Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2007 10. zasadnutie OZ Skýcov -18.júl 2007
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené a búrky, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 13 až 11 °C a denné maximá 20 až 22 °C.

10. zasadnutie OZ Skýcov -18.júl 2007 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 18 Júl 2007 12:00

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Štefan Gahér, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a kontrolórku obce a konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z 9 poslancov je prítomných 8), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Jána Gundu a Jána Hözla. Na základe návrhu poslankyne Jarmily Minárovej o osobitnom hlasovaní za každé uznesenie nebola návrhová komisia volená.

U z n e s e n i a

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1.Správu o plnení volebného programu

2.Interpelácie poslancov

3.Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2007

- Zásady hospodárenia s majetkom obce Skýcov a Smernica o finančnej kontrole

4.Návrh na upresnenie volebného programu:

-asfaltovanie námestia

-výtlky na miestnych komunikáciách

-vyústenie chodníka do dvorov

-spevnenie miestnych komunikácií vyfrézovaným asfaltom

-rekonštrukcia verejného osvetlenia

-dopravné značenie miestnych komunikácií

5.Voľné návrhy – ponuka f. Forza Slovakia

- vyplatenie odmien za 2. štvrťrok

K bodu 1/

Uznesenie č. 57/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o stave rozpracovania a splnení volebného programu schválených akcií rozvojovehé programu obce k termínu 18.7.2007

1. Rekonštrukcia kanalizácie

Akcia bola k dnešnému dňu fyzicky ukončená s jednomesačným predstihom, čím boli vytvorené predpoklady na realizáciu naviac prác spočívajúcich vo vydláždení úsekov, ktoré neboli predmetom objednávky.

2. Predĺženie chodníka premostením otvoreného mosta v hornej časti obce pod kostolom

Akcia bola úspešne zrealizovaná v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra, čím boli vytvorené predpoklady na vytvorenie prechodu pre chodcov do kostola na bezpečnom mieste.

3. Výstavba nového chodníka od pamätníka z I. svetovej vojny po vstupnú bránu cintorína

Akciu sponzorsky zrealizovala f. UNISTAV Bojnice.

4. Výstavba chodníka v dolnej časti obce, vľavo od dolnej predajne potravín na križovatku ul. Topoľčianska

Akciu sponzorsky zrealizovala f. UNISTAV Bojnice.

5. Ulica Hlavná – položenie asfaltového koberca

Akcia je finančne, materiálne a organizačne pripravená v investorstve Regionálnej správy a údržby ciest Nitra. S jej realizáciou sa započne v auguste 2007.

6. Asfaltovanie MK – kruhový objazd na námestí

Na akciu bola daná objednávka firme Cesty, a.s. Nitra. Akcia s nákladom 495 tis. Sk by mala byť realizovaná popri kladení asfaltového koberca na ul. Hlavná. Podmienkou obce je, aby v zmluve bol dohodnutý splátkový kalendár, nakoľko v rozpočte nie sú na túto akciu plánované finančné prostriedky.

7. Oprava výtlkov na MK

Akcia by sa mala realizovať v mesiaci august 2007 v nevyhnutnom rozsahu.

8. Materská škola

V objekte boli zrekonštruované toalety pre deti aj pre personál. K dnešnému dňu je ukončená plynofikácia kotolne a ohrev teplej úžitkovej vody. Po uvoľnení priestorov v okolí potrubného vedenia na povale objektu bude prevedená izolácia potrubia, čím bude akcia ukončená. K realizácii sa pripravuje rekonštrukcia chodníka v areáli MŠ. Pred ukončením je dobudovanie niektorých objektov v areáli nádvoria. Obnova interiéru kotolne si vyžiada nevyhnutné stavebné úpravy po vyprataní priestorov.

9. Nátery strechy KD

Akcia bola ukončená s celkovým nákladom 136.192,50 Sk.

10. Múzeum obce Skýcov

Pre nedostatok exponátov je t.č. ukončená 1. časť expozície, ktorá dokumentuje najstaršiu históriu obce, vlastivednú a revolučnú históriu.S nákladom 33 tis. Sk bol obložený interiér v druhej miestnosti, do ktorej bol zakúpený TV prijímač a DVD prehrávač na budúcu prezentáciu exponátov histórie a života obce.

11. Rozšírenie miest na pochovávanie – rekonštrukcia cintorína

Na základe štúdie bol vykonaný geologický prieskum s následnou objednávkou na vypracovanie vykonávacieho projektu. Po schválení kompetentným orgánom bude projekt realizovaný podľa finančných možností obce.

