Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2010 44. zasadnutie OZ Skýcov - 26. apríl 2010, mimoriadne č. 17
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 14 °C a najvyššie denné teploty 25 až 27 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 18 až 16 °C a denné maximá 26 až 28 °C.

44. zasadnutie OZ Skýcov - 26. apríl 2010, mimoriadne č. 17 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 03 Máj 2010 07:45

Zápisnica

zo 44. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove – MR č. 17,

konaného dňa 26. apríla 2010

 

     Rokovanie 44. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Skýcove MR č. 17, otvoril  starosta obce Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov, kontrolórku obce  a  zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 6) takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov  Jána Hözla  a Dominika Černáka..

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

 

Organizačné opatrenia k realizácii nasledovných investičných akcií VP obce :

1.        Výstavba multifunkčného ihriska

2.        Rekonštrukcia verejného osvetlenia

3.        Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Partizánska a ul. Tabaková

4.        Zateplenie budovy OcÚ

5.        Návrh štúdie IBV v lokalite školského areálu – ul. Družstevná

6.        Problematika financovania rozvojových programov VP

7.        Žiadosť mesta Zlaté Moravce o stanovisko k spolufinancovanie nemocnice v Zlatých Moravciach

8.        Žiadosť Karola Lukáča o pridelenie stavebného pozemku

9.        Organizačné zabezpečenie stavanie mája

10.     Realizácia uznesenia č.257/2010 o poskytovaní príspevku pre Vladimíra Žáka

11.     Uznesenia 

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 258/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

 • zmluvu č. 337/2010 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „výstavba viacúčelového ihriska“ v sume 39.832,70 eur, medzi obcou Skýcov a Úradom vlády SR Bratislava
 • organizačné zabezpečenie na deň 27. mája 2010 pri slávnostnom odovzdávaní MFI do užívania obci za účasti predstaviteľov vlády SR
 • zapojenie ZŠ, DH Skýcovanka, spevokolu Vápenkár, poslancov OZ a všetkých spol.org. do prípravy a priebehu podujatia

s ú h l a s í

 • so zakúpením nádrže na vodu za šrotovú cenu od vinárskych závodov Topky pre potreby akumulácie vody v súvislosti s výstavbou MFI z ušetrených fin.prostr. za VO, a odporúča hľadať sponzora na ďalšie výdavky s tým spojené

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 259/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

k o n š t a t u j e

 • že o prípravu projektu „Rekonštrukcia VO“ s financovaním z finančných prostriedkov fondov EÚ sa prihlásila tretia organizácia ELZA Bratislava, ktorá predložila ponuku vypracovania analýzy, projektu a príslušných žiadostí bez akýchkoľvek vstupných nákladov obce

s c h v a ľ u j e

 • aby prípravné práce boli realizované prostredníctvom organizácie Elektromontážny závod Bratislava a.s.

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 260/2010

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • oznámenie k žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu MŽP SR Bratislava o schválení dotácie na projekt „Rekonštrukcia kanalizácie II. etapa, ul. Partizánska a ul. Tabaková“ vo výške 60.000,- eur z požadovaných 177.984,93 € s podielom vlastných nákladov 5 % vo výške 3.000,- eur

k o n š t a t u j e

 • že rozpočtové náklady podľa PD predstavujú výšku 189.012,56 eur
 • na realizáciu celého projektu by náklady obce predstavovali sumu 129.000,- €, čo by bez úverových zdrojov nebolo realizovateľné

o d p o r ú č a 

 • aby sa rekonštrukcia kanalizácie uskutočnila v súčinnosti s ZsVs, ktorá má realizovať výmenu vodovodného potrubia, čím by došlo k ušetreniu finančných nákladov
 • požiadať ZsVs o spoluprácu a spolufinancovanie pri rekonštrukcii kanalizácie a prizvať zástupcov ZsVs a.s. Nitra na rokovanie OZ
 • akcia by sa mala uskutočniť etapovite pred plánovanou obnovou miestnych komunikácií Partizánska a Tabaková v rámci projektu „Revitalizácia centrálnej zóny“

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 261/2009

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • projektovú dokumentáciu na zateplenie budovy OcÚ vypracovaný KES a.s. Košice prostredníctvom SIEA Bratislava (okná, dvere, obvodové murivo, tepelné zdroje, svietidlá, podhľady)
 • že náklady na realizáciu projektu budú hradené vo výške 100 % prostredníctvom SIEA
 • že pred realizáciou zateplenia obec na vlastné náklady vykoná výmenu strešnej krytiny na budove OcÚ resp. s príspevkom o ktorý obec požiadala MF SR

