Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 33. zasadnutie OZ Skýcov - 16. októbra 2009
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

33. zasadnutie OZ Skýcov - 16. októbra 2009 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Október 2009 10:48

Zápisnica

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

konaného dňa 16. októbra 2009

 

     Rokovanie 33. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril  starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce  a  zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 6, traja sú ospravedlnení) takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov  Ľubomíra  Černáka   a  Jarmilu  Minárovú.

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

 

 1. Správa o stave a rozpracovanosti schválených investičných akcií
 2. Návrh VZN obce Skýcov o verejných kultúrnych podujatiach č. 2/2009
 3. Návrh VZN obce Skýcov ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPO Skýcov č. 3/2009
 4. Voľné návrhy :
  • sťažnosť p. Jany Veverkovej na zatekanie do bytu
  • informácie k organizačnému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009
  • vyhodnotenie ankety ul. Za humnami
  • organizačné zabezpečenie akcie „Posedenie s jubilantmi“
  • dodatok k zmluve s nájomcami KD

5.   Diskusia

6.   Uznesenia

 

Návrh uznesenia

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 16. októbra 2009

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 206/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu starostu obce o stave a rozpracovanosti schválených investičných akcií rozvojového programu obce Skýcov v r. 2009 – 2010 (je prílohou zápisnice)

 

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 207/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

návrh VZN obce Skýcov o verejných kultúrnych podujatiach č. 2/2009

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 208/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

návrh VZN obce Skýcov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPO Skýcov č. 3/2009

o d p o r ú č a    starostovi obce

v prípade potreby doplniť územný plán obce jeho doplnkom

 

na návrh poslanca Ľ. Černáka preveriť existenciu optického kábla Veľké Uherce – Topoľčianky, za účelom pripojenia rýchleho internetu

 

zaslať  f. T-com  list o požiadavke na vybudovanie optického kábla

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 209/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

sťažnosť p. Jany Veverkovej na zatekanie do bytu

o d p o r ú č a

vymeniť škridly, kde sú poškodené a vyplniť diery na streche OcÚ

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu starostu obce o havarijnom stave strechy na OcÚ, ako aj zlý stav KD – zatekanie vody do pivnice, skorodované trúbky na kúrení, porozbíjané okná

o d p o r ú č a starostovi obce

dať vypracovať rozpočet na opravu strechy OcÚ, rozpočty na výmenu okien, rýn a drenáží na odvodnenie  na KD

OZ  s ú h l a s í

s výmenou umývadla na pošte

   

 

Uznesenie č. 210/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o organizačnom zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009. V našej obci bol vytvorený 1 volebný okrsok a za volebnú miestnosť bola určená zasadačka v budove OcÚ. Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnia v sobotu 14. novembra 2009. Za volebný obvod č. 8 – Zlaté Moravce sa do NSK volia traja poslanci. Za zapisovateľku OVK bola vymenovaná p. Gabriela Pauková,  prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v utorok 20.10.2009, kde 7 delegovaní členovia a zapisovateľka zložia sľub. Na vylepovanie predvolebných plagátov bola určená plocha – oznamovacie a informačné tabule OcÚ. V prípade požiadavky budú v MR odvysielané relácie pre účely volebnej kampane politickým stranám, koalíciám a kandidátom pre voľby predsedu a voľby poslancov do zastupiteľstva  NSK.

 

informáciu starostu obce o vyhodnotení ankety na ul. Za humnami, ktorej sa zo 63 oslovených obyvateľov zúčastnilo iba 13 občanov

 

organizačné zabezpečenie akcie „Posedenie s jubilantmi“, v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré je naplánované na sobotu 24. októbra 2009. V programe vystúpia DH Skýcovanka, spevácky súbor Vápenkár a deti ZŠ a MŠ. Pre 38 pozvaných jubilantov, ktorí sa v roku 2009 dožívajú životných jubileí 60, 70, 80, 85, 90 a viac ročných sú pripravené ako darček poukážky v hodnote 5,- eur

 

Uznesenie č. 211/2009

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

dodatok k zmluve s nájomcami KD

OZ  o d p o r ú č a

dohodnúť nájomcom kultúrneho domu s p. Ľubomírom Hosťoveckým, vedúcim divadelného súboru Hrušov, počet akcií na ktoré požadujú KD a dohodnúť  vykurovanie

 

K bodu 5/

V rámci diskusie

OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e :

 • Ľubomír Černák

vyslovil nespokojnosť s postupom prác na rekonštrukcii – oprave strechy v MŠ, práce partie sú pomalé, nedodržaný termín ukončenia stanovený v zmluve o diele, preto postupovať v zmysle zmluvy  a uložiť zmluvnú pokutu za  nedodržanie termínu

 • Starosta obce Štefan Gahér

preverí daný stav a pri doplatku faktúry za práce v MŠ a odovzdaní diela bude majiteľ firmy prizvaný na jednanie k dodržaniu zmluvných podmienok

 • Ľubomír Černák

poukázal na problémy s kúrením v MŠ ktoré trvá už 2 roky, podľa neho bolo kúrenie zle urobené firmou a treba to u nich reklamovať

 • Starosta obce Štefan Gahér

preverí daný problém a bude informovať o jeho riešení

 • Milan Matejov

informoval o požiadavke Lucie Pavkovovej a jej manžela Vladimíra Pavkova, komisia bola tvaromiestnou obhliadkou posúdiť odpredaj pozemku z cesty

 • Dominik Černák

vyslovil pripomienku na základe sťažnosti p. Marty Záležákovej o vykonanie opravy lampy VO na ul. Za humnami, ktorá nesvieti už dlhšiu dobu

 • Jarmila Minárová

na základe sťažností občanov, žiada doplniť do domu smútku čistiace prostriedky

 • Starosta obce Štefan Gahér

informoval poslancov o pripravovanej vysviacke rekonštruovaného cintorína dňa 1. novembra 2009 po dohovore so správcom farnosti  Mgr. Jurajom Plutom. Vyzval poslancov OZ k osobnej účasti na tomto slávnostnom akte.

 

K bodu 6/

 

 Prijaté uznesenia bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne.

 

 Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.        

 

Štefan  G a h é r, starosta obce

 

Overovatelia :                      

 

Ľubomír  Černák                                

 

Jarmila  Minárová                                              

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
AutoSlide20...
Image Detail