12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V rámci I. etapy boli vymenené energeticky náročné 250 W svietidlá za nízkoenergetické 70 W svietidlá v celej sieti. V rámci II. etapy po získaní finančnej dotácie z MF SR bude realizované technické riešenie, ktorým bude zabezpečené osvetlenie križovatiek, verejných priestranstiev a okrajových častí ulíc po celú noc.

13. Rekonštrukcia námestia

Akcia je v štádiu vypracovanej štúdie. Z dôvodu neukončeného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2013 nemôže byť zadaná objednávka na vypracovanie realizačného projektu.

14. Dopravné značenie MK

Na akciu je vypracovaný projekt dopravného značenia. Podľa finančných možností obce môže byť akcia zaradená do realizácie ešte v r. 2007-2008.

15. Aktivačné práce

Projekt aktivačných prác pokračuje zapojením 12-tich nezamestnaných občanov obce. T.č. sa realizujú práce na úprave a kosení verejných priestranstiev, chystaní palivového dreva do ZŠ a iné.

K bodu 2/

V rámci interpelácie sa prihlásil poslanec OZ p. Dominik Černák s otázkou ako je to s osobným autom a prečo nebolo na Skýcove 3 týždne a prečo starosta zavádzal 10 rokov poslancov, že kanalizácia je funkčná, keď sa teraz musela opravovať.

Na prvú časť v odpovedi reagoval starosta obce s tým, že auto bolo použité v súlade s platným uznesením OZ o podmienkach pre použitie na súkromné účely. Starosta navrhol vykonať poslaneckú kontrolu s poukazom, že v rámci dovolenky resp. liečenia po týždni pricestoval ako člen folk. Súboru Vápenkár na medzinárodný folk. Festival do Zlatých Moraviec dňa 1.7.2007. O týždeň na to bolo treba zastupovať obec v obchodnoprávnych záležitostiach v rámci kontrolného dňa na akcii rekonštrukcie kanalizácie a iných akciách súvisiacich s rozvojovým a spoločenským programom obce. Jednou s akcií bol aj Národný výstup na horu Sitno, kde našu obec úspešne reprezentoval folk. Spevácky súbor Vápenkár.

Odpoveď starostu obce bola reakciou aj na kritiku poslanca OZ p. Ľubomíra Černáka, ktorý poukázal na to, že starosta obce sa osobne nezúčastnil na odovzdaní ceny starostu najlepšiemu žiakovi ZŠ a a odovzdaní cien futbalovým družstvám v rámci turnaja o Pohár starostu obce. Vysvetlenie starostu obce o organizačnom zabezpečení športovo-spoločenských podujatí napriek jeho neprátomnosti nebolo predkladateľmi akceptované.

Na návrh poslanca OZ p. Dominika Černáka na zrušenie súkromných jázd osobného motorového vozidla starosta obce a prítomní poslanci nereagovali.

K bodu 3/

Uznesenie č. 58/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

na základe návrhu plánovacej komisie

s c h v a ľ u j e

- rozbor hospodárenia za 1. polrok 2007

- Zásady hospodárenia s majetkom obce Skýcov

b e r i e n a v e d o m i e

- Smernicu o finančnej kontrole vydanú starostom obce

o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e

- aby pri realizácii materiálnych a finančných záležitostí postupoval v zmysle schválených zásad (nákup výpočtovej techniky a iné)

K bodu 4/

Uznesenie č. 59/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

priority volebného programu v nasledovnom poradí:

-asfaltovanie námestia

-rekonštrukcia cintorína

-vyústenie chodníka do dvorov

-výtlky na MK

-rekonštrukcia verejného osvetlenia

-dopravné značenia MK

-spevnenie MK vyfrézovaným asfaltom

-ukončenie rekonštrukcie múzea obce

-akcie budú postupne realizované podľa finančných možností obce

K bodu 5/

Uznesenie č. 60/2007

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a v e d o m i e

- ponuku f. Forza Slovakia na nakrútenie obce z lietadla

s c h v a ľ u j e

- vyplatenie štvrťročných odmien poslancom OZ a starostovi obce podľa schválených kritérií

- termín a organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských a športových akcií:

19. ročníka NPCH Skýcov – Zlatno na deň 25. augusta 2007,

2. ročníka NCH Vápenný vrch na deň 1. septembra 2007

a akciu Osobnosti povojnovej histórie obce na október 2007.

Uznesenia boli poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Štefan Gahér

starosta obce

Overovatelia: Ján Gunda ............................................

Ján Hözl ................................................

Zapísala: Jana Černáková

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 17:53
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Jacko_2011_...
Image Detail