Úvod Miestna samospráva Zápisnice VZ Rok 2011 7. zasadnutie OZ Skýcov MR č. 2 - dňa 10. augusta 2011
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, najnižšie ranné teploty 9 až 7 °C a najvyššie denné teploty 15 až 17 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 8 až 6 °C a denné maximá 14 až 16 °C.

7. zasadnutie OZ Skýcov MR č. 2 - dňa 10. augusta 2011 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 16 August 2011 13:10

 

Zápisnica

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S k ý c o v e – MR č. 2,

konaného dňa 10. augusta 2011.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril a viedol Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, z 9 poslancov je prítomných 9 poslancov, takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. Prítomní boli: Ľubomír Černák, Milan Černák, Ing. Roman Černák, Ing. Miroslav Jurík, Mgr. Zuzana Juríková, Ing. Milan Krigovský, Jarmila Minárová, Mgr. Vladimír Ondrejka a Alžbeta Pavková.

Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov Ľubomíra Černáka a Milana Černáka.

 

 

U z n e s e n i a

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 10. augusta 2011

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o

1. Návrh VZN o výške poplatkov v školskej jedálni

2. Ukončenie projektu „Regenerácia centrálnej zóny – Skýcov“

3. Voľné návrhy – informácia o ZŠ

4. Diskusia

5. Uznesenia


U z n e s e n i a

K bodu 1/

Uznesenie č. 45/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

s c h v a ľ u j e

 • VZN č. 1/2011 o výške poplatkov v školskej jedálni

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 46/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 • informáciu starostu obce o ukončení stavebných prác na projekte „Regenerácia centrálnej zóny – Skýcov“ a informáciu ohľadom administratívneho ukončenia projektu
 • že obec musela uhradiť 5%-ný podiel zo stavebných prác a vzhľadom k tomu, že nedisponovala dostatočným množstvom finančných prostriedkov, musela si ich požičať do doby, kým neprebehne refundácia už vynaložených nákladov na projekt
 • že ešte je potrebné uhradiť faktúru za externý manažment, aby mohla obec žiadať refundáciu všetkých vynaložených nákladov

s c h v a ľ u j e

 • prijatie úveru vo výške 15.000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely refundácie nákladov na projekt „Regenerácia centrálnej zóny – Skýcov“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 47/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 • informáciu starostu obce o podanej žiadosti na Krajský školský úrad Nitra na riešenie havarijnej situácie kotolne v budove Základnej školy
 • informáciu, že v prípade neschválenia žiadaných finančných prostriedkov, bude potrebné riešiť opravu kotlov

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 48/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove

b e r i e n a  v e d o m i e

 • informáciu starostu obce o problémoch s kanalizáciou na ul. Hlavná pri dome č. 237, kde opakovane dochádza k havarijnému stavu kanalizácie a k poškodzovaniu obecného majetku
 • informáciu o pripravovanom volejbalovom turnaji na deň 27.8.2011
 • informáciu o organizačnom zabezpečení NPCH Skýcov - Zlatno

o d p o r ú č a  s t a r o s t o v i  o b c e

 • zaslať Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra výzvu na opravu kanalizácie a riešenie havarijnej situácie na ul. Hlavná pri dome č. 237 na ich náklady, čo im vyplýva z Nájomnej zmluvy č. 41,42/05/03260/06 zo dňa 13.11.2006, čl.III, bod B) č. 1 b)

s c h v a ľ u j e

 • aby v rámci šetrenia svietilo verejné osvetlenie večer len do 23.00 hod. a ráno ho v letných mesiacoch nezapínať vôbec
 • vypnúť na námestí ďalších 5 lámp

 

K bodu 5/

Prijaté uznesenia boli prítomnými poslancami OZ schválené jednomyselne.

Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:

Ľubomír Černák

Milan Černák

 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová

 

Príloha: VZN č.1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Skýcove podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z.

o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Skýcov č. 1/2011

o výške poplatkov v školskej jedálni

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce Skýcov, ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a ostatných stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienkach úhrady príspevku v školskej jedálni MŠ Skýcov.

§ 2

Výška príspevku

V súlade s § 140 ods. 9 a 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a ostatných stravníkov vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni od 1.9.2011 vydaných MŠ SR sa

u r č u j e :

výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa 3. pásma nasledovne :

Materská škola

( stravníci od 2-6 rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada spolu

0,28 €

0,68 €

0,23 €

1,19 €

Základná škola

(stravníci od 6-11 rokov)

I. stupeň

Obed

1,01 €

1,01 €

Základná škola

(stravníci od 11-15 rokov)

II. stupeň

Obed

1,09 €

1,09 €

(stravníci od 15-18/19 rokov)

a ostatní stravníci

Obed Réžia

 

1,19 € 1,01 €

2,20 €

Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 -18/19 ročných. Cena obeda dospelého stravníka je súčtom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a režijných nákladov.

§ 3

Výška príspevku za deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima

a výška dotácie

Výška čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka , ktorí sú v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima sa určuje nasledovne :

Zariadenie

Materská škola

Náklady

na jedlo

Príspevok

rodiča

Dotácia

Úhrada

spolu

Desiata

0,28 €

0,00 €

0,28 €

0,28 €

Obed

0,68 €

0,00 €

0,68 €

0,68 €

Olovrant

0,23 €

0,19 €

0,04 €

0,23 €

spolu

1,19 €

0,19 €

1,00 €

1,19 €

Zariadenie

Náklady

na obed

Príspevok

rodiča

Dotácia

Úhrada

spolu

Základná škola

- 1. stupeň

1,01 €

0,01 €

1,00 €

1,01 €

Základná škola

- 2. stupeň

1,09 €

0,09 €

1,00 €

1,09 €

§ 4

Podmienky úhrady príspevku

a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka : poštovou poukážkou, bankovým prevodom, bezhotovostným prevodom cez internet banking, alebo iným dohodnutým spôsobom.

b) Termín úhrady nákladov je 15-ty deň v mesiaci. Ak 15-ty deň pripadne na deň pracovného voľna, termín úhrady je nasledujúci pracovný deň.

c) Prihlásiť na stravu a odhlásiť zo stravy stravníka je možné jeden pracovný deň vopred do 14.30 hodiny. Vo výnimočných prípadoch (pri chorobe ...) je možné odhlásiť stravníka zo stravy najneskôr do 8.00 hod. ráno. Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

d) Ak sa stravník odhlási zo stravy včas, zníži sa suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období o zaplatený počet porcií.

§ 5

Záverečné ustanovenia

Návrh VZN zverejnený od 1.8.2011 do 10.8.2011.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 5/2009 o výške poplatkov školskej jedálni schválené uznesením č. 222/2009 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 4.12.2009.

VZN č. 1/2011 bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 10.augusta 2011 uznesením č.45/2011.

VZN zverejnené vyvesením na úradnej tabuli dňa: 11.8.2011 a zvesené dňa 26.8.2011

Toto VZN nadobúda účinnosť : dňom 1.9.2011

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Posledná úprava Utorok, 16 August 2011 13:13
 
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail