Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2009 34. zasadnutie OZ Skýcov - 5. november 2009, mimoriadne č. 11
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 15 °C a najvyššie denné teploty 26 až 28 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 27 až 29 °C.

34. zasadnutie OZ Skýcov - 5. november 2009, mimoriadne č. 11 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 12 November 2009 08:37

Zápisnica

z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e – MR č. 11,

konaného dňa 5. novembra 2009.

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, p. Ľudmilu Herdovú – kontrolórku obce a prizvaných hostí a zároveň konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Milana Černáka a Alžbetu Pavkovú.

 

U z n e s e n i a

z tridsiatehoštvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 11,

ktoré sa konalo dňa 5. novembra 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

 

 1. Návrh projektovej dokumentácie „Zefektívnenie energetického stavu budovy ZŠ Skýcov“
 2. Informáciu starostu obce o odstránení havarijného stavu na budove MŠ a návrhu na odstránenie havarijného stavu strechy OcÚ, okien na KD a zatekanie dažďovej vody do kotolne KD
 3. Schválenie VZN obce Skýcov o verejných kultúrnych podujatiach č. 2/2009
 4. Návrh na osadenie dopravného značenia na ul. Za humnami
 5. Žiadosť f. Enermont s.r.o., Bratislava  v zastúpení stavebníka ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava o odkúpenie pozemku pod trafostanicou v centre obce
 6. Žiadosť riaditeľa Lesy a.s., Banská Bystrica – OZ Topoľčianky na zavedenie verejného osvetlenia k lesnej správe Skýcov
 7. Informáciu starostu obce o žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska
 8. Rôzne: - žiadosť riaditeľa ZŠ k riešeniu bezpečnostnej situácii v obci
 9. Uznesenie
 
U z n e s e n i a

  

K bodu 1/

Uznesenie č. 212/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a     v e d o m i e

informáciu starostu obce o návšteve Ing. Kačalu zástupcu agentúry IBANK CCC, spol. s r.o., Banská Bystrica, s ktorou má obec uzatvorený zmluvný vzťah na spracovanie PD a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na „Zefektívnenie energetického stavu budovy ZŠ Skýcov“. Požiadavkou projektanta je podmienka o používaní teplej úžitkovej vody v budove ZŠ. Aj na základe vyjadrenia riaditeľa ZŠ Mgr. J. Zvolenského škola v súčasnom org. zložení teplú úžitkovú vodu na bežnú prevádzku nepotrebuje. Podľa návrhu starostu obce okolnosti by sa zmenili, keď by sa do ZŠ organizačne začlenila MŠ so školskou jedálňou a fyzicky by sa do ZŠ aj premiestnili. Zvýšili by sa tým šance na získanie finančných prostriedkov pre pripravovaný projekt. Starosta obce však upozornil na to, že do budovy MŠ sa t.č. investujú značné finančné prostriedky na stavebné úpravy smerujúce k odstráneniu havarijného stavu strechy, vybavenie kuchyne a zefektívnenie kúrenia. MF SR poskytlo finančné prostriedky vo výške 6600 €. Ostatné sa financuje z vlastných a úverových zdrojov.

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

návrh na spracovanie PD s perspektívou premiestnenia MŠ s jedálňou do ZŠ s tým, že v prípade úspešnosti akcie bude riešené využitie budovy MŠ

o d p o r ú č a      s t a r o s t o v i      o b c e

aby vyhľadal a poskytol agentúre štúdiu dispozičného riešenia umiestnenia MŠ so školskou jedálňou do ZŠ, ktorá bola spracovaná Ing. Candrákom ešte v r. 2005

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 213/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e      n a      v e d o m i e

informáciu starostu obce, že v priebehu posledných rokov boli riešené havarijné stavy striech a odkvapového systému postupne na budovách Požiarnej budove 2x, ZŠ 2x, Dome smútku a budove MŠ vybudovaním nového strešného systému a strecha budovy KD bola opatrená ochranným náterom

že, havarijný stav strechy budovy OcÚ a odkvapového systému je najvyšší čas riešiť, avšak klimatické podmienky už podľa vyjadrenia p. Ľ. Ondrejmišku (dodávateľa pre MŠ) neumožnia komplexnú výmenu strešnej krytiny tento rok

že havarijný stav odkvapového systému na časti budovy KD (severozápadná strana) a následne odvodnenie ako aj výmenu okien v zadnej časti KD, ako aj návrh p. Ľ. Černáka – poslanca OZ a predsedu plánovacej komisie na osadenie nových dverí, ktoré boli únikovým východom je technicky možné riešiť tento rok

s ú h l a s í

s návrhom p. Ľ. Ondrejmišku, že namiesto zmluvnej pokuty za nedodržanie termínu dokončenia diela MŠ, budú zdarma umiestnené lapače snehu na polovicu strechy MŠ

o d p o r ú č a

 • p. Ľ. Ondrejmiškovi pripraviť cenové ponuky na:
 1. výmenu strešnej krytiny na budovu OcÚ – 2010
 2. zastrešenie prístavby prezliekarne MŠ vrátane odkvapových žľabov
 3. vybudovanie prístrešku nad časťou chodníka do MŠ vrátane odvodnenia
 4. osadenie odkvapových žľabov z konštrukcie pred vstupom do jedálne
 5. výmenu 6 ks okien na severozápadnej strane KD
 6. osadenie únikového vchodu zo severozápadnej strany KD (225 cm x 140 cm)
 7. výmenu odkvapového systému zo severozápadnej strany KD a odvedenie dažďovej vody
 • p. J. Hözlovi – poslancovi OZ zabezpečiť v stavebnej firme VION Zlaté Moravce porovnanie ponukových cien
 • starostovi obce, aby pred realizáciou resp. uzatvorením zmluvy zabezpečil komisionálne posúdenie uvedených ponúk

Termín: do 11.11.2009

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 214/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

VZN obce Skýcov o verejných kultúrnych podujatiach č. 2/2009

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 215/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

informáciu starostu obce o nedoriešení požiadavky p. M. Pavkova a podpísaných obyvateľov na určenie dopravného značenia na ul. Za humnami ako aj o odporúčaní Obvodného úradu dopravy a MK a dopravného inšpektorátu v Nitre na doplnenie pasportu dopravného značenia s návrhom na osadenie dopravných značiek pre jednosmernú premávku a obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel zo dňa 31.7.2009. Starosta predniesol predmetné návrhy ku schváleniu (pri hlasovaní bolo proti osadeniu dopravných značiek 7 poslancov a 2 poslanci sa zdržali hlasovania – Gunda, Minárová).

n e s c h v a ľ u j e

osadenie žiadnych dopravných značiek, ktoré by obmedzovali premávku motorových vozidiel na ul. Za humnami

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 216/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

žiadosť o odpredaj pozemku pre ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod novú trafostanicu v centre obce vo výmere podľa GP vyčlenený z parcely č. 212

u r č u j e

cenu 2,- €/m2 s tým, že všetky náklady spojené s predajom hradí kupujúci

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 217/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

žiadosť riaditeľa OZ Lesy, a.s. Banská Bystrica v Topoľčiankach na opätovné zavedenie verejného osvetlenia k areálu lesnej správy Skýcov ako aj návrh na rozšírenie verejného osvetlenia do areálu cintorína pri kostole ešte pred realizáciou rekonštrukcie VO plánovanej v r. 2010

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 218/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a     v e d o m i e

informáciu starostu obce o opätovnom zaslaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok adresovanú na Úrad vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska v r. 2010

 

K bodu 8/

Uznesenie č. 219/2009

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e     n a      v e d o m i e

návrh Mgr. J. Zvolenského – riaditeľa ZŠ Skýcov na riešenie sociálnej a bezpečnostnej situácie mládeže

o d p o r ú č a

riešiť tento návrh na najbližšom rokovaní OZ

 
K bodu 9/

 

     Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne okrem uznesenia č. 215/2009.

 

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce  sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan Gahér, starosta obce

 

 

Overovatelia:       

Milan Černák                                                      

Alžbeta Pavková                                

 

 

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 

Posledná úprava Štvrtok, 26 November 2009 18:16
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
H_Kubín_201...
Image Detail