Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 43. zasadnutie OZ Skýcov - 9. apríl 2010, mimoriadne č.16
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

43. zasadnutie OZ Skýcov - 9. apríl 2010, mimoriadne č.16 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 14 Apríl 2010 12:43

Z á p i s n i c a

zo 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

mimoriadne rokovanie č. 16, konaného dňa 9. apríla 2010

 

      Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov, prizvaných občanov a  konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 7), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

      Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Milana Černáka.

 

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska v priestore športového areálu  v Skýcove

2. Prijatie úveru na rozvojové programy obce

3. Požiadavka Domova dôchodcov Nádej, Zlaté Moravce

 

U z n e s e n i a

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 254/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

a) výstavbu multifunkčného ihriska v priestore športového areálu v Skýcove,

b) financovanie multifunkčného ihriska v priestore športového areálu v Skýcove na základe programového vyhlásenia vlády SR a v zmysle štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport (uzn. vlády č. 779 a 905),

c) spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska v priestore športového areálu v Skýcove vo výške 18849,53 € v roku 2010,

d) účelové využitie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska v priestore športového areálu v Skýcove.

 

Uznesenie č. 255/2010

Obecné zastupiteľstvo v    S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

  • aby sa počas výstavby multifunkčného ihriska zrealizovala aj výstavba volejbalového ihriska a detského kútika
  • navýšené náklady hradiť z úverových zdrojov

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 256/2010

Obecné zastupiteľstvo v    S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

  • prijatie úveru do výšky 75.000,- € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia rozvojových programov obce
  • vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 257/2010

Obecné zastupiteľstvo v    S k ý c o v e

b e r i e     n a      v e d o m i e

  • požiadavku Domova dôchodcov Nádej, Zlaté Moravce na poskytovanie príspevku pre p. Vladimíra Žáka, ktorý požiadal o umiestnenie do Domova dôchodcov

k o n š t a t u j e

  • že p. Vladimír Žák nie je bezdomovec a adresa jeho trvalého bydliska je Skýcov, Pod Vŕškami 466
  • že t.č. býva u dcéry Martiny Horvátovej v Zlatých Moravciach na adrese Mojmírova 15

o d p o r ú č a      s t a r o s t o v i      o b c e

  • aby pred návrhom na schválenie príspevku preveril všetky zákonné možnosti poskytovania príspevku v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a aby vo veci kontaktoval priamych príbuzných ako aj Milana Zbonku (syna nebohej družky), u ktorého je prihlásený k trvalému pobytu

Uznesenia boli prijaté jednomyseľne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák                                  

Milan Černák       

                                              

Zapísala: Bc. Janka Medvecová

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
enotreeday_...
Image Detail