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 262/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • štúdiu individuálnej bytovej výstavby v lokalite školského areálu s návrhom prístupových komunikácií z ul. Družstevná
 • aby sa alternatívne uvažovalo s výstavbou viacbytovky v časti súkromných záhrad označené ako „Rezerva“ IBV pod areálom ZŠ v jeho dolnej časti
 • aby plánovaná výstavba MK (prepojenie ul. Družstevná – Partizánska) sa realizovala len v obmedzenom rozsahu (spevnenie, odvodnenie) podľa finančných možností obce

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 263/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

k o n š t a t u j e

 • že realizácia schválených projektov je nad rámec finančných možností obce doteraz schválených úverových zdrojov z Dexia banky Slovensko Nitra

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • zvýšenie úveru do ponúkanej výšky finančných prostriedkov z Dexia banky Slovensko

o d p o r ú č a

 • prijať ponuku z Dexia banky Slovensko o možnosti rozšírenia úverových zdrojov až počas realizácie rozvojových programov a posúdení konkrétnych projektov v prípade, že aktuálna finančná situácia obce si to bude vyžadovať

 

K bodu 7/

Uznesenie č. 264/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • žiadosť mesta Zlaté Moravce č.j. 212/2010 zo dňa 9. apríla .2010 o stanovisko obce k spolufinancovaniu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach

s a    s t o t o ž ň u j e   

 • s písomným stanoviskom predsedu Požitavského regiónu p. Jozefa Ďuriača zo dňa 20.4.2010  pri riešení problémov a financovania  nemocnice v Zlatých Moravciach

 

K bodu 8/

Uznesenie č. 265/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • žiadosť Karola Lukáča o odpredaj časti pozemku parcelné číslo 360/1 k.ú. Skýcov registrovanom na  LV  674 obce Skýcov, v lokalite ul. Družstevná – pozemok pri družstevnej bytovke, o výmere 27 m x 33 m za účelom výstavby rodinného domu

s c h v a ľ u j e

 • odpredaj časti pozemku z LV 674 v k.ú. Skýcov parc.č. 360/1  v cene 1,85 eura/m2, po zameraní geometrickým plánom a vyčlenení parcely na stavbu rodinného domu,  náklady  na GP a všetky výdavky s tým spojené znáša žiadateľ p.K.Lukáč

 

K bodu 9/

Uznesenie č. 266/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • prípravu a organizačné zabezpečenie podujatia „Stavenia mája“ v piatok dňa 30. apríla 2010 o 18.30 hod. na námestí obce

o d p o r ú č a

 • osloviť s realizáciu stavania mája Dychovú hudbu Skýcovanka alebo stolnotenisový klub,(po zamietnutí ponuky na stavanie od viacerých organizácií), s poskytnutím finančného príspevku 200,- eur pre organizátora podujatia

 

K bodu 10/

Uznesenie č. 267/2010

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

 • situáciu ohľadom umiestnenia p. Vladimíra Žáka do domova dôchodcov Nádej v Zlatých Moravciach

o d p o r ú č a

 • realizáciu uznesenia č. 257/2010 o poskytnutí príspevku pre V.Žáka a požiadavky DD Nádej Zlaté Moravce

preveriť a hľadať možnosť jeho umiestnenia v iných štátnych zariadeniach v rámci nitrianskeho kraja

požiadať o preskúmanie zdravotného stavu  po psychickej stránke a prehodnotiť umiestnenie v zdravotníckom zariadení

 

K bodu 11/

 

Prijaté uznesenia bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyseľne.

 

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.         

 

 

 

Štefan  G a h é r

starosta obce

 

 

Overovatelia :                      

 

Ján Hözl                                               

 

Dominik Černák                  

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

 

Prezenčná listina (príloha zápisnice) :

 

Prítomní poslanci: Dominik Černák, Milan Černák, Ján Hözl, Milan Matejov, Jarmila Minárová,  Alžbeta  Pavková

 

Neprítomní poslanci: Ľubomír  Černák,  Pavol  Drienovský,  Ján  Gunda  

 

 

 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Textil
Image Detail