodu podozrenia na čierny odber.

 

K bodu 17/

 

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 178/2009.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan Gahér

starosta obce

 

Overovatelia:       

Milan Matejov    

Alžbeta Pavková                                

 

Zapísala: J. Černáková

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
účelové cvi...
Image Detail